Dette bør du vite om endringsoppsigelser

27. juli 2016

Mange tror at arbeidsgiver kan gjøre hva de vil når det gjelder innholdet i stilling deres. Dette stemmer ikke! Forbundssekretær Charlotte Dyrkorn i Industri Energi går gjennom sentrale frister, krav og arbeidstakers rettigheter ved endringsoppsigelse.

Hvis arbeidsgiver setter deg ned i lønn, endrer arbeidsstedet ditt eller endrer arbeidsoppgavene dine så defineres dette som en endringsoppsigelse. Du vil ikke finne ordet «endringsoppsigelse» i arbeidsmiljøloven fordi en endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, med tilbud om en ny avtale. Derfor gjelder de samme reglene som for ordinær oppsigelse. Les mer om oppsigelse hos Arbeidstilsynet.

Saklig grunn og arbeidsgivers styringsrett

Det viktigste som arbeidsgiver må ha på plass for å lovlig kunne gjennomføre en endringsoppsigelse, er saklig grunn. Den skal være begrunnet enten i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette omfatter blant annet endringer i ansvarsforhold i stillingen din eller omorganiseringer ved bedriften Det er ikke nok at arbeidsgiver argumenterer med sin styringsrett i slike saker. Selv om styringsretten er ganske vid, så begrenser ansettelsesavtalen denne. Betydelige endringer kan ikke skje uten at partene er enige om å inngå ny avtale.

Formkrav ved endringsoppsigelse

Før arbeidsgiveren fatter beslutning om å gå til endringsoppsigelse, skal saken drøftes med arbeidstakeren. Drøftingen skal gjennomføres for å sikre en forsvarlig saksbehandling, slik at saken blir så godt belyst som mulig før arbeidsgiveren tar sin beslutning. I disse drøftingene har du rett på å ha med deg tillitsvalgt, noe vi anbefaler at du har med deg.

Dersom vilkåret om saklig grunn er oppfylt, kan arbeidsgiver gå til endringsoppsigelse for å gjennomføre vesentlige endringer i stillingen, som for eksempel flytting av arbeidssted, reduksjon i stilling eller endring av oppgaver og lønn.

Kravet til skriftlig endringsoppsigelse

Et formkrav som det ofte blir syndet mot, er kravet til skriftlighet. I ordinære oppsigelser har det etter hvert blitt utbredt kunnskap om at dette skal gis skriftlig, men det virker som om det er flere arbeidsgivere som ikke har skjønt at dette også gjelder ved endringsoppsigelser. Er ikke endringsoppsigelsen gitt skriftlig, så har Høyesterett slått fast at fristen for å gå til søksmål ikke gjelder.  (2008-10-13. Rt 2008 1319.)

Det er også mange som får endret sine arbeidsoppgaver over tid. Manglende stillingsinstrukser og standardiserte ansettelseskontrakter gjør at disse sakene ofte er vanskelige selv om det ikke er gitt noen skriftlig beskjed fra arbeidsgiver om en endring. Etter lang tid vil det at man som ansatt, ikke protesteres tolkes som en aksept av endringen. Det er derfor viktig at du sier fra når du mener deg urettmessig behandlet.

Hva hvis du ikke er enig i beslutningen?

Er du ikke enig i bedriftens beslutning om endringsoppsigelse så har du det samme vernet som ved ordinær oppsigelse. Her er det mange som bare godtar endringene – det må du ikke gjøre. Det aller viktigste er at du reagerer tidsnok og innenfor fristene!

Kommer endringsoppsigelsen skriftlig så har du kun 14 dager etter du har mottatt endringsoppsigelsen til   å kreve forhandlingsmøte. Etter forhandlingenes slutt er det en frist på 8 uker for å levere søksmål til tingretten. Du har også rett til å stå i stilling etter arbeidsmiljøloven § 15-11, noe som medfører at om endringen gjelder kutt i lønn så kan ikke arbeidsgiver gjennomføre dette før man er enig eller saken har blitt avgjort ved dom.

Fristene i slike saker er absolutte, er man for sent ute her så har man ikke lengre en sak. Vi kan gå til søksmål for å få erstatning, men man vil ikke kunne omgjøre beslutningen som er tatt.

I en forhandling kan du også velge å godta at endringene skal gjelde etter din ordinære oppsigelsestid. Oppsigelsestiden er lagt inn i arbeidsavtale din og må følges med mindre dere er enige om noe annet. Les mer om endringsoppsigelse på Arbeidstilsynets nettsider.

Ta kontakt med de tillitsvalgte raskest mulig

Hvis du mottar en endringsoppsigelse, er det viktig at du tar kontakt med den tillitsvalgte på din arbeidsplass så tidlig som mulig. Vet du ikke hvem dette er så logg inn på Min Side eller ta kontakt med forbundet sentralt på tlf: 02390 eller send oss en epost.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte