Oljeutvinning i nordområdene krever skreddersydde HMS-tiltak – og trepartssamarbeid

24. mars 2015

Enorme avstander, polare lavtrykk, kulde, ising og mørketid. Olje- og gassutvinning i nordområdene byr på helt nye utfordringer og krever skreddersydde HMS-tiltak. Den sikreste veien frem, er reell arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid.

Aktivitet i nordområdene er ikke noe nytt. Det er over 30 år siden den første leteriggen var i området på norsk side, og det har i lange tider vært aktivitet knyttet til fiskeriene. Det som derimot er nytt, er utsiktene for nordområdene som ny olje- og gassprovins.

Man kan vel med rimelig sikkerhet si at aktiviteten i nordområdene vil øke i fremtiden, selv om fallet i oljeprisen nok vil begrense aktiviteten i nærmeste fremtid.

Nordområdene er ikke Nordsjøen

Vi i Industri Energi er positive til olje- og gassvirksomhet i nordområdene, forutsatt at sikkerheten og beredskapen er minst like god som på den etablerte delen av norsk sokkel. Utfordringen er at nordområdene skiller seg ut i forhold til norsk sokkel for øvrig. Dette er noe helt annet enn det vi er vant med fra Nordsjøen.

Områder med dårlig satellittdekning, avstander som er helt i ytterkanten av hva dagens helikopterteknologi kan bringe oss, røffere klima, mørke og generell isolasjon stiller oss overfor helt spesielle HMS-, logistikk-, beredskaps- og miljømessige utfordringer i nordområdene.

Utstyr må designes for klimaet i nordområdene

Min og vår jobb i Industri Energi, er å sørge for at medlemmene har en trygg og sikker arbeidshverdag. Dette handler om at den tekniske og fysiske sikkerheten på rigger, skip og faste installasjoner er ivaretatt på best mulig måte og at den opplevde sikkerheten blant arbeiderne er på plass.

Så langt det lar seg gjøre må arbeidstakerne skjermes mot klimaet med innebygde løsninger. For å få til dette må det satses tungt på teknologiutvikling for å finne løsninger som er gode og robuste.

I tillegg må det utvikles arbeidsklær og verneutstyr som fullt ut tilfredsstiller de lave temperaturene som må forventes lengst mot nord. Det samme gjelder overlevelsesdrakter, livbåter og annet utstyr for arbeid og overlevelse i nord.

Jeg mener også at sikkerhets- og beredskapsopplæringen må utvides slik at man får opplæring og trening i utstyr og forhold som er særegne for nordområdene.

HMS handler også om å ikke bli sett på som skitten bransje

Ekstra fokus på HMS, beredskap og ytre miljø er ikke bare påkrevd med hensyn til sikkerheten til de som skal jobbe der og miljøet, men også for at aktiviteten i nordområdene skal ha tillit og legitimitet i befolkningen generelt.

Med et stadig større fokus på vern av miljøet, reduksjon av klimautslipp og global oppvarming vil det etter mitt syn være svært viktig at olje- gassbransjen tar dette innover seg.

I et sårbart miljø som nordområdene, har man rett og slett ikke råd til å undervurdere dette. En alvorlig hendelse med utslipp og ødeleggelser på miljø og dyreliv vil være katastrofalt for bransjen.

Et godt HMS arbeid tuftet på reell arbeidstakermedvirkning mener jeg er grunnsteinen i et godt miljøarbeid og den beste barrieren mot uønskede hendelser og utslipp.

Et godt HMS arbeid tuftet på reell arbeidstakermedvirkning mener jeg er grunnsteinen i et godt miljøarbeid og den beste barrieren mot uønskede hendelser og utslipp.

Trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning er nøkkelen

Aktivitet i nord har vært et hett tema lenge, og naturlig nok ført til at mange aktører har interessert seg, både nasjonalt og internasjonalt.

Oljebransjen, myndigheter, organisasjoner (arbeidstakere, miljøvern, standardisering), forskningsinstitusjoner, og komiteer har over lengre tid drøftet de spesielle utfordringene i nordområdene. Industri Energi har deltatt i en del av dette arbeidet, og jeg vil særlig fremheve to prosjekter.

Det første er prosjektet Arctic HSE, som Industri Energi og ROGWU, vårt russiske søsterforbund, samarbeidet om. Hensikten var å studere HMS- forskjellene innenfor olje- og gass aktivitet i arktiske og sub- arktiske strøk, med fokus på nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Jeg mener at partene i Norge må ha en god dialog og et nært og tillitsfullt samarbeid med andre nasjoner som grenser mot Arktis. Her kan vi lære av hverandres erfaringer og jobbe sammen for å utvikle internasjonale standarder og retningslinjer. Dette for å oppnå høyeste mulige sikkerhetsnivå, både for mennesker og for miljø.

Det andre prosjektet, HMS-utfordringer i nordområdene, i regi av Norsk Olje og Gass, inkluderte industri, fagorganisasjoner og myndigheter. Hensikten var å samle all relevant kunnskap innenfor seks hovedtema:

  • Klimatiske forhold og kommunikasjon
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Helikopterlogistikk og helikopterberedskap
  • Risikostyring og design
  • Beredskap
  • Maritim logistikk infrastruktur og ising

Arbeidet ble organisert i seminarer hvor eksperter fra alle parter deltok. Det jeg satte mest pris på med HMS-utfordringer i nordområdene, var at prosjektet var tuftet på trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning, og at det tok mål av seg å samle og sortere all tilgjengelig informasjon for å skape et felles utgangspunkt for den videre diskusjonen. Jeg tror at denne arbeidsformen på best mulig måte identifiserte de utfordringene vi står overfor.

Myndighetene som pådrivere, og tilsynsførere

Men skal vi lykkes med HMS-arbeidet i nordområdene, må norske myndigheter påta seg en aktiv pådriverrolle i utviklingen av trygge løsninger for både mennesker og miljø, og en aktiv tilsynsrolle for å sikre at godt og robust sikkerhetsnivå opprettholdes.

Myndighetene må også sørge for at prinsippet om trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning ivaretas.

Selskaper som bryter med trepartsmodellen, må ut

Jeg håper at resultatet av arbeidet som hittil er gjort bidrar til at vi kan få en felles forståelse for HMS utfordringene vi står ovenfor i nord.

Det er også svært viktig at dette arbeidet nå blir videreført ved at man nå går inn i en fase hvor man ser på hvordan man praktisk skal løse disse utfordringene. Dette må skje gjennom et fortsatt tett og godt samarbeid mellom næringen, myndighetene og fagforbundene.

Selskaper som bryter med prinsippet om trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning, bør ikke tillates å drive virksomhet på norsk sokkel.

Trepartssamarbeidet er bærebjelken i den norske modellen, en modell som virker, og som jeg mener er selve nøkkelen til sikker drift i nordområdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Henrik Fjeldsbø

HenrikFjeldsbø

Henrik Fjeldsbø er ansatt forbundssekretær i HMS-avdelingen i Industri Energi. Han har tidligere vært både verneombud og lokal tillitsvalgt.
Flere artikler avHenrik