Industri Energis utvidede tilbud til oss pensjonister gir mer slagkraft. Det trenger vi i kampen for rettighetene våre!

4. april 2016

Pensjonen vår og folketrygden er under press. Vi pensjonister må slåss for rettighetene, på lik linje som arbeidstakere som slåss for sin lønn. Industri Energi sin styrkede satsning på pensjonister og det nye samarbeidet med Pensjonistforbundet gjør oss sterkere i denne viktige kampen.

Det er et flott tilbud forbundet nå tilbyr oss pensjonister. Vi får både et medlemskap i Pensjonistforbundet og et forbund som engasjerer seg i vilkårene våre.

De fleste av oss har visst lite om og ikke engasjert oss i pensjonen da vi var i arbeid. Vi visste at vi var med i et fellesskap hvor alle betalte en prosentandel av lønnen til pensjon. Disse pengene gikk inn i statskassen som fortløpende betalte pensjonen til det til enhver tid antall pensjonister. Denne ordning betegnes som en «pay as you go» ordning og benyttes fortsatt. Alle som er i arbeid betaler solidarisk den løpende kostnaden for det til enhver tid antall pensjonister. Disse pensjonsinnbetalinger når du er lønnsmottaker utgjør samtidig den rettighet og sikring man skal ha for pensjon fra samfunnet den dag man selv blir pensjonist.

Pensjonistenes tidligere årlige lønnsregulering inngikk i prosessen på lik linje med hovedorganisasjonene. Pensjonistforbundet var formell partsdeltaker på vegne av pensjonistene. Lønnsoppgjøret som ble resultatet for stat og kommuneansatte ble tilsvarende gjort gjeldende for pensjonistene. Alt fungerte på en grei og rettferdig måte.

Endringene fra 2011 har gjort at vi får mindre i pensjon

I 2011 besluttet Stortinget at det måtte gjøres endringer i pensjonsordningen. Praksis hadde ført til stor økning i uttak av pensjoner og i tillegg kommer en økning av gjennomsnittlig levealder og stor økning i antall eldre som etter hvert vil føre til en uhåndterbar pensjonskostnad for staten, konkluderte Stortinget.

Et klart politisk flertall innførte en ordning hvor pensjonistene heretter ikke skulle følge samme reallønnsutvikling som lønnsmottakere i stat og kommune. Pensjonistene skulle permanent underreguleres med 0,75% mindre enn hva lønnsmottakerne fikk.

Dette var nødvendig, sa alle Stortings politikerne minus Fremskrittspartiet, av hensyn til de fremtidige pensjonisters behov for en anstendig pensjon. Her måtte man også inkludere at det måtte forventes at disse kom til å bli mer krevende enn pensjonistene i 2011, sa politikerne.
Samtidig mistet Pensjonistforbundet sin posisjon ved forhandlingsbordet. De er nå kun bisittere i prosessen. Pensjonistforbundet protesterer, men er helt alene om sine synspunkter. Samtlige av arbeidstakernes hovedorganisasjoner som deltar i forhandlingsutvalget støtter Stortingets flertall.

I praksis skjer nå følgende. Hvert år reduseres pensjonistenes pensjonsutbetaling gjennom 0,75% underdekning i forhold til lønnsmottakere. I tillegg betyr det at gapet mellom lønnsmottakernes og pensjonistenes inntekt øker hvert år. En pensjonists pensjon blir både underregulert og effektivt verdiredusert som følge av en kontinuerlig årlig nedbygging.

Den reallønnsutvikling stat og kommune oppnådde i fjor var så lav at når det ble fratrukket 0,75% førte denne underregulering til direkte reallønnsnedgang for pensjonistene.

Det ble en del presseoppslag og politisk kritikk om dette og regjeringen skulle se på hva som kunne gjøres i år. Resultatet er at det skal ikke gjøres noe som helst. Pensjonistene skal fortsatt underreguleres. Med den generelle økonomiske situasjon i år blir det reprise for pensjonistene i 2016. Det blir fortsatt underregulering og reallønnsnedgang.

Straffeavgift for gifte pensjonister. Noe redusert, men fortsatt ikke fjernet

Da prosessen med endring av pensjonsordningen kom i gang ble det også fokusert på det forhold at det for flere år siden var innført en ordning hvor det foretas avkortning i grunnpensjonen for gifte. Begrunnelsen er at det er billigere for to å leve sammen enn for enslige å leve alene. Enslige blir ikke trukket, bare ektepar.

Regjeringen Bondevik iverksatte den siste positive endring, men fortsatt var situasjonen ved siste Stortingsvalg at hver ektefelle ble trukket 15% av sin grunnpensjon. Fremskrittspartiet lovet i valgkampen at partiet skulle arbeide for at denne bestemmelsen blir fjernet. I statsbudsjettet for i år blir satsen senket til 10% fra høsten 2016.

Det vi er blitt lovet blir tatt fra oss

Vi pensjonister har kommet i en underlig situasjon. Da vi var yrkesaktive betalte vi i solidaritet pensjonen til de som var pensjonister. Når vi selv skal inkluderes i samme ordning som pensjonister blir ordningen svekket med tilbakevirkende kraft.

Det vi ble lovet blir glatt tatt fra oss. Og hvorfor, jo fordi de som er politikere i dag skal sikre pensjonen til de fremtidige pensjonister. Altså til seg selv.

Til å oppnå dette benytter politikerne to triks:

  • 0,75% underdekning i forhold til lønnsmottakere. Dette fører til reallønnsnedgang og en løpende årlig verdireduksjon av pensjonen mens samfunnets kostnadsnivå øker kontinuerlig.
  • Det opprettholdes en forskjellsbehandling mellom lønnsmottakere og pensjonister ved at to gifte pensjonister får en straffeavgift fordi de bor sammen mens to gifte lønnsmottakere ikke får noen straffeavgift fordi de bor sammen.

Vi må kjempe. Da hjelper det å ha slagkraftige organisasjoner med

Som forbundet sier: folketrygden er nå under press. Pensjonister kommer i samme situasjon som lønnsmottakere.

Vi må slåss for rettighetene våre. Dette er rettigheter som vi denne gang må slåss for livet ut.

Men vi har ikke lenger de samme maktmidlene som vi hadde da vi var lønnsmottakere. Industri Energis engasjement kan rette på det problemet. Det er derfor Industri Energis vedtak om utvidet solidarisk medansvar for medlemmenes levekår som pensjonister er et fantastisk initiativ.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jan Strømme 1

Jan Besse MonclairStrømme - gjesteblogger

Strømme har blant annet arbeidet som oljesekretær i Sjømannsforbundet og LO, og sutreder i Kjemisk Forbund og Industri Energi. Nå er han engasjert pensjonist.
Flere artikler avJan Besse Monclair