Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt: Det nytter med politisk arbeid

16. juni 2015

Johan Sverdrup er en gigant på norsk sokkel. Industri Energi har jobbet intenst for at utbyggingen ikke skal bli forsinket, og for at den skal gi oppdrag til norsk oljeindustri. Miljø- og energikomiteens ferske innstilling viser at arbeidet har gitt resultater.

Medlemskap i Industri Energi

Jeg har vokst opp med dem, de store og stolte navnene som Ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Flere av disse gir assosiasjoner til eventyr, og det er ikke uten grunn – med tanke på de verdiene disse feltene tilfører den norske velferdsstaten.

Men så ble det stille, veldig stille i lang tid. Hvor var de blitt av, de norske elefantene?

Johan Sverdrup-funnet er et resultat av god forvaltningspolitikk

Plutselig, i 2010 i et godt modent område i Nordsjøen, dukket den opp – Johan Sverdrup, min første elefant. Om sant skal sies var funnet langt fra så tilfeldig som jeg husker det.

Funnet var resultat av en forsvarlig og god forvaltningspolitikk gjennom TFO-rundene (TFO står for «tildeling i forhåndsdefinerte områder»), en forvaltningspolitikk som også Industri Energi har jobbet aktivt for i alle år, og at selskapene i over 40 år har utviklet og forbedret sine letemodeller for norsk sokkel.

Giganten kommer å produsere i minst 50 år

Johan Sverdrup er ingen pygmeelefant. Funnet er Norges femte største basert på oljeressurser, og Norges syvende største totalt. Oljedirektoratet estimerer at feltet har 352,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter med olje (måleenhet for olje og gass, forkortes til Sm3 o.e), og 11,2 mill. Sm3 o.e med gass.

Utbyggingen kommer til å bli et av Norges største industriprosjekt noensinne.

I følge Stortingsproposisjonen anslår en investeringer på 117 milliarder 2015-kroner i første byggetrinn.  Planlagt produksjonsstart er 2019, og forventet produksjonsperiode er 50 år.

Med andre ord, Johan Sverdrup er stor, har finansielle muskler og vil produsere lenge, veldig lenge.

Den er nå, nesten på dagen, 44 år siden Ekofisk hadde produksjonsstart den 15. juni 1971, og alt tyder på at produksjonen vil fortsette i minst 40 nye år. Gjennom disse 40 årene som har gått, har oljenæringen erfart og lært mye. Noen av disse erfaringene vil bli utdypet senere i dette blogginnlegget.

Vi er din stemme inn til den politiske makta

Industri Energi arbeider aktivt for å fremme næringspolitikk som sikrer arbeidsplasser og industriell vekst.  En av de sakene forbundet har jobbet intenst med, over lengre tid, er Johan Sverdrup-utbyggingen.

Blant annet var vi eneste fagforbund som deltok i høringsmøte på Stortinget den 12. mai i forbindelse med Energi- og miljøkomiteens behandling. Her fikk vi mulighet til å presentere våre innspill for hele komiteen, hvor alle politiske partiene var representert.

Til forskjell fra ordinære stortingsproposisjoner for utbyggingsprosjekter, omhandler også Johan Sverdrup en status for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det en kan omtale som en «Minioljemelding».

På høringsmøtet gav forbundet konkret innspill til utbyggingsløsning, herunder boligkvarter, livbåter, integrerte operasjoner, kontrakter til norsk leverandørindustri osv. Videre, med hensyn til den generelle statusen for norsk sokkel, ble viktigheten av at 23. konsesjonsrunde går som planlagt understreket, samt at endringene i permitteringsreglene slår uheldig ut for de i rotasjonsordninger. Du kan lese mer om forbundets deltakelse og innspill på våre nettsider. 

Den 11. juni avga Energi- og miljøkomiteen sin innstilling på Johan Sverdrup-utbyggingen. Her var det mye god lesning, som gir grunn til optimisme og fremtidstro for oljenæringen. Samtidig går det klart frem gjennom komiteens merknader, at flere av dem hadde lyttet til våre gjentatte innspill, og forstått de utfordringene våre medlemmer til daglig opplever.

Våre medlemmer blir hørt

Flere av våre medlemmer og bransjene som helhet innenfor rigg, oljeservice og operatør opplever nå svært krevende tider. Det er en svært alvorlig situasjon for den enkelte å miste sitt arbeid.Som medlem i Industri Energi har du flere dyktige tillitsvalgte og ansatte som jobber natt og dag for best mulig å håndtere denne situasjonen.

I tillegg arbeider forbundet for å ivareta bransjens langsiktighet og fremtid, gjennom politisk å forbedre rammebetingelsene for næringen.

I forkant av komiteens behandling av Johan Sverdrup møtte våre tillitsvalgte fra rigg, oljeservice og operatør Per Rune Henriksen, saksordfører for Johan Sverdrup.

I møtet understreket både våre tillitsvalgte og Henriksen hvor viktig det er å ha et langsiktig perspektiv for næringen, og betydningen av at 23.konsesjonsrunde går som planlagt. I tillegg ble flere av de utfordringene som ulike deler av bransjen opplever nå tatt opp.

Det er i etterkant av et slikt møte kjekt å lese at våre medlemmers utfordringer er blitt tatt på alvor og lyttet til.  Jeg er veldig fornøyd med at Energi- og miljøkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin innstilling på Johan Sverdrup, ber Regjeringen om å ta grep. Blant annet med hensyn til «å forsere arbeidet med plugging av permanent forlatte brønner, for derigjennom å utnytte ledig riggkapasitet»

Dette er ikke bare et godt tiltak for å benytte ledig riggkapasitet, men upluggede brønner utgjør også en risiko for utslipp og miljøødeleggelser.

Den norske modellen – et særskilt konkurransefortrinn

En av Norges største konkurransefortrinn er to- og trepartssamarbeidet. Gang på gang har det vist seg at ved godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene finner vi de gode løsningene, og forbedrer rammebetingelsene.  Dette er spesielt viktig nå som oljenæringen er inne i en krevende tid, at dette samarbeidet fungerer.

I 2013 startet KonKraft prosessen med å gjenvinne konkurransekraften for norske verft på norsk sokkel. Vi ser nå at dette arbeidet har ført frem, da alle de store kontraktene til Johan Sverdrup har gått til norsk leverandørindustri.

Dette viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig gjennom å vinne kontrakter i sterk internasjonal konkurranse. Det viser at vi har både kompetansen og viljen til å skape vinn/vinn-situasjoner for Norge. Siste i rekken var kontrakttildelingen til Kværner Stord på boligplattform den 8. juni i år.

Konkraft er i dag en viktig arena for næringspolitisk partssamarbeid innenfor olje og gass. Vi mener at samarbeidet for å øke konkurransekraften på norsk sokkel vil bli ytterligere styrket ved at Konkraft igjen bli et trepartssamarbeid.

Det er fremtidsrettet og fornuftig at Energi- og miljøkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin merknad i innstillingen vedrørende Johan Sverdrup oppfordrer til å «Styrke arbeidet i KonKraft ved at OED gjenopptar deltakelse».

Likebehandling ved permittering av ansatte i rotasjonsordninger

Næringen er på vei inn i en krevende tid. Som jeg tidligere har vært inne på, har vi gjennom partssamarbeidet i Norge et konkurransefortrinn når det gjelder å identifisere våre felles utfordringer, å komme med løsninger og forslag til tiltak, som gagner fellesskapet.

På initiativ fra Industri Energi har forbundet sammen med Norsk olje og gass gitt innspill til at endringene i permitteringsreglene må tilpasses, slik at belastningen på næringer med rotasjonsordninger blir lik øvrige næringer.

Gjennom et velfungerende permitteringsregelverk beholder næringen kjernekompetansen i tøffe tider, og står mye sterkere rustet når det kommer mindre krevende tider.

Dette erfarte vi gjennom finanskrisen i 2008, da industrien og myndigheten samarbeidet for å sikre landindustrien. I dag ser vi resultatet av dette, og landindustrien er preget av fremgang og optimisme.

Det er gledelig at forbundets politiske arbeid har ført frem.

Energi- og miljøkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har forstått viktigheten av denne likebehandlingen, og at de fremmer et forslag hvor de ber Regjeringen vurdere en rekke tiltak, og komme tilbake til Stortinget med sak i budsjettet for 2016. Et av punktene i forslag 2 er å «Tilpasse beregningsgrunnlaget for lønnsplikt ved permittering, slik at belastninger på næringer som har rotasjonsordninger blir lik øvrige næringer».

400 Johan Sverdrup-arbeidsplasser til Oddfjell

At dette er en næring hvor det skifter raskt, og veien fra himmel til helvete er kort er dagens tildelinger til borekontrakter på Johan Sverdrup et godt eksempel på. Johan Sverdrup er utvilsomt en betydningsfull kjempe.

Jeg syns det er utrulig stas å registrere at i en krevende tid viser våre medlemmer i Odfjell Drilling seg konkurransedyktige. Selskapet fikk 15. juni tildelt en kontrakt på 4,35 milliarder kroner på boring av to brønner til Johan Sverdrup.

Selv om det fortsatt er tøffe tider, er det tro på at denne kontrakten vil snu den negative trenden for Odfjell.

Og ikke minst, tror og håper jeg at vi vil se flere positive tegn for olje- og gassbransjen generelt.

For husk: vi skal holde på med dette i minst 50 år til!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Inger Hoff

IngerHoff

Inger Hoff er spesialrådgiver innen næringspolitikk. Hun jobber med forbundets oljerelaterte bransjer, klima, miljø og øvrige samfunnspolitiske spørsmål.
Flere artikler avInger