Jeg skal starte for meg selv – hvilken selskapsform velger jeg? Enkeltpersonforetak, aksjeselskap, eller NUF?

24. juni 2015

Du skal starte for deg selv. Det store spørsmålet er: Skal jeg velge å være selvstendig næringsdrivende gjennom et enkeltpersonforetak, eller skal jeg jeg etablere et aksjeselskap og ansette meg selv? Eller burde jeg etablere et NUF? Tenk deg nøye om og velg riktig selskapsform fra starten av, så slipper du å bruke tid og penger på en omdanning senere.

Medlemskap i Industri Energi Selvstendig

Valgene man stilles overfor er mange, og det er ikke lett å manøvrere i jungelen av regelverk og råd. I denne bloggen forsøker jeg å peke på noen av disse, og forhåpentligvis hjelpe deg litt på veien.

Enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) er definitivt de vanligste organisasjonsformene i Norge.

Tidligere var det mange som valgte et såkalt NUF – Norskregistrert utenlandsk foretak, som organisasjonsform, men dette har blitt mindre attraktivt etter at minstekrav til aksjekapital for AS den 1. januar 2012. ble senket fra 100 000 til 30 000 kroner. Jeg skriver mer, men ikke mye, siden det nå er mindre aktuelt – mot slutten av innlegget.

Aksjeselskap ofte anbefalt på grunn av ansvarsbegrensningen: du kan ikke tape mer enn du skyter inn

Det er ikke til å stikke under stol at det normalt er aksjeselskap som oftest anbefales som organisasjonsform.

Hovedgrunnen til det, er ansvarsbegrensningen som ligger i et AS. Du kan ikke tape mer enn du har betalt inn i innskudd.

Innskuddet skal som nevnt være minimum 30 000 kroner.

AS skaper tillit

I tillegg er aksjeselskap en ryddig selskapsform, med veletablert regelverk som skaper tillit hos motpart og kunde.

Når du etablerer et aksjeselskap oppretter du et eget rettssubjekt, mens det ikke er tilfelle for et enkeltpersonforetak. Og det er dette rettssubjektet som formelt sett gjør alle handlinger og svarer for alle forpliktelser som selskapet pådrar seg.

Med et aksjeselskap kan du ansette deg selv

Fordelene ved å være ansatt i eget aksjeselskap, er at du da har rettigheter som en arbeidstaker.

Du opptjener pensjonsrettigheter og trygderettigheter, og du kan ta ut den lønn du trenger forutsatt at driften tåler det.

Muligheten for å "spare" overskuddet i et AS

Men du kan også «spare» overskudd i et aksjeselskap. Når et AS har et overskudd må det betale 27 prosent skatt av dette overskuddet. Dette er skatt på selskapets hånd, siden selskapet er et eget rettssubjekt med selvstendig skatteplikt.

Om du tar noe av dette overskuddet ut av driften uten at det er lønn, skattlegges uttaket som kapitalinntekt på din hånd med nye 27 prosent. Men dersom du ikke foretar et slikt uttak, «sparer» du de siste 27 prosent skatt. Overskuddet kan da brukes i selskapet for å bygge opp driften, til investeringer i andre selskap eller lignende.

De tre viktigste fordelene ved enkeltpersonforetak

Slik jeg ser det er de tre største fordelene med et enkeltpersonforetak at:

  1. Det gir deg mulighet til å få fradrag for underskudd i annen inntekt eller gi underskudd til framføring dersom du for det aktuelle skatteåret ikke har annen inntekt å få fradrag i.
  2. Det det færre formaliteter. Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform som normalt har mindre administrasjons- og oppstartskostnader enn et AS, fordi det er mindre rapporteringskrav.
  3. Det krever ingen egenkapital.

Men husk: med et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig

Den klart største ulempen ved enkeltpersonforetak, er det personlige ansvaret. Siden et enkeltpersonforetak ikke er eget rettssubjekt, vil det være slik at dersom bedriften går konkurs, kan dekning for utestående søkes i din personlige formue og inntekt. Du og firmaet har altså «samme lommebok».

Derfor: driver du med en aktivitet som kan skape en ansvars-/erstatningssituasjon som går ut over de verdiene som ligger i enkeltmannsforetaket, bør du tenke deg godt om før du velger enkeltpersonforetak som organisasjonsform.

Overskudd beskattes fortløpende i et enkeltpersonforetak

Mange mener likevel at en av de største ulempene med enkeltpersonforetak er at et eventuelt overskudd du får i driften blir beskattet løpende.

Du har altså ingen mulighet for å «spare» overskudd i driften, slik som du har i et AS.

Hva er best hvis du blir syk, AS eller enkeltpersonforetak?

Når du driver et enkeltpersonforetak har du begrensede rettigheter til sykepenger dersom du ikke tegner egne forsikringer hos NAV. Jeg har skrevet om sykepenger for selvstendig næringsdrivende i et tidligere blogginnlegg.

De første 16 dagene med sykepenger er det alltid arbeidsgiver som må dekke, og siden du ikke har noen arbeidsgiver når du er selvstendig næringsdrivende, må du selv dekke denne kostnaden.

Er du ansatt i eget AS utbetales sykepenger på vanlig måte de første 16 dagene og for aksjeselskapet er denne utgiften fradragsberettiget, mens lønn / sykepenger ikke kan fradragsføres i et enkeltpersonforetak.

