Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende: dette må du vite

28. august 2015

Når jeg snakker med selvstendig næringsdrivende er det særlig ett tema som går igjen. Det er forskuddsskatt.

Medlemskap for selvstendig næringsdrivende

Mange har opplevd at krav fra Skatteetaten om innbetaling av forskuddsskatt tipper skuta og gjør at de går konkurs. Dato for innbetaling av forskuddsskatten kommer alltid like ubeleilig. Og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når regningene hoper seg opp.

Men hva er forskuddsskatt? Hvorfor må jeg betale forskuddsskatt? Hva skjer hvis jeg ikke betaler? Og kan jeg få endret for høy utskrevet forskuddsskatt?

Hva er forskuddsskatt?

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere heter dette forskuddstrekk, og for selvstendig næringsdrivende heter det forskuddsskatt.

Forskuddstrekk for lønnstaker gjennomføres som kjent ved at din arbeidsgiver trekker skatt ved utbetaling av lønn, slik at det du får utbetalt er et nettobeløp. Arbeidsgiver overfører etter hvert dette forskuddstrekket til skatteoppkreverkontoret, som motregner det mot utlignet skatt når selvangivelsen din er behandlet. Du får da eventuelt tilgodebeløp utbetalt. Dette er en gledens dag for mange. Eller du får restskatt. Og da er ikke dagen fullt så gledelig.

Systemet for skatt er i realiteten det samme for selvstendig næringsdrivende. Men i fravær av en arbeidsgiver som kan trekke skatt av lønn, må den selvstendige betale slikt forskudd selv. For næringsdrivende kalles dette som nevnt forskuddsskatt, ikke forskuddstrekk. Du betaler forskuddsskatt dersom du driver et enkeltpersonforetak (ENK) eller er deltaker i et ansvarlig selskap(ANS).

Systemet er altså likt både for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende: skatten betales når inntekten oppstår. Men på grunn av færre innbetalinger betyr det i realiteten at næringsdrivende må betale deler av forskuddsskatten på forhånd. Og dette oppleves av mange som en stor belastning.

Det er annerledes for aksjeselskap eller andre skattepliktige juridiske personer. De kalles ofte etterskuddspliktige skattytere, og innbetalingen deres het tidligere forhåndsskatt. Nå heter den «forskuddsskatt for upersonlige skattytere».

Disse skattyterne betaler skatten etter at inntektsåret er utløpt, men før skatten er ferdig utlignet. Det vil si at et aksjeselskap ikke betaler skatt løpende i 2015, men betaler sin skatt for inntektsåret 2015 i to terminer i 2016: den 15. februar og den 15. april.

Hvorfor må næringsdrivende betale forskuddsskatt?

Bakgrunnen for å ha forskuddsinnbetaling av skatt er for å redusere risikoen for såkalt skattetap. Derfor har myndighetene etablert et system for å sikre at hele eller deler av den forventede skatten innbetales før selvangivelsen behandles. Innkrevingsmetodene de har valgt avhenger av hvem som skal betale skatten.

Dermed er det faren for at noen av oss er kjeltringer som ikke betaler, som gjør at alle må betale skatt på forhånd.

Det er valgt ulik innbetalingsmetode tilpasset de ulike skattytergruppene. For næringsdrivende er det valgt kvartalsvis innbetaling gjennom inntektsåret. Hensynet bak frekvensen, er sikkerhet for betaling sett opp mot en praktisk og kostnadseffektiv innkreving.

Hjelp! Jeg har akkurat startet for meg selv. Hvordan går jeg fram for å betale forskuddsskatt?

Som nystartet næringsdrivende må du ta kontakt med Skatteetaten og informere om hva du ser for deg av overskudd/underskudd det første driftsåret. Her er det ingen vits i å smøre tykt på, realistisk-pessimist er nok et bedre utgangspunkt.

Skattekontoret sender så disse opplysningene til det kommunale skatteoppkreverkontoret, som vil sende deg innbetalingsblanketter.

Når må jeg betale forskuddsskatt?

Normalt er det fire innbetalinger (terminer) av forskuddsskatt per år. Forfall på disse fire innbetalingene er lovregulert i skattebetalingsloven § 10-20 til:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Har du vært næringsdrivende i fjor og har et ENK registrert på ditt personnummer vil du normalt få utskrevet forskuddsskatt det påfølgende inntektsåret.

Dersom du ikke driver næringsvirksomhet og får krav om forskuddsskatt, må du kontakte skattekontoret.

Hvordan fastsettes forskuddsskatt?

Forskuddsskatt fastsettes på bakgrunn av det som i skattebetalingsloven § 6-3 kalles «formue og inntekt ved siste ligning». For 2016 vil skattekontoret ta utgangspunkt i din ligning for inntektsåret 2014 siden ligningen for inntektsåret 2015 ikke vil være klar i starten av 2016.

Med dette utgangspunktet vil Skatteetaten beregne det de forventer blir den skatt og trygdeavgift du skal betale, pluss tillegg basert på forventet økning i inntekten. Du skal motta en oversikt over beregningen når du mottar informasjon om utskrivingen. Her kan du se hva som er lagt til grunn.

Hadde du et usedvanlig bra eller dårlig år for to år siden, vil dette gjøre at forskuddsskatten for inneværende inntektsår fort kan bli veldig høy / lav i forhold til forventet inntjening. Dette skaper ofte problemer for selvstendige næringsdrivende.

Når forskuddsskatten ikke er realistisk for den nåtidige inntjeningen kan det resultere i løpende krav om store terminvise innbetalinger, som tar nødvendige ressurser ut av driften og truer likviditeten. Eller du kan få veldig små terminvise innbetalinger, som i øyeblikket kjennes bra, men som gjør at det kommer en uhåndterlig restskattregning på et senere tidspunkt.

Unngå «alt på en gang»-smellen – betal i tide!

Reglene for betaling av forskuddsskatt finnes i skattebetalingsloven § 10-20. Og det er spesielt fjerde ledd i denne bestemmelsen som er skummel. Her heter det at «[b]lir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling».

Det betyr at dersom du ikke betaler første termin, så forfaller hele årets innbetalinger samtidig som et samlet krav. Betaler du den første terminen, men ikke den andre, så forfaller de resterende to sammen med andre termin som et samlet krav.

Dette vil ofte være helt umulig eller i alle fall en svært tung økonomisk byrde for mange selvstendig næringsdrivende. Og det har for mange ført til kroken på døren. Derfor er det utrolig viktig å huske på å betale forskuddsskatten før forfall.

Den underliggende tanken bak denne strenge regelen, er at når du ikke har betalt en termin, så er sjansen til stede for at du også vil misligholde de resterende terminene. Samtidig vil et slikt felles forfall av alle terminene vil gi skatteoppkreveren mulighet til å kreve inn hele beløpet på en gang.

Hvis du ikke betaler, setter skatteoppkrever i gang med innfordring av hele beløpet. Et er i alle fall helt sikkert, du ønsker ikke å ha en skatteoppkrever som kreditor for her har du ubetinget betalingsplikt, selv om du er uenig i kravet. Dette har jeg skrevet om i en tidligere blogg om forsinkelsesavgift og tilleggsskatt.

Men er det mulig å endre utskrevet forskuddsskatt?

Ja det er mulig, men det er ikke så lett. Det er skattekontoret som foretar utskriving av forskuddsskatt. Derfor må du kontakte dem dersom du ønsker å få endret forskuddsskatten. Du kan også bruke skjema RF-1102 som du finner på skatteetatens nettsider: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Soknad-om-endring-av-eller-krav-om-skattekortforskuddsskatt/

Det er viktig å være klar over at du har en opplysningsplikt for at forskuddsskatten skal bli så riktig som mulig. Denne er hjemlet i skattebetalingsloven § 4-4. Dersom du ikke etterkommer plikt til å gi opplysninger, vil du heller ikke ha krav på å få endret skattekontorets avgjørelse om hvor mye forskuddsskatt du må betale.

Så når det gjelder endring av forskuddsskatt må du tenke «I have to give a little, to get a little».

I skattebetalingsloven § 6-3 femte ledd, fremkommer det at utstedt forskuddstrekk kan endres når det er overveiende sannsynlig at du med den fastsatte forskuddsskatten vil få restskatt eller tilgodebeløp som tilsvarer minst en femtedel av det utstedte forskuddsbeløpet.

Hva som er overveiende sannsynlig, er avhengig av hva du kan dokumentere med regnskapsopplysninger og lignende. Her, som så ofte med Skatteetaten, er mantraet jo bedre dokumentasjon – jo større er muligheten for å få medhold.

Det er flere ulike løsninger for hvordan du kan «slippe» å betale hvis Skatteetaten er enig med deg i at du har for høy forskuddsskatt. De kan da frita deg for å innbetale gjenstående terminer, eller de kan også fatte vedtak om tilbakebetaling av allerede innbetalt forskuddsskatt.

Mitt aller beste råd

Mitt aller beste råd til deg som er selvstendig næringsdrivende er derfor: betal din forskuddsskatt.

Er du uenig i størrelsen, tar du etterpå kontakt med Skatteetaten for å søke om endring. Ikke bare lukk øynene og håp det går over, for det gjør det ikke. Om du får medhold er en annen sak, men ta kontakt, de biter (normalt) ikke.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid