Er du deltidsansatt og jobber mer enn det som er avtalt, kan du ha krav på større stilling

20. juni 2016

Er du deltidsansatt og jobber mer enn den stillingsbrøken som står i arbeidsavtalen din, kan du ha krav på økt stillingsbrøk etter arbeidsmiljøloven. I dette innlegget redegjør jeg for vilkårene.

Det er arbeidsmiljøloven § 14-4a som avgjør om du har rett til økt stillingsbrøk eller ikke, og den lyder som følger:

14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid
(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.
(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Det er tvisteløsningsnemnda som skal løse eventuelle tvister. Bestemmelsen trådte i kraft 1.januar 2014 og nemnda har opplyst at den i 2015 fikk mer enn 250 saker til behandling.

Nemnda var usikker om de kun skulle fastslå om arbeidstaker har rett til stillingsutvidelse, eller om nemnda også skulle fastsette størrelsen på stillingen som arbeidstaker eventuelt har krav på. På grunn av denne usikkerhet skrev nemnda til departementet, som ga følgende svar (lenke til svarbrevet):

«Departementet er enig i at ordlyden i § 14-4 a og forarbeidene ikke gir noe entydig svar på spørsmålet. Departementet er likevel av den oppfatning at det har vært en klar forutsetning at nemndas rolle både skal være å ta stilling til om vilkårene etter loven er oppfylt og å fastsette størrelsen på en ev. stillingsutvidelse. Departementet mener videre at denne avgrensning bør legges til grunn av nemnda. Som også nemnda påpeker, ville en annen løsning ofte være helt utilfredsstillende for partene. Departementet finner i denne sammenheng også grunn til å legge betydelig vekt på uttalelsene i pkt. 4.4.4.6 i lovproposisjonen, som klart trekker i samme retning.»

Nemnda med unntak av arbeidsgivers representant, har lagt denne forståelsen til grunn. Det antas at flertallets avgjørelse i de første sakene vil gi presedens for nemndas fremtidige avgjørelser.

Vilkår for utvidet stilling

Det følger av § 14-4a at den deltidsansatte i løpet av de siste 12 månedene må ha arbeidet utover avtalt stillingsbrøk. Det betyr at når arbeidstaker fremsetter krav for arbeidsgiver for eksempel 15. januar 2016, så skal tolvmånedersperioden 15. januar 2015 til 14. januar 2016 legges til grunn.

I denne tolvmånedersperioden må arbeidstaker har arbeidet jevnlig utover avtalt arbeidstid. Hva ligger så i begrepet jevnlig?

I forarbeidene forklares begrepet jevnlig med hyppighet, omfang og stabilitet. Det heter i forarbeidene at merarbeidet må ha en viss hyppighet og et visst omfang, og at det må dreie seg om en noenlunde stabil bruk av merarbeid.

Nemnda uttaler i sin prinsippavgjørelse av 14. mars 2016: «… og tilsier etter flertallets oppfatning at det ikke stilles særlig strenge krav til merarbeidet for at det skal gi grunnlag for et krav på økt stilling.»

Ettersom stillingsøkningen som hovedregel skal tilsvare det merarbeidet som er utført jevnlig, innebærer en åpning for krav på små stillingsøkninger nødvendigvis at kravene til omfang og hyppighet ikke kan være særlig strenge.

Også for kravet til stabilitet inneholder forarbeidene uttalelser som tilsier at kravet ikke er særlig strengt. Det heter for eksempel i forarbeidene at det ”må også være et visst innslag av merarbeid i den løpende driften i virksomheten og en noenlunde stabil bruk av merarbeid”. Videre heter det at:

«På den annen side bør det ikke være avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt jevnt utover hele referanseperioden. Spørsmålet vil være om merarbeidet i det store og hele fremstår som en etablert praksis i den aktuelle tolvmånedersperioden, uavhengig av om omfang og hyppighet varierer noe innenfor perioden.”

Det stilles ikke strenge krav til å få utvidet stillingen, men sporadisk ekstraarbeid holder ikke

Nemnda har da kommet til at det ikke stilles strenge krav til å få utvidet stillingen til faktisk arbeidstid. Imidlertid vil sporadisk ekstraarbeid ikke gi den ansatte rett til utvidet stillingsbrøk.

Eksempel på utvidet arbeidstid som ikke gir rettigheter til økt stilling, er når arbeidstaker for eksempel tar ekstravakter knyttet opp til arbeidstopper, ved ferieavvikling eller i forbindelse med typiske sesongsvingninger.

Med unntak for perioder der forhold på arbeidstakers side gjør det umulig å arbeidet utover avtalt arbeidstid, må det være utført et visst merarbeid gjennom hele opptjeningsperioden, men det kan ikke stilles bestemte krav til at arbeidet er utført ukentlig e.l. For at ”merarbeidet i det store og hele fremstår som en etablert praksis”, er det etter flertallet i nemda sin oppfatning tilstrekkelig at det har forekommet slikt merarbeid gjennom hele opptjeningsperioden slik at det vitner om et stabilt og varig behov hos arbeidsgiver.

Dette betyr at hvis du har utført merarbeid i løpet av de siste 12 månedene, kan det ikke stilles krav om at du arbeider utover stillingsbrøken hver uke. Du har krav på utvidet stillingsbrøk hvis arbeidsgiver har et stabilt og varig behov for å få utført et merarbeid.

Fravær

Nemnda har i sin prinsippavgjørelse også sagt noe om opphold i ekstraarbeidet. Nemnda har lagt vekt på årsaken til opphold. Ferie vil for eksempel ikke innvirke på vurderingen. Hvis arbeidsgiver har behov for å få utført merarbeid, vil nemnda ikke akseptere avbrudd som skyldes «lufting», det vil si at aktuell arbeidstaker ikke får utføre merarbeid til tross for at det er et behov for på den måten å omgå bestemmelsen.

Nemnda er også klar på at korte sykdomsperioder ikke vil påvirke arbeidstakers rettigheter. Hvor langt sykefravær som aksepters er uavklart og må underlegges en konkret vurdering hvor fravær og arbeidsgivers behov og bruk av ekstraarbeid tillegges vekt.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

EyvindMossige

Eyvind Mossige er advokat med møterett for Høyesterett. Han jobbet som advokat i LO fra 1997 til 2008, da han etablerte juridisk avdeling i Industri Energi.
Flere artikler avEyvind