Selvstendig næringsdrivende? Dette bør du vite om skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret 2016

3. mars 2017

Du er ikke alene om du lener deg tilbake og tenker det er lenge til du skal levere skattemelding (tidligere kjent som selvangivelse). Men beklageligvis kommer 31. mai brått på de fleste av oss. Det er ikke alltid lett å være «etter snar», så tenk heller «føre var» og les deg opp på nytt om skatt. Det kan spare deg både penger og ergrelser, skriver jurist Jorid Tveita.

Jorid Tveita
Jurist Jorid Tveita i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

I denne artikkelen skriver jeg om det som er nytt for inntektsåret 2016 når det gjelder skatt og skattemelding for selvstendig næringsdrivende. Sjekk også det jeg skrev i fjor om nye regler knyttet til levering av skattemelding og næringsrapport skatt.

Ny skatteforvaltningslov

En stor nyhet på skatteområdet er at Stortinget har vedtatt en ny skatteforvaltningslov, som gjelder fra 1. jan 2017. Viktige endringer er at man kan klage på bindende forhåndsuttalelser, at nemndenes uavhengighet er lovfestet, at det kommer en ny grunnregel for fastsetting av skatt og et delvis nytt begrepsapparat. Den nye loven er ment å være en forenkling og gjelder både skatt, moms (mva), arbeidsavgiveravgift og ulike avgifter. Se lovens virkeområde i § 1-1.

Nytt er også en tilhørende sentralforskrift som erstatter de rundt 60 ulike forskriftene på dette området.

Den nye skatteforvaltningsloven innfører begrepet «skattemelding» som erstatning for begrepet selvangivelse. Det vil for eksempel hete «skattemelding for mva», istedenfor som tidligere omsetningsoppgave for mva. Skatteetaten har laget en liste over de nye begrepene.

LES MER: Tid for skatt: ti tips til selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende (sak fra 2015)

Egenfastsetting av skatt

Ifølge den nye loven skal også skatten fastsettes direkte basert på skattyters skattemelding, såkalt egenfastsetting, mot slik det var tidligere da skattemyndighetenes fastsettelse var å anse som et vedtak. Her er det viktig at skatteyter på eget initiativ nå får en mulighet til å endre skatt tre år tilbake i tid. Dersom du for eksempel har glemt et fradrag og er innenfor treårsfristen, skal du enkelt kunne logge deg inn på Altinn.no og endre fradraget. Deretter vil det bli skrevet ut et nytt skatteoppgjør. Unntaket er dersom skattekontoret har fastsatt akkurat den posten du ønsker å endre gjennom vedtak. I så fall, og om du er utenfor denne treårsfristen, vil du måtte anmode skattekontoret om endring.

Du kan lese mer om den nye skatteforvaltningsloven her: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/ny-skatteforvaltningslov/

Generelt - lavere skatteprosent og høyere trinnskatt

Materielt er det en stor endring at den alminnelige skattesatsen for 2016 er senket fra 27 prosent (2015) til 25 prosent. Dette kan du lese om i §§ 3-2 og 3-8 i Stortingets skattevedtak.

Videre er toppskatten erstattet med trinnskatt. Der hvor det før var henholdsvis 9 og 12 prosent toppskatt over visse beløp, er dette nå erstattet med trinn 1 med en sats på 0,44 prosent som slår inn på inntekt over kr 159.800. Satsen 1,7 prosent slår inn på inntekter over kr 224.900, mens du på en inntekt over kr 565.400 må betale en trinnskatt på 10,7 prosent og 13,7 prosent på inntekter over kr 909.500. Se § 3-1 i Stortingets skattevedtak.

Til orientering er det ingen endring i trygdeavgift for 2016. Den er fortsatt 11,4 prosent på næringsinntekt og 8,2 prosent på arbeidsinntekt (samt 5,1 prosent på pensjoner). Og den nedre grense for beregning av trygdeavgift er også uendret på kr 49.650.

Trygdeavgiften vil fortsatt være den samme for 2017. Se §§ 6-8 i Stortingets vedtak om fastsettelse av trygdeavgift.

Fradrag i næringsinntekt

Når det gjelder bilhold, er det stadig noen små justeringer i regelverket. Det er som alltid viktig å skille mellom hva som er privatbil brukt i næring, hva som er næringsbil og hva som er næringsbil brukt privat. Du kan lese mer om forskjellene her.

