Hva gjør du når eksen saboterer samværet med barna?

30. september 2016

Hva gjør du når eks-kona dropper å overlevere barna til deg? Ellen Dannevig Abrahamsen i vår nye privatrettslige medlemstjeneste Min Advokat blogger om hvordan du kan gå frem for å løse en samværssak.

Som Industri Energi-medlem har du tilgang på privatrettslig juridisk bistand gjennom Min Advokat.

Dere har blitt enig om at du skal være sammen med barna annenhver helg og hver onsdag. De siste månedene har barna blitt levert for sent eller ikke dukket opp. Du er lei av å måtte krangle med barnas mor. Du ønsker å ha et nært bånd til barna dine og føler at mor står i veien for dette. Hvordan skal du gå frem?

Gå i dialog med mor

Forsøk å snakke med eks-kona uten barnas tilstedeværelse. Det er viktig å formidle sine forventninger og ønsker til videre samarbeid. Mor kan kanskje forklare hvorfor samværet har vært vanskelig å gjennomføre. Hvis dialogen er fastlåst, er det på tide å be om hjelp.

Ta kontakt med advokat. Vær aktiv!

Advokaten vil gi råd om sporet videre. Det er viktig å få advokaten på banen relativt tidlig slik at situasjonen ikke befester seg.

Er du medlem i Industri Energi kan du kontakte oss som jobber i Min Advokat.

Forløpet i en sak om samværsrett

Når det er satt advokat på saken vil advokaten først vurderer om det er mulig å komme frem til en avtaleløsning mellom partene. Der dette ikke er mulig må partene gå veien om mekling såfremt barna er under 16 år.

1. Lovfestet meklingsplikt følger av barneloven § 51

Foreldre med felles barn under 16 år har meklingsplikt i saker som gjelder samvær og fast bosted. Mekling foregår ofte på et offentlig kontor som familievernkontoret. Meklingen foretas av en godkjent mekler og partene møter personlig. Hovedformålet er å få foreldrene til å bli enige om en skriftlig avtale. Meklingen begrenser seg til syv timer. Det anbefales å benytte disse timene fullt ut.

Etter meklingen utstedes en meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

2. Mekling med advokater på begge sider

Mange kvier seg for å bringe en sak for retten. Det kan være verdt å mekle via advokat en siste gang før rettsapparatet kobles inn. På dette stadiet er ofte begge parter representert av advokat og føler seg ivaretatt av en profesjonell. Advokatenes deltakelse kan trygge partene og bidra til en konstruktiv løsning i saken.

3. Stevning for tingretten

Det må foreligge meklingsattest for å reise sak for domstolen. Stevning må sendes til tingretten innen seks måneder fra meklingsattesten ble utstedt. Stevningen skal sendes til tingretten der barnet bor når stevning tas ut.

Det er krav til innholdet i en slik stevning. Foruten partenes navn, må det i stevningen komme frem hva partene er uenige om, hva uenigheten bygger på og hvilket resultat saksøker ønsker. Retten setter så en svarfrist for motparten, en såkalt tilsvarsfrist. I påvente av dette jobber tingretten videre med saken.

4.Tingrettens videre håndtering av saken

– Saksforberedende møte for å klarlegge uenighet, avklare videre saksgang og eventuell mekling

Tingretten innkaller som hovedregel til ett eller flere saksforberedende møter. Partene møter sammen med sine advokater.

Dommeren kan i forkant av møtet oppnevne en sakkyndig, for eksempel en psykolog, som har samtaler med foreldre og barn. Den sakkyndige vil da være til stede i det saksforberedende møte å dele sine observasjoner, råd og anbefalinger.

Utfallet av et slikt møte kan være at partene velger å inngå et rettsforlik. Dette har virkning som rettskraftig dom og kan ikke ankes.

Et annet utfall er at partene inngår en midlertidig avtale, en slags prøveordning som skal gjelde frem til neste saksforberedende møte. I neste møte diskuterer partene om det kan være grunnlag for en ny midlertidig eller permanent løsning. Hvis det er grunnlag for endelig løsning av saken, anbefales det at man inngår rettsforlik for avklaring i saken.

Saken finner ofte sin løsning på dette stadiet.

– I noen saker er det hensiktsmessig å kreve midlertidig avgjørelse fra retten (barneloven § 60)

Dette kan være aktuelt der den ene part bevisst saboterer samvær med barna. Begjæring om midlertidig avgjørelse settes som hovedregel frem for tingretten samtidig med stevning. Retten avsier en kjennelse som har virkning frem til rettskraftig avgjørelse, med mindre annet er bestemt. En foreløpig avgjørelse har tvangskraft og i samværssaker innebærer det at det kan benyttes tvangsbot.

– Rettssak

Dersom partene ikke kommer til enighet i de saksforberedende møtene, skal saken avgjøres av dommeren. Saken går over en eller flere dager. Partene får forklare seg og det åpnes for å føre vitner. Dommeren skriver en dom i saken. Dommen blir rettskraftig dersom ingen av partene anker saken inn for en høyere domstol.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Ellen Dannevig Abrahamsen

Ellen DannevigAbrahamsen – Min Advokat

Ellen har bakgrunn som advokat, dommerfullmektig og politiadvokat. I Min Advokat er hun med i gruppen som spesialiserer seg innen familie, arv-, og barnerett.
Flere artikler avEllen Dannevig