Ønsker du å gå av med AFP? Dette må du vite om vilkårene

23. september 2015

Nærmer du deg pensjonsalder og ønsker å ta ut AFP? Lurer du på om du faktisk har krav på AFP, hva som skal til for å få det?

Medlemskap i Industri Energi

Krav du må oppfylle for å få AFP

For å få AFP må du først og fremst jobbe i det vi kaller en AFP-bedrift. Dette er en bedrift som har tariffavtale og som er omfattet av AFP-ordningen. Det er ikke alle bedrifter som har tariffavtale. Noen (ofte mindre) bedrifter «følger» tariffavtalen, men har aldri formelt inngått tariffavtale og dermed heller ikke meldt sine ansatte inn i AFP-ordningen. Jobber du en slik bedrift, vil du ikke ha rett på AFP.

For å finne ut om din bedrift «bare» følger tariffavtalen eller faktisk har tariffavtale, kan du kontakte din tillitsvalgte, personalavdelingen eller Industri Energi sentralt.

Har dere ikke tariffavtale med AFP-ordning, har dere mulighet til å få dette. Meld dere inn og så kontakter dere forbundet slik at vi eventuelt kan fremme et krav om tariffavtale ovenfor bedriften, og derav få rett på AFP (og husk: AFP er bare én av mange fordeler du får rett på gjennom en tariffavtale!).

For deg som er i en AFP-bedrift er det i tillegg noen krav du må oppfylle den dagen du blir 62 år, og noen krav som må oppfylles ved uttak.

Ved 62 år:

  • Ha ansiennitet i en AFP-bedrift.
  • Ikke motta pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt (mellom 59-62 år) på mer enn 1,5 G. (G er grunnbeløpet i folketrygden, per per 1. mai 2015 kr. 90 068.)
  • Ikke motta eller har mottatt uføretrygd etter du har fylt 62 år (kontakt NAV! De vil regne ut hva som svarer seg for deg; uføretrygd eller AFP).
  • Hvis du er utestasjonert, må bedriften ha søkt om at du fortsatt er medlem i ordningen.
  • Ikke ha øvrige inntekter som overstiger din pensjonsgivende inntekt i bedriften.
  • Du må ha inntekt over 1 G det året du vil ta ut AFP + det foregående året.

Ved uttak:

  • Du må være ansatt og reell arbeidstaker
  • Du kan ikke ha vært 100% sykemeldt i mer enn tolv måneder  (du kan få rett på AFP senere).
  • Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig med AFP, men hvis du har for lav opptjening i Folketrygden, vil du heller ikke kunne få ta ut AFP.
  • Ved konkurs eller nedbemanning kan du miste rettighetene til AFP.

Hva skjer med AFP hvis jeg blir sagt opp og/eller skifter arbeidsgiver?

Vi har for tiden økende arbeidsledighet, og det er viktig å få full oversikt over hva som står på spill om du skulle være så uheldig å bli vurdert oppsagt pga. nedbemanning eller du av andre årsaker vurderer å skifte arbeidsgiver.

For å få rett på AFP, må du ha vært i ordningen i syv av de siste ni årene før du skal ta ut AFP. Det betyr at du etter fylte 54 år må tenke deg om hvis du vurderer å skifte jobb. Hvis du får deg ny jobb må du sjekke hvorvidt den nye arbeidsgiveren din har tariffavtale og er omfattet av AFP-ordningen. Hvis ikke, vil du gå glipp av AFP. AFP kan ikke «spares» og overføres fra tidligere arbeidsgivere.

Hvis du derimot blir nedbemannet og du står uten jobb, anses du ikke som reell arbeidstaker og du kan miste retten til AFP. Dersom du ikke er fylt 62 år innen oppsigelsestiden utløper, må du få en ny jobb i en annen AFP-bedrift for å ha rett til AFP.

For å få opptjening til AFP må du jobbe på ekte

Hvis man er i en prosess hvor man skal slutte i en AFP-bedrift, er det ingen mulighet til å «omgå» regelverket. Man være reell arbeidstaker.

Det betyr at man ikke bare kan motta lønn, man må også jobbe tilsvarende. Man kan heller ikke inngå en avtale med arbeidsgiver om «etterlønn», «fiktivt» arbeid eller jobbe i en bitte liten stillingsbrøk, for å få beholde retten til AFP.

Vil du vite mer om AFP?

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Gro Losvik

GroLosvik

Gro Losvik er forhandler i Industri Energi og har spesialkompetanse innen pensjon og tariffspørsmål.
Flere artikler avGro