Årets selvangivelse: Gledelig skattenytt til selvstendig næringsdrivende

25. februar 2016

Det er stadig noe nytt på skattefronten, og for inntektsåret 2015 er det gode nyheter til selvstendig næringsdrivende som skal levere inn selvangivelsen. Les saksbehandler Jorid Tveitas gjennomgang av viktige endringer som gjelder fra og med inntektsåret 2015.

MEDLEMSKAP I INDUSTRI ENERGI

Få innleggene mine rett i innboksen.

Skatteetaten har gjort store forenklingen i selvangivelsen for næringsdrivende, som kommer mange brukere til gode. I denne bloggen lister jeg opp noen av disse endringene, samt andre endringer innenfor skatt som gjelder fra og med inntektsåret 2015. Jeg håper dette er nyttig, men husk også på at du som medlem i Industri Energi, kan kontakte oss dersom du har spørsmål.

Elektronisk selvangivelse er nå obligatorisk for næringsdrivende

Vær oppmerksom på at det fra og med inntektsåret 2015, altså fra og med årets selvangivelse, er obligatorisk for skattytere som driver næring å levere selvangivelsen elektronisk. Du kan lese mer om dette her.

Frist for å levere er 31. mai, men du kan søke om utsettelse

Fristen er 31. mai, men du kan søke om 14 dagers utsettelse ved å bruke skjema RF-1114. Se skjema her. 

Noen næringsdrivende kan levere forenklet selvangivelse

Er du selvstendig næringsdrivende og har enkle skattemessige forhold kan du fra og med inntektsåret 2015 levere forenklet selvangivelse. Den vil heter Næringsrapport skatt 2015, og du finner den hos Altinn. Du kan lese mer om dette på deres nettsider.

Hos Skatteetaten kan du sjekke om du kan benytte slik selvangivelse.

Du kan også lese mer om selve ordningen på Skatteetaten sine nettsider. Se her spesielt under hyperlenkene «Hvorfor skal jeg velge Næringsrapport skatt?» og «Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?»

Det har vært et pilotprosjekt vedrørende denne forenklede selvangivelsen. Det kan du lese om her.

Er du fritatt for plikten til å levere næringsoppgave?

Har du brutto næringsinntekt under 50.000 kroner, er du fritatt for plikten til å levere næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Da kan du i stedet levere opplysninger om næringsinntekten direkte i selvangivelsen. Dette gjelder også om du har underskudd, så lenge inntekten ikke overstiger 50.000 kroner. Vær oppmerksom på at du ikke er omfattet av dette fritaket dersom du driver AS eller DL. Det er også noen flere unntak som du kan lese mer om her.

Ikke lenger næringskode 401

Vær også oppmerksom på at det er gjort endringer i oppdragsgivers innrapportering av kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast driftssted. Tidligere ble dette innrapportert i kode 401 på en lønns- og trekkoppgave. A-ordningen er nå innført og der videreføres ikke kode 401. Oppdragsgiver skal nå rapportere dette enten på RF-1321 eller på RF-1301. Du kan lese mer om dette her.

Det er viktig å være klar over at dersom slik innrapportering er gjort i forhold til deg som næringsdrivende, er dette med på å avgjøre om du mottar selvangivelse for næringsdrivende eller ikke. Men husk også at det er du som er ansvarlig for å levere riktig selvangivelse. Så dersom du er næringsdrivende, men av en eller annen grunn mottar «vanlig» selvangivelse for lønnstakere er du selv ansvarlig for å bytte til riktig selvangivelse. Det kan du lett gjøre i Altinn.

Standardfradrag for hjemmekontor er høyere

Det er også noen nyheter når det gjelder fradrag. Du kan kreve fradrag for faktiske utgifter for hjemmekontor, men standardfradraget for hjemmekontor har økt fra 1.600 kroner i 2014 til 1.700 kroner for 2015 så lenge du har kontoret i en fritakslignet bolig, altså en bolig hvor du benytter minst 50 prosent av boligen selv eller ikke leier ut for mer enn 20.000 kroner per år. Fradraget skal føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 7700 eller i næringsoppgave skatt i post 7705.

Har du regnskapslignet bolig får du fradrag etter de vanlige reglene for bygninger. Og har du hjemmekontor i leid bolig må leiekostnaden skjønnsmessig fordeles og føres i post 6300 i næringsoppgaven. Se mer her.

Avskrivingssatsen for tunge kjøretøy er høyere

Avskrivingssatsen for lastebiler, vogntog og busser er øket fra inntil 20 prosent til inntil 22 prosent, se skatteloven § 14-43 nytt fjerde ledd.

Endring i satser for frivillig tilleggstrygd – ikke glem fradraget

Satsene for frivillig tilleggstrygd for selvstendig næringsdrivende ble endret for 2015:

  • For dekning 65 % fra dag 1: satsen gikk opp fra 1,8 % i 2014 til 2,0 % i 2015 (vil bli den samme også for 2016)
  • For dekning 100 % fra dag 17: satsen gikk opp fra 2,8 % i 2014 til 2,9 % i 2015 (men kommer til å gå ned til 2,6 % i 2016)
  • For dekning 100 % fra dag 1: satsen gikk opp fra 9,3 % i 2014 til 9,9 % i 2015 (men kommer til å gå ned til 9,5 % i 2016)

For frilansere, som kan kjøpe tilleggsdekning 100 % fra dag 1, så gikk satsen ned fra 2,3 % i 2014 til 2,2 % i 2015 (og den går ytterligere ned til 1,9 % for 2016).

Du kan holde deg oppdatert på disse ved å lese i NAV sitt vedlegg 4 til kapittel 8 i folketrygdloven. Se her for vedlegget for inntektsåret 2016

Husk også at for selvstendig næringsdrivende så er post 3.2.18 i selvangivelsen ikke forhåndsutfylt. Det er i denne posten du fører inn den premien du eventuelt har betalt på egen tilleggstrygd for næringsdrivende. Men vær oppmerksom på at det kun er premie betalt til folketrygden som er fradragsberettiget. Dersom du har tilsvarende forsikring i forsikringsselskap gir det ikke fradragsrett. Les mer her.

Økning i fradrag for utgifter til mat ved fravær over 12 timer

Når det gjelder fradrag for utgifter til mat dersom du har daglig fravær fra hjemmet i over 12 timer, slik at du må spise et ekstra måltid utenfor hjemmet, er satsen hevet fra 84 kroner i 2014 til 86 kroner for 2015, se § 1-3-6 i takseringsforskriften (FOR-2015-11-06-1283). Men husk på at utgiften må kunne dokumenteres, og dersom utgiften overstiger 86 kroner kan du likevel maksimalt kreve fradrag for opp til 86 kroner per dag. Du kan lese mer her.

Spesielt for deg som driver eget AS – lån fra selskapet anses nå som utbytte

Det er også viktig å være klar over at fra 7. oktober 2015 ble reglene endret slik at du som er ansatt i eget AS og tar opp lån fra selskapet etter 7. oktober 2015, vil beskattes som om du har tatt ut utbytte. Det samme gjelder dersom du øker saldo eller forlenger et lån som er tatt opp før 7. okt. Dersom du tilbakebetaler lånet blir det å anse som innskutt egenkapital. Du kan lese mer om endringen her.

Du trenger ikke lenger oppbevare regnskapmaterialet ditt i 10 år

Det er også vedtatt en redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale. Nå må du oppbevare primærdokumentasjon i 5 år og sekundærdokumentasjon i 3,5 år etter at regnskapsåret er utløpt, se bokføringsloven § 31 annet ledd. Men vær også oppmerksom på at det er noen unntak. Du kan lese mer her.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid