Derfor må vi i fagbevegelsen ta ansvar for å bekjempe høyreekstremisme

7. september 2015

Høyreekstreme organisasjoner setter grupper opp mot hverandre – enten det er svarte, muslimer, homser eller jøder som utpekes som hovedfienden. Men bare gjennom å stå sammen og være solidariske kan vi arbeidstakere være sterke. Dette gjelder på den enkelte arbeidsplass, nasjonalt og på tvers av land.

Medlemskap i Industri Energi

For fire år siden tok Industri Energi initiativ til et spleiselag i fagbevegelsen for å finansiere en stilling ved Antirasistisk senter. Denne personen skulle samle kunnskap om høyreekstreme miljøer i Norge og følge med på utviklingen i disse miljøene. Nå tar vi initiativ til å fortsette spleiselaget i fire år til.

Hvorfor tok vi initiativ til å få kunnskap om høyreekstreme miljøer?

Den direkte årsaken var 22. juli-attentatene. Selv om Breivik opererte alene, så vi at det var et grumsete omland som han hadde fått inspirasjon fra. Særlig en del fora på nettet samler mange med ekstreme holdninger. Dette omlandet visste vi for lite om.

Ingen forskningsmiljøer hadde høyreekstremisme på agendaen den gangen. Faktisk foregår det fortsatt ikke forskning på disse miljøene i Norge – fire år etter. Men Antirasistisk senter som i mange år har jobbet med rasisme, hadde en del kunnskap, og ønsket å gå dypere inn i materien i et samarbeid med fagbevegelsen.

Hva er høyreekstremisme?

«Høyreekstremisme» er et samlebegrep for mange former for politisk ekstremisme. Felles er troen på at enkelte grupper har en kulturell, rasemessig, religiøs eller annen form for overlegenhet overfor andre grupper, og miljøene er alltid svært nasjonalistiske. Mange bruker, eller oppfordrer til, vold og terrorisme for å oppnå sine politiske og ideologiske mål.

De tre hovedstrømningene både i Norge og flere europeiske land er nynazister, rasister/innvandringsfiendtlige og muslimhatere.

Radikale islamister har mange fellestrekk med høyreekstreme, og kan for alle praktiske formål inkluderes i begrepet. De er oftest rasister og ser seg selv som religiøst overlegne. Noen oppfordrer til vold og terror, og i likhet med tradisjonelle høyreekstremister, har de et selvbilde der de er med på en sivilisasjonskamp i opposisjon til storsamfunnet.

I Norge er det likevel de «tradisjonelle» høyreekstremistene som har stått bak nesten all voldsbruk de seinere årene. De har stått bak 7 drap (i tillegg til Breivik-drapene), flere bombeattentater og minst 18 ildspåsettelser. Og alle hatytringene som florerer på Facebook og i nettavisenes kommentarfelt gir alvorlig grunn til bekymring.

Hvorfor er kamp mot høyreekstreme miljøer viktig for fagbevegelsen?

De høyreekstreme, som Breivik, organisasjoner som «Nordfront», Vigrid og ideologer som Fjordman, står for ideer som er stikk motsatt av det vi i fagbevegelsen står for. Fagbevegelsen er en bevegelse for alle arbeidstakere.

Grunntanken vår er at vi må stå sammen – på tvers av etnisitet, religion og seksuell legning. Bare gjennom å stå sammen og være solidariske kan vi være sterke. Dette gjelder på den enkelte arbeidsplass, nasjonalt og på tvers av land.

Høyreekstreme organisasjoner setter grupper opp mot hverandre – enten det er svarte, muslimer, homser eller jøder som utpekes som hovedfienden. Dette taper arbeidstakerne på. Dette svekker fagbevegelsen.

Vi må motarbeide alt som kan splitte oss. Under en arbeidskamp har vi ikke råd til at folk snur seg mot arbeidskamerater fordi de er muslimer eller jøder.
Høyreekstreme bevegelser har alltid utpekt arbeiderbevegelsen som sin fiende. Vi har sett det historisk under fasciststyret i Italia og nazistyret i Tyskland, og vi har seinere sett det i land som Guatemala og Colombia der mange faglige tillitsvalgte drepes hvert år av høyreekstreme.

Som en internasjonal bevegelse er vi opptatt av å bekjempe disse kreftene over alt. Og vi kan ikke tillate at de blir sterke igjen i Norge.

Vi må jobbe på flere fronter

Vi må jobbe på flere fronter. Det er snakk om etikk, ideologi, organisasjonsarbeid og politisk arbeid. Men vi må passe oss for å bli moralister som står med pekefingeren. Moralisme skaper motsatte reaksjoner. Vi må markere ståstedet vårt tydelig, vi må skolere tillitsvalgte, vi må integrere det i organisasjonsarbeidet vårt, vi må ta diskusjonene og vi må slåss mot det som skaper grobunn for høyreekstreme krefter.

Vi må markere tydelig ståsted

I Industri Energis formålsparagraf sier vi at forbundet «har som formål å arbeide for frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger». Dette er en tydelig markering av vårt ideologiske ståsted: Solidaritet og likeverd.

Videre sier vi i § 3 at «arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har et nazisistisk, rasistisk eller fascistisk program eller et beslektet formål» ikke kan være medlemmer. Vi forbyr ikke meningene, men vi nekter høyreekstreme å bruke våre fagforeninger som arena for å spre grumset sitt.

Vi må skolere de tillitsvalgte

Kunnskap om arbeiderbevegelsens historie og våre verdier må være en viktig del av tillitsvalgtskoleringa, særlig på de grunnleggende basiskursene. Over nyttår skal vi ha en stor konferanse om likestilling og inkludering.

I samarbeidsavtalen vår med Antirasistisk senter er det et sentralt punkt at de skal stille med foredrag på konferanser, samlinger, møter i lokalavdelinger og samarbeidsfora når de blir bedt om det. Men det er oss det står på for å oppfylle dette punktet.

Skal din klubb eller avdeling arrangere møte eller samling, og vil lære mer om høyreekstremisme? Send en e-post til Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk senter med fokus på ekstremisme, og be dem komme. Eller du kan ta kontakt med meg.

Viktig å få med arbeidsinnvandrere og flyktninger på laget

Vi må ha disse spørsmålene integrert i organisasjonsarbeidet vårt. Arbeidsinnvandrere og flyktninger er de gruppene som står svakest på arbeidsmarkedet, og blir av mange utpekt som syndebukker når det er dårlige tider.

Språklige hindere og bakgrunn, for eksempel manglende kunnskap om fagbevegelsen, gjør at det ofte er vanskeligere å organisere og aktivisere dem. Men vi må ha dem med på laget for å styrke fagforeningene og for å motvirke rasisme og fremmedfrykt.
Fortsatt er forbundenes landsmøter svært «hvite». For å avspeile arbeidstakerne i bedriftene våre og få flere organisert, må vi få et større mangfold blant tillitsvalgte. Dette får vi ikke til hvis vi ikke har det som en uttrykt målsetning som følges opp med tiltak.

Først og fremst en politisk kamp

Kampen mot høyreekstremismen er mer enn ideologi og organisasjonsarbeid. Det er også en kamp mot alt som lager grobunn for disse kreftene, og som gjør at folk tiltrekkes av løsningene deres.

Ser vi rundt oss, er det særlig i land med store økonomiske og sosiale problemer at nazistiske og fascistiske bevegelser har vokst seg store, som Gyllent daggry i Hellas og Jobbik i Ungarn.
Arbeidsløshet, usikkerhet og fattigdom gir grobunn for høyreekstreme organisasjoner med løsninger som legger skylda for problemene på svake grupper – jøder, muslimer, innvandrere og flyktninger.

Det er ikke tilfeldig at de høyreekstreme tross alt er relativt svake i Norge. Det skyldes at vi har små sosiale forskjeller, at arbeidsløsheten har vært lav, og ikke minst at vi har en godt utbygd velferdsstat som vi i fagbevegelsen har vært med på å bygge opp.

Men dette er ikke hogd i stein. Kampen for å opprettholde og utvikle velferdsstaten og ha arbeid til alle må fortsatt være hovedoppgavene våre. I den kampen trenger vi å stå sammen på tvers av hudfarge, religion og kultur.
Vil du lese mer om høyreekstremismen i Norge? Heftet «Høyreekstremisme i Norge – trender og utvikling» utgitt av Antirasistisk senter gir deg en god oversikt.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Espen Løken

EspenLøken

Espen Løken er daglig leder for Svenssonstiftelsen og har vært sekretariatssjef i Industri Energi i ti år.
Flere artikler avEspen