Er du næringsdrivende og bruker din egen privatbil i næringsvirksomheten, kan du få fradrag etter en sats på 3,8 kroner per kilometer dersom du oppfyller de øvrige vilkår. Den nye satsen er en reduksjon fra 4,10 kroner (2015-satsen). Se takseringsreglene § 1-3-20.

Om du har næringsbil, kan du i utgangspunktet fradragsføre alle utgifter. Men bruker du næringsbilen også privat, må du ikke glemme å inntektsføre fordelen av privat bruk. Se skatteloven § 6-12 og § 6-12-1. Skatteytere med næringsbil må fylle ut skjemaene RF-1125 for bruk av bil og RF-1084 for avskrivninger. Begge disse finner du som elektroniske vedlegg til skattemeldingen. Les mer her.

Bruk Skatteetatens gode veileder for å finne ut hvilke fradragsmuligheter du har når det gjelder bilutgifter. Bruker du varebil klasse to eller lett lastebil, må du heller ikke glemme at det er kommet nye regler om fordelsbeskatning. Fordelen kan beregnes på to ulike måter. Se Lignings-ABC punkt 8.2 under «Bil – privat bruk».

Husk at du som næringsdrivende ikke kan bruke reise/diettkostnader etter satser. Du må kreve fradrag for reiseutgifter etter dokumentasjon og har fradragsrett for alle utgifter knyttet til reiser som du har pådratt deg i næring.

Uendret for pendlere

Har du derimot kombinasjonsinntekt, hvor du er pendler som lønnsmottaker, kan du bruke pendlerfradrag på vanlig måte for denne inntekten. Fradrag for kost og losji for pendlere er uendret, les mer her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/7/

Skatteetaten har kommet opp med en hjelp for deg som vil finne ut om du er pendler og hvilke fradrag du eventuelt kan ha krav på.

Når det gjelder fradrag for utgifter til representasjon, har det kommet en liten økning i tillatt sats fra kroner 440 per person (2015) til kroner 451 per person for 2016. Se skatteloven § 6-21 og forskrift § 6-21-2 samt takseringsforskriften § 2-3-6 hvor selve avgrensningen av representasjonskostnader fremgår.

Endringer for 2017

Det er ingen endringer i avskrivingssatsene for 2016, men det vil komme noen endringer for inntektsåret 2017. Disse er ganske små, men viktige for dem det gjelder. For 2017 vil den forhøyede satsen (22 prosent) for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c forsvinne fordi hele saldogruppe c kommer til å øke til 24 prosent (til 30  prosent for el-kjøretøy, som faller i denne gruppen). I tillegg fjernes den ekstra startavskrivning i saldogruppe d (som var 10 prosent i 2015). Se skatteloven § 14-43.

Driftsmidler, mat og pensjonssparing

Ikke glem at det ikke er noen aktiveringsplikt for de driftsmidler du anskaffer i næring, som verdiforringes og som du anskaffer for under 15.000 kroner eller som har en varighet på under 3 år. Disse kan du fradragsføre direkte. Se skatteloven § 14-40.

Mat på reise må som tidligere gjøres basert på dokumenterte utgifter. Men det er en endring i satsen man kan bruke for mat ved overtidsarbeid som medfører at den næringsdrivende er borte fra hjemmet i over 12 timer. Satsen går opp fra kroner 86 (2015) til kroner 89 i 2016. Se takseringsforskriften § 1-3-6.

Du må heller ikke glemme mulighetene for fradrag for innskudd i egen pensjonssparing. Se skatteloven § 6-46.  Les gjerne også min kollega Gabriels tidligere innlegg om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Hjemmekontor og rentebegrensning

Har du hjemmekontor, er fradragsmuligheten uendret, enten velger du standardbeløpet på kroner 1.700 per år (ja du leste riktig, per år) eller fradragsfører en forholdsmessig andel av faktiske kostnader. For å komme fram til den forholdsmessige brøken baserer man seg vanligvis på arealet på hjemmekontoret sett i forhold til arealet på boligen. Se takseringsforskriften § 1-3-26.

For deg som driver aksjeselskap, må du også være oppmerksom på at rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41 har fått en endring for inntektsåret 2016. Fradragsrammen for rentekostnader over 5 millioner kroner er redusert fra 30  prosent til 25  prosent. Se bestemmelsens tredje ledd. Denne endringen er uten betydning for deg som driver ENK, siden reglene i § 6-41 ikke gjelder for enkeltpersonforetak.

