Gode nyheter: Utvidede rettigheter for arbeidsledige som starter næringsvirksomhet

23. september 2016

I dag er det mange arbeidstakere som opplever den krisen det er å miste jobben. Når en dør lukker seg, ønsker regjeringen å gi arbeidsledige mulighet til å se at en annen dør kanskje står litt på gløtt. Et av tiltakene for å bekjempe økende ledighet er at perioden en arbeidsledig kan motta dagpenger i forbindelse med etablering av næringsvirksomhet, utvides fra 9 til 12 måneder, skriver saksbehandler Jorid Tveita i Industri Energi.

Før var det etablert praksis å gi dagpenger i 6 ekstra måneder når en arbeidsledig ville etablere egen virksomhet. I 1993 ble denne praksisen lovfestet. Samtidig ble rettigheten utvidet slik at man også kunne beholde dagpengene de første 3 månedene av selve driftsperioden, altså etter at næringsvirksomheten var formelt opprettet og i drift.

Dette er lovendringen

Det er gledelig at disse rettighetene nå har blitt litt utvidet. Selve lovendringen finner du i en endringslov. Endringen er gjeldende fra og med 1. juni 2016.

Den nye lovteksten ligger i folketrygdloven § 4-6 tredje ledd første punktum, hvor det står at «[e]t medlem som mottar dagpenger, kan etter søknad beholde dagpenger i inntil tolv måneder under planlegging og etablering av egen virksomhet».

Fortsatt skille mellom etablerings- og driftsfasen

Som tidligere er det fortsatt en fordeling mellom hvor lenge du kan beholde dagpengene i etableringsfasen og hvor lenge du kan beholde dem i driftsfasen, men lengden på de to periodene er justert. De nye reglene finner du i dagpengeforskriften § 5 – 1.  Her fremgår det at du kan få rett til å beholde dagpengene i inntil 8 måneder i etableringsfasen, og i inntil 4 måneder etter oppstart.

Les mer om ordningen og send søknad her. 

Kun 200 personer benyttet seg av ordningen i fjor

Foreløpig er det ikke så mange som har benyttet seg av den muligheten som ligger i § 4-6 tredje ledd. I forarbeidene til lovendringen fremgår det at kun 200 personer fikk dagpenger på dette grunnlaget i 2015. Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at den nye utvidelsen av dagpengeperioden vil gjøre denne ordningen mer attraktivt. Men det er ikke forventet en stor økning, i og med at ikke alle ønsker eller har mulighet til å starte egen virksomhet. For noen er dette likevel en gylden mulighet til å realisere en drøm om egen virksomhet.

Med lovendringen ønsker regjeringen å tilrettelegge for den omstillingen Norge trenger fremover.  Lovendringen er en håndsrekning til arbeidsledige nyetablerere som tør å ta sjansen på å etablere egen næringsvirksomhet, i en fase hvor det er stor usikkerhet knyttet til inntekt fra en slik virksomhet.

Trygghet gjennom medlemskap i Industri Energi Selvstendig

Det er mye å tenke på før du etablerer næringsvirksomhet, og det er ikke noe du bør kaste deg ut i, spesielt ikke uten å være medlem i Industri Energi Selvstendig. Jeg har tidligere skrevet om selvstendig næringsdrivendes (manglende) rettigheter når det gjelder dagpenger ved arbeidsløshet. Dette kan være nyttig lesing for mange.

Kom med innspill til forbedringer

Det er foreløpig små muligheter til å få dagpenger dersom du allerede er næringsdrivende og oppdragene tørker inn. Industri Energi Selvstendig ønsker å løfte dette fram på LO-kongressen til våren. Vi har sendt inn et forslag til vårt forbundsstyre om at LO bør jobbe for bedre trygderettigheter for selvstendige. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i våre kanaler, når dette og de andre forslagene våre er ferdig behandlet i forbundet.

Vi oppfordrer også alle våre næringsdrivende medlemmer til å spille inn forslag som er viktige for dere, direkte til LO. Det kan du gjøre her. 

Kilde: Prp. 112 L (2015-2016), side 30-31. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid