Teori er ikke alt: vi må løfte yrkesfagene og satse mer på praktisk fagutdanning

11. juni 2015

Vi trenger fagarbeidere, og vi skal være stolte av yrkesfagene. Dessverre ser vi at altfor mange faller fra i løpet av utdanningen. Jeg tror overdrevent teorifokus er mye av grunnen, og vil derfor slå et slag for mer praktisk læring.

60 500 medlemmer og 2000 tillitsvalgte som jobber for deg.

Yrkesskolene i Norge oppsto som følge av «Lov om yrkesskoler for håndverk og industri» allerede i 1940. På grunn av andre verdenskrig trådte loven ikke i kraft før 1945.

Før dette var det ulike skoler som befatta seg med yrkesopplæring, blant annet tekniske aftenskoler, verkstedskoler og fagskoler, men begrepet yrkesskole blei ikke brukt før denne loven trådte i kraft.

«Bare rør»

Lenge hadde yrkesskolene et litt negativt omdømme. I motsetning til gymnasene, hvor de såkalt skoleflinke gikk, blei det satt negative merkelapper på de ulike yrkesskolelinjene.

Vi husker vel alle uttrykk som «jern og fil» (mekaniske fag), «strømmen går» (elektro) og «bare rør» (rørleggerfaget). Og skolene blei fylt opp av elever som var mer opptatt av å mekke og skru, enn diktanalyse.

Norge trenger flere med fagutdanning

I mars 2012 leverte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) Melding nr. 20 (2012-2013) til Stortinget. I innledninga kan en lese følgende om den videregående opplæringa:

«Fullført videregående opplæring er viktig både som et mål for den enkelte, og for å tilføre arbeidslivet den kompetansen som ulike sektorer har behov for. Skolen skal både svare på arbeidslivets kortsiktige behov og gi elevene en kompetanse som kan utvikles gjennom flere tiår i et arbeidsliv i endring.

Utviklingen i næringsstrukturer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, økt konkurranse og effektivisering har gjort at behovet for ufaglært arbeidskraft har gått ned. Framskrivninger viser at etterspørselen etter arbeidstakere med fag- og svennebrev fra videregående opplæring og personer med høyere utdanning vil fortsette å øke.»

Vi må hindre frafall og legge til rette for flere veier til yrkesutdanning

Det er imidlertid et problem at for få av de som begynner på yrkesfaglige utdanninger, oppnår fag- eller svennebrev eller fullverdig yrkeskompetanse.

En av årsakene til dette, er at de velger påbygging til generell studiekompetanse i stedet for å gå ut i lære. Myndighetene ønsker å trappe opp innsatsen gjennom flere tiltak i videregående skole, for å hindre frafall. Mange ungdommer har behov for et annet opplæringstilbud enn det ordinære.

Praksisbrev er et av tiltakene som skal legge til rette for mer fleksibilitet og flere veier til en fullverdig yrkesutdanning.

Mye å lære av gamle professor Anderssen

Når vi nå skal se framover, kan det være lurt å se bakover. Vi trenger ikke alltid å finne opp kruttet på nytt!

Otto Anderssen (1851 – 1922) var en av Norges fremste yrkespedagoger. Han tjente ved Universitetet i Oslo og var Norges første professor i pedagogikk.

Anderssen sto fjernt fra dagens skole. Der elevenes læring i alt for stor grad skal måles etter detaljerte og målbare læringsmål, nedskrevet av teoretikere uten nødvendig nærkontakt med arbeids- og yrkeslivet.

Professor Anderssen ga i stedet rom for det som virkelig betyr noe. I tillegg til de vanlige læreplanene, la han vekt på de praktiske og estetiske fagene, som f.eks. kroppsøving og håndverk.

Dersom professoren hadde levd i dag, ville han trolig ha lagt mer vekt på større satsing på direkte læring fra fagfolk og læring på arbeidsplassene. Trolig vil slik læring og undervisning både øke statusen til yrkesfagene, og øke tilbudet av læreplasser. Og kanskje til og med utvikle bedre arbeidsmoral blant den alt for ofte (urettferdig) utskjelte ungdommen.

Mitt håp, er derfor at Anderssens ideer om læring og nærhet til kunnskapen gjenoppstår og videreutvikles.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Harald Hageland - forbundssekretær Industri Energi

HaraldHageland

Harald Hageland er forhandler i Industri Energi, og han har mange års fartstid som tillitsvalgt og verneombud.
Flere artikler avHarald