Du kan lese mer om rentebegrensning i Lignings-ABC under «Rentekostnader – fradragsbegrensning i interessefellesskap».

Forvirret? - Det er hjelp å få

Skatteetaten har en veldig nyttig fradragsveiviser for enkeltpersonforetak som tar høyde for de vanligste fradragene.

Direkte fradrag i skatt

Husk også at dersom du har forsknings- og utviklingskostnader, kan du få direkte fradrag i skatten (omtalt som Skatte-FUNN). Se . Det er da en forutsetning at du fyller vilkårene, blant annet må du være godkjent av Forskningsrådet.

Er du ikke en Skattefunn-bedrift, kan du likevel få fradrag i næringsinntekten for utviklingskostnader. Se

Generelle fradrag - gjelder både for næringsdrivende og lønnstakere

Husk at du ikke vil få minstefradrag i næringsinntekt (inntekt i virksomhet). Se skatteloven § 6-31.

Men har du næringsinntekt i kombinasjon med arbeidsinntekt (i og utenfor tjeneste, eventuelt visse trygdeytelser), er det viktig å få med seg at maksimalt minstefradrag er økt fra kroner 89.050 (2015) til kroner 91.450 for 2016. Se Stortingets skattevedtak § 6-1.

Vær oppmerksom på at bunnfradraget for reiseutgifter ført ved kilometersats ved arbeids- (til fra jobb, post 3.2.8 i selvangivelsen) eller besøksreiser (pendlerreiser, post 3.2.9 i selvangivelsen) er økt fra kroner 16.000 (2015) til hele kroner 22.000 kr for 2016. Se skatteloven § 6-44.

Kilometersatsen for reiseutgifter er uendret på kroner 1,5 per kilometer for de første 50.000 kilometrene og kroner 0,7 for de neste 25.000 kilometrene. Se takseringsreglene § 1-3-9.

Det maksimale antall kilometer du får fradrag for er altså fortsatt 75.000 kilometer. Det betyr at du ikke vil få noe fradrag for den delen av arbeidsreisen som overstiger 326 kilometer tur-retur. Og maksimalt samlet fradrag for slike reiseutgifter for 2016 er dermed kroner 70.500 etter at det økte bunnfradraget er trukket fra.

For arbeidsreiser 2016 må du ha nærmere 64 kilometer reiseavstand tur-retur i 100 % stilling (230 arbeidsdager) for å få nytte av reisefradraget. Husk også at fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjoner og lignende skal trekkes fra antallet dager du beregner reisefradrag for, hvis fraværet samlet sett utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år.

For besøksreiser (pendlerreiser) kan du i stedet kreve fradrag for faktiske utgifter ved for eksempel flybilletter du betaler selv. Innen EØS-området er det ingen begrensning for faktiske reiseutgifter (spar da på originaldokument som viser pris og at du faktisk har reist siden Skatteetaten kan spørre om dokumentasjon).

Vær klar over at det er egne beregningsregler hvis du samlet sett har over 50.000 kilometer i arbeids- og besøksreiser, og kan dokumentere høyere transportkostnader enn kilometerfradraget. Vær også oppmerksom på de særskilte kravene for å kreve fradrag for bompenger og fergeutgifter.

Du kan lese mer om arbeidsreiser (og fradrag for bompenger eller fergeutgifter) her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/8/

Du kan lese mer om besøksreiser (pendlerreiser) her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/9/

Fradrag for gave til frivillige organisasjoner øker stadig, fra 20.000 kroner (2015) til 25.000 kroner i 2016. Dette fradraget vil øke til 30.000 i 2017, se skatteloven § 6-50 (5).

Fradrag for fagforeningskontingent er uendret på kr 3.850 av det beløpet du har innbetalt. Se skatteloven §§ 6-19 (2) og 6-20 (2).

Det er heller ingen endringer i foreldrefradrag på kr 25.000 for første barn og kr 15.000 for hvert påfølgende barn. Se skatteloven § 6-48 og Stortingets skattevedtak § 6-2.

Husk også at Skatteetaten har en flott generell fradragsveileder hvor du får hjelp til å vurdere og finne informasjon om de vanligste fradragene du kan kreve.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid