Like syk, mindre å leve av: dette bør du vite om sykepenger dersom du er selvstendig næringsdrivende

29. april 2015

De viktigste forskjellene mellom sykepenger for selvstendig næringsdrivende og vanlige lønnsmottakere, går på hvor mye du har å leve av dersom du blir syk.

Når det gjelder sykepenger er det mye som er likt for vanlige lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende. Men mye av det som er viktig, er forskjellig.

Alle kan bli syke for en kortere eller lengre periode, og som selvstendig næringsdrivende kan kunnskap om systemet gi mer kontroll og muligheter til å sikre seg best mulig på forhånd.

Dette er likt for selvstendige og lønnsmottakere

Det er samme krav til sykdom for både selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere:

 • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
 • I tillegg må du ha vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør.
 • Og du må tape en inntekt på minst 44 184 (et halvt grunnbeløp (G) i Folketrygden. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2014 kr 88 370).

Både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende har rett på sykepenger i inntil 12 måneder, og har samme maksimumsgrense for sykepenger på seks ganger grunnbeløpet.

Som næringsdrivende har du på lik linje med lønnstakere mulighet for gradert sykemelding dersom du har noe restarbeidsevne.

Store forskjeller i det du skal leve av mens du er syk

Det er likevel to vesentlige forskjeller mellom lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.

Den første ulikheten er at du som selvstendig næringsdrivende ikke automatisk får sykepenger de første 16 kalenderdagene. Er du lønnsmottaker blir sykepenger i denne perioden dekket av arbeidsgiver, men siden du ikke har noen formell arbeidsgiver når du er selvstendig næringsdrivende er du overlatt til deg selv disse første 16 dagene.

Den andre store ulikheten er at prosentsatsen du får i sykepenger fra den 17. sykefraværsdagen er 65 prosent av sykepengegrunnlaget, ikke 100 prosent som lønnstakere får.

To ting du må huske å gjøre hvis du blir syk

Der hvor vanlige lønnsmottakere har arbeidsgiverperiode, har en selvstendig næringsdrivende en venteperiode. Denne venteperioden er like lang som arbeidsgiverperioden, altså 16 kalenderdager.

Husk at venteperioden starter fra og med den dagen du kan dokumentere at du er syk, altså fra og med den dagen du har legeattest.

Du må også dokumentere inntekten din.

Derfor:

 1. Blir du syk og tror det kan vare i mer enn 16 dager, kom deg til legen med en eneste gang (og har du NAV-sykepengeforsikring som beskrevet under, må du sørge for å komme deg til legen første dag selv om du tror det blir kortvarig!).
 2. Du må huske å levere skjemaet NAV 08-35.01  «Inntektsopplysning for selvstendig næringsdrivende og / eller frilanser» som gir NAV grunnlag for å beregne sykepengene dine.

Slik regner NAV ut hvor mye du får i sykepenger

NAV regner ut sykepengegrunnlaget basert på din gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekt de siste tre år. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at sykepengene dine er basert kun på din næringsinntekt. Din pensjonsgivende inntekt beregnes av Skatteetaten som grunnlag for betaling av trygdeavgift.

Reglene om hva som anses som pensjonsgivende inntekt står i folketrygdloven § 3-15, som henviser videre til reglene om personinntekt i skatteloven § 12-12.

De viktigste elementene i sykepengegrunnlaget er:

 • Arbeidsinntekt
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler og engangsutbetalinger fra pensjonsordninger etter innskuddspensjonsordningen
 • Beregnet personinntekt for eier av enkeltpersonforetak (skatteloven § 12-10) og godtgjørelse for arbeidsinnsats i deltakerlignede selskap

Dersom du kun har personinntekt fra din næringsvirksomhet, vil det være dette som er din pensjonsgivende inntekt og som vil danne grunnlag for sykepengene dine. Har du både arbeidsinntekt og næringsinntekt, eller andre kombinasjoner av inntekt, vil NAV beregne sykepengegrunnlaget ditt etter samordningsregler, se folketrygdloven §§ 8-40 – 8-43.

Når grunnlaget for sykepenger er fastsatt, legges dette til grunn for å beregne en dagsats, som NAV så bruker for beregne dine månedlige sykepenger.

Nettopp startet opp, eller inntekten din endret seg de siste tre årene?

Har du ikke vært næringsdrivende i tre år, vil sykepengegrunnlaget regnes ut i forhold til det du kan dokumentere av forventet inntekt.

Dersom inntekten din har endret seg, for eksempel dersom du gradvis har fått mulighet til å ta ut mer og mer lønn, vil ikke dine tre siste år gi et godt bilde av hva som er 65 prosent av din inntekt i dag. Dermed finnes det unntaksregler som sier at om du har hatt «en stor og varig» inntektsendring, det vil si at om den inntekten du har i dag og inntekten din basert på de tre siste år avviker med mer enn 25 prosent, så kan NAV fastsette sykepengene dine ut fra skjønn (det vil si i forhold til den inntekt du har på sykemeldingstidspunktet).

Ikke feriepenger av sykepenger når du er selvstendig

Vær også oppmerksom på at reglene knyttet til feriepenger av sykepenger er ulike for vanlige lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Lønnsmottakere kan ha rett på 10,2 prosent feriepenger av de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, mens disse reglene ikke gjelder for selvstendig næringsdrivende.

Ulik trygdeavgift

Når pensjonsgivende inntekt er fastlagt ilegger Skatteetaten ordinær trygdeavgift på denne inntekten. Trygdeavgiften er 8,2 prosent på lønnsinntekt, mens den er 11,4 prosent på næringsinntekt. Bakgrunnen for at trygdeavgiften er ulik er blant annet at det ikke betales arbeidsgiveravgift på næringsinntekt, slik det gjøres på lønnsinntekt.

Det er noen selvstendig næringsdrivende som betaler 8,2 prosent, og det er de som har næringsinntekt fra fiske, fangst og barnepass i eget hjem.

NAV sin sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Dersom du ønsker bedre sykepengedekning, kan du søke om forsikring hos NAV. Da må du betale ytterligere trygdeavgift. Her finnes det tre alternativer:

 1. Det første er at du kan få 65 prosent av sykepengegrunnlaget også fra første sykedag, det vil si at du forsikrer deg for å få sykepenger fra første til 16. fraværsdag. Da må du betale 2,0 prosent ekstra i trygdeavgift.
 2. Du kan også velge å forsikre deg slik at du får 100 prosent sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Da må du betale 2,9 prosent ekstra trygdeavgift.
 3. Ønsker du 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag må du betale 9,9 prosent ekstra sykepenger.

Men husk: det er fortsatt er maksimumsgrense på seks grunnbeløp selv om du har slik frivillig forsikring. Vær også oppmerksom på at du må ha hatt denne ekstra forsikringen i 4 uker før du kan motta den høyere dekningen i prosentsatsen.

Du finner søknadsskjema for sykepenger på NAV sine nettsider, her.  

Jobber du som frilanser, er det egne regler for sykepenger

Vær oppmerksom på at reglene er annerledes dersom du jobber som frilanser («arbeid utenfor tjenesteforhold»). Da har du rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra den 17. sykefraværsdagen.

Frilansere kan tegne forsikring hos NAV for å få 100 prosent dekning fra 1. sykefraværsdag og satsen er da 2,2 prosent ekstra trygdeavgift.

Lurer du på om du er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Skatteetaten har laget en fin brosjyre, «Arbeidstaker eller næringsdrivende?». Den inneholder også har mye nyttig informasjon om dine rettigheter og plikter enten du er ansatt, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Vi krever sykepenger til selvstendige fra dag én

Helt til slutt, vil jeg også anbefale denne artikkelen på våre nettsider, om bakgrunnen for opprettelsen av eget medlemskap for selvstendige. Her understreker forbundsleder Leif Sande understreker at Industri Energi vil arbeide for at selvstendig næringsdrivende skal få retten til å være sykemeldt med lønn fra dag én.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid