Ansettelse: Dette bør du sjekke når du får tilbud om ny jobb

24. oktober 2016

I disse nedbemanningstider er det alltid en glede å høre at medlemmene våre får nye jobbtilbud. Men til tross for hard konkurranse om jobbene, bør du ikke være for kjapp i avtrekkeren når tilbudet skal signeres. Les grundig gjennom tilbudet og kontrakten, og sørg for at du har forstått og ønsker å akseptere betingelsene, skriver jurist Reidun Svalebjørg i Industri Energi.

Få innleggene mine rett i innboksen.

Det finnes minstekrav for en ansettelseskontrakt, og det er lurt å sjekke at disse er på plass før du signerer en kontrakt. En kort og presis oppsummering av disse kravene finner vi i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b) Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

k) lengde av pauser,

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Hvis du får en kontrakt som ikke oppfyller disse minstevilkårene, bør du umiddelbart ta det opp. Dersom du skal ha overtidslønn inkludert, bør du også kreve at det fremgår av kontrakten hva som er grunnlønn, og hva som er overtidslønn, herunder hvor mange timer overtid den er ment å dekke.

Fast eller midlertidig?

Et spørsmål jeg ofte får fra våre medlemmer er om stillingen de har fått tilbud om, er fast eller midlertidig. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Midlertidige ansettelser er unntaket, og de må være begrunnet i et av alternativene i arbeidsmiljøloven § 14-9. 

Hvis ansettelseskontrakten din ikke inneholder ord som «vikar», «prosjektarbeid» eller annet som tilsier at det er snakk om en midlertidig kontrakt, så er det altså hovedregelen som gjelder. Du er fast ansatt. Dette gjelder uavhengig av om du har avtalt prøvetid.

Du kan forhandle på tilbudet du får

Når du først har fått et tilbud, så står du i en forhandlingsposisjon; arbeidsgiver vil ha deg, du er en attraktiv arbeidstaker, og det er du som bestemmer om du skal signere kontrakten eller ikke. Hvis du vil endre noe, så er det nå det gjelder å forhandle frem endringene.

Lyst på høyere lønn? Det er ikke alltid du kan forhandle på egen lønn. Noen av våre tariffavtaler er såkalte normallønnsavtaler, noe som betyr at alle ansatte i samme stillinger har lik lønn, og det er Industri Energi som forhandler frem lønnsbetingelsene. Normallønnsavtalene bygger på tanken om at vi får bedre lønn om vi kjemper sammen, men begrenser dine muligheter til å forhandle på din lønn individuelt. Andre tariffavtaler er såkalte minstelønnsavtaler, som bare angir den laveste tillatte lønn.

Les mer om lønn og tariffavtaler her.

Dette kan du forhandle på

Dersom din nye arbeidsgiver ikke er bundet av tariffavtale eller stillingen du har fått er individuelt avlønnet, kan du benytte anledningen til å forhandle lønna opp.

Start med å sette en pris på deg selv. Hva har du tjent tidligere, hva er vanlig i bransjen, og har du kompetanse eller erfaring som tilsier at du som arbeidstaker er verdt mer enn jobbtilbudet anslår? Er det noen andre som er villig til å betale mer? Her handler det om både din og bedriftens konkurransedyktighet.

Hva med arbeidstid? Igjen avhenger det av hva slags tariffavtale som gjelder. Gitt at jobbtilbudet gjelder en ganske alminnelig «mandag til fredag, åtte til fire-jobb», så kan det være greit å kjenne til reglene om rett til fleksibel arbeidstid i § 10-2 (3). Etter denne bestemmelsen har man rett på fleksibel arbeidstid så lenge det ikke er til «vesentlig ulempe» for arbeidsgiver. Det er vanlig med fleksitidsordninger som inneholder kjernetid, tiden alle må være på jobb, og rammetid, tiden man kan komme og gå.  Hvis ansettelsesavtalen er taus rundt fleksitid, og dette er noe du er opptatt av, så er det lurt å ta det opp før signering.

Det samme gjelder andre ting du er opptatt av; sørg for at alt er forstått og avklart før du signerer, så unngår du forhåpentligvis senere uenigheter.

Hvilke «feller» må du passe deg for?

En del arbeidsavtaler har klausuler som dreier seg om konkurranseklausuler eller immaterielle rettigheter. Her er det viktig å forstå hva du signerer for å unngå senere konflikter eller overraskelser. Hvis du er usikker på noe, så bør du be arbeidsgiver om en oppklaring i hva som er hensikten med klausulen, og hvordan den påvirker ansettelsesforholdet.

Du kan lese om immaterielle rettigheter i et blogginnlegg skrevet av vår sjefsadvokat Eyvind Mossige, mens du finner informasjon om konkurranseklausuler i arbeidsmiljølovens kapittel 14A. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Reidun Svalebjørg

ReidunSvalebjørg

Reidun Svalebjørg er advokat i Min Advokat og har tidligere jobbet med arbeidsrett i Industri Energi.
Flere artikler avReidun