Hovedoppgjør, tariffavtaler og lønn på 1-2-3

5. februar 2016

Hovedoppgjøret rykker stadig nærmere. Men hva er det som skjer? Hva er det vi forhandler om? Hva er egentlig en tariffavtale, og hva er en særavtale? Kan man streike når som helst, og hvordan er det, har vi minstelønn i Norge?

Medlemskap i Industri Energi

Hovedoppgjøret er muligheten for vanlige folk til å sammen påvirke arbeidsforholdene på arbeidsplassen. Den norske modellen, med sentrale forhandlinger, har historie helt tilbake til 1907. I dette blogginnlegget skriver jeg om hva en tariffavtale er, og hvordan du kan påvirke din egen arbeidshverdag.

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og en fagforening. For å kunne ha en tariffavtale, må de ansatte være organisert i en fagforening.

Hensikten bak å organisere seg i fagforening er at mange arbeidstakere sammen får større innflytelse ovenfor arbeidsgiver, og dermed kan du få til mer enn om du står alene. Det arbeidstakere og arbeidsgiver blir enige om, nedfelles i en tariffavtale, eller kollektiv avtale avtale om du vil.

Tariffavtaler inneholder ofte bestemmelser om lønn, ansiennitet ved nedbemanning, AFP, overtidssatser, satser for feriepenger, arbeidstid, helligdagsgodtgjørelse, reiseregulativ og rett til permisjon.

Mange har tariffavtale. Det har positive effekter – også for bedriftene

Over 55 prosent av ansatte i privat sektor befinner seg i en virksomhet som omfattes av tariffavtale (lenke til Fafo-notatet Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013).

LO og NHO har avtale om totalt 118 overenskomster (jeg forklarer hva en overenskomst er under) i ulike bransjer. Det sikrer bedriftene forutsigbarhet, ro i rekkene og produktive arbeidstakere. Antallet streiker er lavt i Norge sammenlignet med både de andre nordiske landene og de fleste andre europeiske land (NOU 2001:14).

En egen lov – arbeidstvistloven, regulerer tariffavtaler. Den slår fast at en tariffavtale er ufravikelig. Ufravikeligheten strekker seg så langt at tariffavtalen også gjelder for uorganiserte i bedriften.

Tariffavtaler har mange navn

Det finnes mange typer tariffavtaler:

  1. Hovedavtalen mellom LO og NHO er en tariffavtale, den er overordnet de fleste av Industri Energis overenskomster. Den regulerer spillereglene mellom fagforeninger og arbeidsgivere.
  2. Overenskomsten er tariffavtalene mellom Industri Energi og arbeidsgiverforeningene. Den dekker altså flere arbeidsgivere i en bransje. Eksempler på dette er Farmasøytisk overenskomst og Oljeserviceavtalen.
  3. Særavtale er navnet på tariffavtaler som inngås lokalt på bedriften mellom arbeidsgiver og klubben.

Tariffavtalehierarkiet følger også rekkefølgen over. Dersom en særavtale strider med det en overenskomst eller hovedavtalen sier, gjelder sistnevnte. Samme gjelder hvis en overenskomst strider mot Hovedavtalen. Da gjelder Hovedavtalen.

Her finner du en oversikt over tariffavtalene til Industri Energi.

Forholdet til arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et minimum av rettigheter og plikter. Loven sier at vi skal ha arbeidskontrakt, men ikke hvilke lønn du skal ha. Norge er blant få land i verden som ikke har lovfestet en minstelønn, likevel er vi blant landene i verden som har anstendige lønnsvilkår.

Istedenfor har vi lange tradisjoner for at lønn og arbeidsvilkår (utover lovens minimum) avtales gjennom tariffavtaler. Det har vist seg å fungere svært godt, men det avhenger av fagforeninger med mange medlemmer.

Hva er egentlig forskjellen på hovedoppgjør og mellomoppgjør?

En overenskomst har vanligvis varighet på to år. Mange særavtaler har varighet som gjelder like lenge som overenskomsten. I disse to årene er det fredsplikt mellom partene. Fagforeningen kan ikke streike, og arbeidsgiver kan ikke gå til lockout. All form for arbeidskamp vil være ulovlig.

I år er det hovedoppgjør. Det vil si at det er åpning i tariffavtalene for å reforhandle om hele innholdet i tariffavtalen. Dette til forskjell fra mellomoppgjøret, hvor det kun forhandles om satsene i avtalene.

Streik og lockout

Når partene forhandler i hovedoppgjøret, kan fagforeningene sette makt bak kravene sine ved å streike dersom arbeidsgiver ikke ettergir kravene.

Det samme gjelder for arbeidsgivere. Under forhandlingene kommer de med krav til endringer i overenskomsten til gunst for bedriftene. Arbeidsgiverne kan stenge de ansatte ute fra arbeidsplassen(lockout) for å sette makt bak sine krav.

Før eventuell streik kan iverksettes, må partene gjennom en runde hos Riksmekleren. Riksmekleren vil forsøke å få partene til å komme til enighet, og avverge streiken.

Slik kan du påvirke din lønn og arbeidshverdag

Muligheten til å påvirke arbeidshverdagen din er stor gjennom tariffavtaler. Som medlem av fagforening er du medeier i avtalen og sammen med fagforeningen kan dere utforme krav til endringer i avtalen som vil påvirke dine lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom tariffavtaler får du større demokrati på arbeidsplassen, og muligheten til å være med å påvirke.

Har du vært misfornøyd med f.eks. arbeidstiden, lønn eller overtidssatser, kan du sende inn dine krav til dine tillitsvalgte som har ansvaret for å forhandle på vegne av deg.

Husk, tariffavtalen reforhandles i vår, grip muligheten og send inn dine krav til forhandlingene via din lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen din!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Christopher Birknes

ChristopherBirknes

Christopher Birknes var tidligere HR-sjef i Industri Energi. Han har bachelor i ledelse fra BI, og holder på med en mastergrad.
Flere artikler avChristopher