Er du midlertidig ansatt, kan du ha krav på fast ansettelse

14. september 2016

Jeg får mange henvendelser fra medlemmer som jobber på midlertidige ansettelsesavtaler. I mange tilfeller kan vi hjelpe medlemmene til fast jobb – hovedregelen i loven er at alle ansettelser skal være faste stillinger. Det er derfor viktig at du sjekker lovligheten av din midlertidige kontrakt, skriver forbundssekretær Charlotte Dyrkorn.

Få innleggene mine rett i innboksen.

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast stilling uten tidsbegrensning. Dette betyr at alle ansettelser skal være faste stillinger med mindre ett av unntakene i loven gjør en midlertidig ansettelse lovlig. Unntakene er listet opp i arbeidsmiljølovens § 14-9 bokstav a – f. Hvis ditt midlertidige ansettelsesforhold ikke passer inn under ett av disse unntakene, er du mest sannsynlig ulovlig midlertidig ansatt og skal anses som fast ansatt.

Unntakene som gir arbeidsgiver rett til å ansette midlertidig:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter

Det er et absolutt krav at arbeidsgivers behov for arbeidskraft er tidsbegrenset. Hvis arbeidet som skal utføres er et arbeid som normalt og løpende utføres i den ordinære driften vil det som oftest ikke være adgang til midlertidig ansettelse. Sesongarbeid og midlertidige kontrakter knyttet til dette vil normalt være lovlig selv om det gjentar seg årlig.

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

Vikarer skal utføre bestemte arbeidsoppgaver eller fylle en bestemt stilling, ved fravær av en eller andre arbeidstakere. Det er ikke godt nok å kalle et arbeidsforhold for vikariat, det må være vikar for en eller flere, i forbindelse med at den/de faste ansatte er fraværende.

I arbeidsmiljølovens § 14-12 og § 14-13 er adgangen til innleie av vikarer gjennom vikarbyrå og andre virksomheter regulert, dette er ikke tatt med i denne artikkelen.

c) for praksisarbeid

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

I motsetning til unntaket i bokstav a), så trenger ikke oppgavene som skal utføres å være midlertidige. Ansettelser på dette unntaket kalles midlertidige ansettelser på et generelt grunnlag, og kan ikke overstige 12 måneder.  For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden, kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig etter denne bestemmelsen og begrensninger i adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Krav til spesifikasjon i arbeidskontrakt

Alle arbeidsforhold skal reguleres av en skriftlig arbeidskontrakt. Dette gjelder uavhengig om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse. Din arbeidskontrakt skal inneholde detaljer rundt din ansettelse. Er du ansatt midlertidig så skal det komme klart frem av arbeidskontrakten hvilket av unntakene du er ansatt på. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen.

Hvordan gå frem

Lurer du på om din ansettelse er lovlig eller ikke, ta kontakt med din tillitsvalgte. Hvis du ikke vet hvem dette er så kan du logge på Min Side eller ta kontakt med forbundet sentralt.

Din tillitsvalgte kan hjelpe deg med utforming av krav om fast ansettelse som du sender din arbeidsgiver. Det behøver ikke inneholde mer enn dine argumenter for fast ansettelse, eventuelt hvorfor du mener din midlertidige ansettelse ikke er lovlig.

Når arbeidsgiver ikke er enig

Hvis arbeidsgiver ikke vil imøtekomme ditt krav så må den tillitsvalgte kreve forhandlingsmøte på dine vegne. Fremgangsmåten for dette er styrt av hovedavtalen mellom LO og NHO. § 2-3 gir deg rett til forhandlinger når det er tvist mellom deg og din bedrift.

1 – Krev møte for å diskutere saken med arbeidsgiver. Ha med deg din tillitsvalgte. Arbeidsgiver har 8 dager på seg til å kalle inn til møtet etter at krav er fremsatt.

2 – I møtet så legges dine argument for fast ansettelse frem. Du må på forhånd ha undersøkt om det er lovlig midlertidig kontrakt eller ikke. Den tillitsvalgte kan føre ordet for deg om du ikke vil det selv.

3 – Det skal skrives protokoll etter forhandlingsmøtet. I protokollen skal dine argumenter for fast ansettelse og arbeidsgivers argumenter mot fast ansettelse skrives ned. Denne signeres deretter av begge parter.

4 – Protokollen kan deretter sendes inn til forbundet sentralt via den tillitsvalgte. Vi vil da ta opp saken med arbeidsgivers organisasjon, eventuelt sende inn prosessvarsel til bedriften.

Lykke til!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte