EASA, ESA og Super Puma

6. januar 2017

Europas flysikkerhetsbyrå EASA har opphevet flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Men byrået kan ikke tvinge Norge til å gjøre det samme uten videre. Advokat Eyvind Mossige forklarer hvordan det henger sammen.

Få innleggene mine rett i innboksen

Den tragiske helikopterstyrten på Turøy i Hordaland i april kostet 13 menneskeliv. Ulykken vakte sterke reaksjoner i hele Europa. Luftfarttilsynet i Norge og EUs byrå for flysikkerhet, EASA, la umiddelbart ned flyforbud mot alle Airbus sine helikoptre av typen AS 332 L2 og EC 225 LP, heretter kalt Super Puma-helikopter. 7. oktober opphevde EASA flyforbudet. Samtidig opprettholder Luftfartstilsynet i Norge flyforbudet i Norge. Super Puma kan ikke brukes i Nordsjøen så lenge Luftfartstilsynet står på sitt.

Hvem er EASA?

I denne saken finnes det to organer med nesten identiske navn, men med vidt forskjellige oppgaver. European Aviation Safety Agency (EASA) er EUs byrå for flysikkerhet. Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa.

Byrået ble etablert i Køln i oktober 2002. Det har totalt 32 medlemsland, 28 EU-landene i tillegg til Island, Norge, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005 fordi et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser ble tatt inn i EØS-avtalen.

Hvilken rolle har ESA?

ESA er overvåkningsorganet til EFTA. ESAs hovedoppgaver består i gjennomførings- og håndhevingskontroll av EØS-avtalen. Gjennomføringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som er inkorporert i EØS-avtalen ved beslutning av «the EEA Joint Commitee», blir korrekt gjennomført i nasjonal lovgivning. Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen. Slik kontroll skjer ofte som følge av klager fra utenforstående eller på eget initiativ.

Luftfartstilsynet og EFTA-domstolen

Til tross for at Europas flysikkerhetsbyrå EASA har besluttet å tillate at Airbus sine Super Puma helikoptre igjen kan brukes, har Luftfartstilsynet opprettholdt forbudet mot flyving av disse helikoptertypene i Norge.

Så lenge Luftfartstilsynet opprettholder forbudet, kan ikke Super Puma helikoptre brukes i Nordsjøen. Dersom ESA mener at forbudet er et brudd på EØS-avtalen, må ESA gjøre undersøkelser gjennom utveksling av informasjon mellom medlemslandene og ESA. Hvis ESA da finner grunn til å åpne en formell sak mot Norge, skjer dette gjennom et såkalt «letter of formal notice». Her kan ESA gi utrykk for sin oppfatning. Hvis Norge velger ikke å etterkomme ESA sin oppfatning, sender ESA en grunngitt uttalelse til Norge hvor et eventuelt brudd på EØS-avtalen blir utdypet.

Norske myndigheter trenger ikke å være enig i ESA sin forståelse av EØS-avtalen. I så fall må ESA ta ut stevning mot Norge for EFTA-domstolen. Det er nemlig bare EFTA-domstolen som kan avsi dom mot Norge, hvis Luftfartsverket opprettholder flyforbudet for Super Puma. I det tilfelle Luftfartsverket opprettholder sitt flyforbud, vil det ta lang tid før vi ser Super Puma helikoptre igjen på installasjoner på norsk sokkel.

Statoil sier nei

Foreløpig har Statoil satt foten ned for bruk av Super Puma helikoptre i Nordsjøen. Dette viser at oljeselskapet tar signalene fra sine ansatte alvorlig. Trolig vil flere operatørselskap vil følge etter.

EASA opphevelse av flyforbudet viser hvor viktig det er for nordsjøarbeideren at HOFO (Helicopter Offshore Operations) ikke innføres i Norge. En innføring vil bety fri konkurranse om helikopterkontrakter, og at tilsynet havner i det EU/EØS-land hvor selskapet har hovedbase. Hellas for eksempel har også sitt sikkerhetsreglement, men hva vet et gresk selskap og greske myndigheter om helikopterflyving i Nordsjøen og Norskehavet?

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

EyvindMossige

Eyvind Mossige er advokat med møterett for Høyesterett. Han jobbet som advokat i LO fra 1997 til 2008, da han etablerte juridisk avdeling i Industri Energi.
Flere artikler avEyvind