Myndighetene prøver å skape nøytralitet mellom organisasjonsformene med hensyn til lønn og skatt

Skattemyndighetene har i stor grad forsøkt å skape skattemessig nøytralitet i med hensyn til de ulike organisasjonsformene og den mulighet man har til å ta ut lønn og overskudd.

Dermed vil det bli omtrent lik skatt uansett om du tar ut overskudd i driften som lønn, eller som en overskuddsdisposisjon, når man ser skattlegging på selskapets hånd og din personlige hånd samlet.

Næringsinntekt fra enkeltpersonforetak skattlegges normalt noe hardere enn lønn, men dersom du er ansatt i eget aksjeselskap og tar ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift på denne lønnen. Slik at summa sumarum blir beskatningen stort sett lik. Det kan selvfølgelig være ulikheter, og skatt å spare, avhengig av hva du driver med, men generelt sett er det tilstrebet nøytralitet i regelverket.

Men det ER skatteforskjeller mellom AS og enkeltpersonforetak:

Der man finner de største skattemessige forskjellene er i behandling av renteinntekter fra bankinnskudd, gevinst fra salg av fast eiendom og gevinst og utbytte fra finansinstrument som for eksempel aksjer.

Bankinnskudd som genererer en kapitalinntekt som gir overskudd i driften er det normalt ikke så lurt å ha i et AS, fordi selskapet først må betale skatt på overskuddet (renteinntekten) og deretter må du betale skatt på utbyttet (minus skjerming) dersom kapitalinntekten tas ut av selskapet.

Dersom du har bankinnskudd som privatperson, betaler du derimot bare skatt på renteinntektene én gang, gjennom skattlegging av kapitalinntekt.

Når det gjelder gevinst på fast eiendom, er det ofte «billigst» å få det som privatperson. I noen tilfeller er slik gevinst helt unntatt beskatning forutsatt det er en privatperson som har eid eiendommen. Er gevinsten skattepliktig vil den uansett bare beskattes én gang, og da med 27 prosent som kapitalinntekt dersom det er en privatperson som oppnår slik gevinst.

Men om du eier fast eiendom gjennom et enkeltpersonforetak, skattlegges gevinst på slik fast eiendom som næringsinntekt – altså med en høyere skatteprosent.

Den helt klart store forskjellen i skattemessige behandling mellom organisasjonsformene, er med hensyn til finansinstrument, typisk aksjer.

Et aksjeselskap som eier aksjer i et annet selskap er omfattet av fritaksmetoden. Dette medfører at aksjeutbytte og aksjegevinst ikke er skattepliktig for selskapet. Selskapet får da heller ikke fradrag for tap dersom det blir aktuelt. Derfor er det spesielt lukrativt å eie aksjer gjennom et aksjeselskap forutsatt at du bruker dette utbyttet eller gevinsten i ditt eget aksjeselskap. Dersom du tar det ut som overskudd må du, som tidligere nevnt, skatte 27 prosent av overskuddet.

Hm, kanskje jeg burde ha opprettet et aksjeselskap i stedet..?

Hva gjør du så, dersom du har startet et enkeltpersonforetak, men ser nå at du heller skulle ha opprettet et aksjeselskap? Du kan omdanne et enkelpersonforetak til et aksjeselskap «skattefritt» (jeg forklarer anførselstegnene under) i henhold til reglene i kapittel 11 i skatteloven. Reglene finner du i skatteloven §§ 11-20 til 11-22.

Vær oppmerksom på at det er spesifiserte regler om slik omdanning i forskrift (FSFIN ). Det som teknisk sett skjer ved slik omdanning, er at du viderefører alle skatteposisjoner, såkalt skattemessig kontinuitet. Så omdanningen er ikke egentlig skattefri, men skatteplikt utløses ikke og dermed oppfattes omdanningen som skattefri, selv om du reelt sett gjennomfører en transaksjon som normalt ville medført skatteplikt siden du overfører eiendeler fra et skattesubjekt (ENK/deg) til et annet skattesubjekt (AS).

Forutsetningen for at en slik omdanning ikke utløser skatteplikt, er at man følger reglene både i skatteloven og i forskrift til punkt og prikke. Spesielt i forskriften er det detaljerte regler om hva som skal, som kan og som ikke skal / kan overføres ved slik omdanning.

Det er svært viktig at disse reglene følges, for den skattemessige konsekvensen dersom man uforvarende bryter disse reglene, er at omdanningen utløser full skatteplikt. Noe som kan bli riktig så dyrt og medfører store betalingsproblemer og i verste fall konkurs.

Ok, men hva er egentlig et NUF?

Et NUF er i realiteten en norsk avdeling av utenlandsk foretak. Etablering av NUF fordrer dermed at du etablerer / benytter et etablert utenlandsk foretak, som så etablerer en avdeling i Norge. Regelverket for etablering av utenlandsk foretak vil avhenge av hvilket land du etablerer foretaket i.

Utenlandsk foretak kan fort føre til uventet merarbeidet og mulighet for ubehagelige overraskelser etter hvert. Og siden kapitalkravet til aksjeselskap har blitt senket, rapporteringskravene forenklet og kravene til å ha revisor er endret vil nok de fleste heller velge AS. Dermed er NUF for de fleste blitt ganske uaktuelt.

Helt til slutt: det er ikke alltid lett å velge organisasjonsform, men jeg håper dette innlegget har gjort det litt enklere. God og velfortjent sommer til dere alle!

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid