Hjelp! Selvstendig og arbeidsledig – hva nå, har jeg krav på dagpenger?

31. august 2015

Et av våre medlemmer som er selvstendig næringsdrivende kontaktet oss rett før sommerferien. Han har drevet for seg selv i flere år, men det siste året har det gradvis blitt mindre oppdrag. Siden påske i år har han opplevd helt tørke i nye oppdrag og han har den siste tiden kun jobbet med å fullføre de oppdrag han allerede hadde. Nå var han helt arbeidsledig og lurte på hva han skulle gjøre. Kunne han kontakte NAV og få dagpenger?

Kun hatt næringsinntekt de tre siste årene? Da får du får ikke dagpenger

Reglene om dagpenger finnes i folketrygdlovens kapittel 4. For å få rett til dagpenger er hovedkravet at du har tapt arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet og videre at arbeidstiden din er redusert med minst 50 prosent.

Det mange selvstendig næringsdrivende ikke er klar over er at retten til dagpenger også er avhengig av at du er arbeidstaker.

Er du selvstendig næringsdrivende og kun har hatt næringsinntekt de tre siste årene, anses du ikke som arbeidstaker. Da har du heller ikke rett på dagpenger, selv om du har bortfall av inntekt.

I slike situasjoner er du henvist til å kontakte sosialkontoret dersom du ikke klarer deg på oppsparte midler.

Medlemskap for selvstendig næringsdrivende

Dagpenger under etablering av selvstendig næringsvirksomhet

Dersom du har vært arbeidstaker, mistet jobben, og allerede har fått innvilget dagpenger, kan du derimot bli selvstendig næringsdrivende og beholde dagpengene en viss tid. Etter søknad til NAV kan du fortsette å motta dagpenger mens du etablerer egen virksomhet.

Forutsetningen er at det må dreie seg om etablering av ny virksomhet, og at du sannsynligvis vil bli selvforsørget gjennom denne virksomheten.
Du kan få dagpenger i 6 måneder mens du planlegger og utvikler virksomheten. Og du kan ytterligere få dagpenger i 3 måneder etter at du har etablert virksomheten. Disse reglene finner du i dagpengeforskriften «F16.09.1998 nr 890 Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet».

Men, det er viktig å være klar over at denne muligheten kun gjelder for deg som har blitt uforskyldt arbeidsledig, altså blitt sagt opp. Dersom du selv har sagt opp jobben og deretter er innvilget dagpenger etter forlenget ventetid, vil du ikke få beholde dagpengene mens du etablerer næringsvirksomhet.

Ansatt i eget AS – du får dagpenger

Er du ansatt i eget AS er du en arbeidstaker og du har rett på dagpenger dersom du fyller de øvrige vilkårene i folketrygdloven. Disse vilkårene er at du må ha hatt en inntekt på minst 1,5 G på søknadstidspunktet eller 3 G i løpet av de siste 3 avsluttede kalenderår. En G betyr grunnbeløpet og er en måleenhet NAV bruker for å beregne pensjoner og stønader. Fra 1. mai 2015 er G kr 90 068.

Videre må du være reell arbeidssøker, du må melde seg som arbeidssøker hos NAV og du må sende meldekort. Grunnlaget for dagpenger fastsettes ut fra arbeidsinntekten enten det siste avsluttede kalenderår, eller de tre siste år dersom det gir høyere grunnlag.

Fyller du disse vilkårene, kan du få stønad i til sammen 104 uker hvis inntekten din har vært over 2 G, og 52 uker hvis inntekten har vært lavere enn 2 G. Ventetiden før man får dagpenger er 3 dager, dersom man ikke får forlenget ventetid. Det kan man få når man selv er skyld i arbeidsløsheten.

Freelancer – du får dagpenger

Er du freelancer så anses du som en «ikke-ansatt lønnstaker». Dermed oppfyller du vilkåret om å være arbeidstaker. Dersom du også fyller de andre vilkårene som er nevnt ovenfor vil du ha rett på dagpenger.

Men vær litt obs: du kan likevel støte på problemer hos NAV. Det er derfor viktig å ha god dokumentasjon på at du har vært freelancer og at du nå ikke har flere oppdrag, slik at du er reelt arbeidsledig.

Delvis næringsdrivende og delvis ansatt – da får du delvis dagpenger

Mange selvstendig næringsdrivende har i tillegg en deltidsjobb som vanlig arbeidstaker. Dersom du mister deltidsjobben din og ellers fyller vilkårene til dagpenger vil den bortfalte arbeidsinntekten din danne grunnlag for dine dagpenger.

Næringsinntekten din vil heller ikke her være relevant og vil ikke gi rett til dagpenger, selv om du også mister oppdrag som næringsdrivende.
Det er viktig at du på meldekortet til NAV oppgir hvor mange timer i uken du driver næringsvirksomhet, da det vil hjelpe NAV til å beregne dagpengene riktig og hindre at du kan komme i en regressituasjon (altså at du ender opp med å skylde NAV penger) ved at du får for mye dagpenger.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid