Standardkontrakt: hva er det og bør du ha det?

31. mai 2017

Det er viktig for selvstendig næringsdrivende å sikre sine interesser når de gjør oppdrag for andre. Vær derfor bevisst på hvilke betingelser som er viktige for deg og skaff deg en standardkontrakt.

Jorid Tveita
Jurist Jorid Tveita i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Industri Energi Selvstendig får fra tid til annen henvendelser fra våre selvstendige medlemmer som lurer på dette med standardkontrakter. I forbindelse med oppdrag vil oppdragsgiver ofte at den selvstendige sender sin standardkontrakt.

Ikke alle har det og da blir man ofte svar skyldig når oppdragsgivere spør etter det. Resultatet blir da ofte at utformingen av oppdragskontrakten overlates til oppdragsgiver, men det sikrer jo ikke dine interesser like godt. Ta heller grep om de betingelsene du utfører oppdrag på. Lag deg eller skaff deg en standardkontrakt.

Hva er en standardkontrakt?

Om du googler standardkontrakt, så får du opp tusenvis av treff. Flere av disse er eksempler på standardkontrakter for ulike felt. Dersom du klikker deg inn på et par av disse, vil du se at de er veldig ulike, avhengig av hva kontrakten omhandler. Men felles for dem er at de regulerer ansvaret og pliktene mellom to parter.

Standardkontrakten sikrer dine interesser!

Dersom du tar deg tid til å utarbeide en standardkontrakt, har du et utgangspunkt for en oppdragsavtale som ivaretar dine interesser. Utarbeidelsen av en standardkontrakt gir deg mulighet til å tenke gjennom hva som er viktig for deg og den virksomheten du driver.

Når du først har utarbeidet en standardkontrakt, er du mer bevisst på hvilke vilkår som er viktige for deg når du tar oppdrag. I tillegg, selv om en oppdragsgiver ønsker å benytte egen oppdragskontrakt, vil din egen standardkontrakt gi deg en fin mal for raskt å kunne vurdere innholdet i oppdragsgivers oppdragskontrakt når du sammenligner den med din egen.

Kan jeg ikke bare bruke kjøpsloven?

Her er det viktig å skille mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder bare når den ene parten er forbruker og den andre er næringsdrivende. Kjøpsloven derimot regulerer, blant annet, forholdet mellom to næringsdrivende.

Kjøpsloven er begrenset og omhandler stort sett hovedregler. Det er slettes ikke sikkert at den vil hjelpe deg til å få avklart akkurat det punktet som du og oppdragsgiver har blitt uenig om. Dermed er det, for de fleste, ikke tilstrekkelig å kun belage seg på enkle kontrakter og kjøpsloven.

Kjøpsloven er deklaratorisk. Det vil si at den kan fravikes ved avtale slik at en kontrakt mellom to næringsdrivende kan være både mer spesifikk og også regulerer annerledes enn kjøpsloven. Dersom det oppstår situasjoner som ikke er avklart i kontrakten du har inngått kan bestemmelsene i kjøpsloven komme inn og avklare det punktet. Men som hovedregel er ikke kjøpsloven nok.

Hva bør en standardkontrakt inneholde?

Innholdet i en standardkontrakt vil være ulikt for ulike bransjer og for ulike virksomheter. Men noen ting vil være like, slik som at partene i kontrakten må identifiseres, gjerne med organisasjonsnummer. I tillegg må kontrakten angi formål, altså hva som er produktet, det som skal kjøpes, selges, leveres eller produseres. Videre må det angis fullføringsmåte, altså hvor / når / hvordan det skal leveres. Og ikke minst må pris og betalingsmåte avtales. Dersom formålet er fysisk og skal leveres et bestemt sted, eventuelt over landegrenser, er det også greit å få avklart i kontrakten hvem som har ansvaret for det og hvem som tar kostnaden og arbeidet med forsendelsen.

Andre ting som er viktig å avklare, er hvem som har ansvar for hva i forhold til råmaterialer, delleveringer og så videre. I den anledning er det viktig å være enig om hva som i så fall skal være prisen ved avtalebrudd som forsinkelser eller manglende levering etc. Dersom det skal være mulig å gjøre endringer underveis, så er det greit at vilkårene for dette avklares; hvem som skal bære kostnadene ved slike endringer og ikke minst hvor lang varslingstid det er på slike endringer.

Det kan være at du, eller oppdragsgiver, ønsker å komme seg ut av kontrakten. Da kan det være greit at det er avklart hvordan kontrakten sies opp, og hvordan de økonomiske konsekvensene da fordeles.

Det kan også være viktig å avklare hvem som «eier» tegningene til det som produseres / ytes. Det kan for eksempel være at det som utføres resulterer i oppfinnelser. Hvem skal i så fall kunne benytte dette og eie det videre? I tillegg kan det være nødvendig å ha klare konfidensialitetsklausuler, som er slik formulert at du ikke er forhindret fra å bruke det du lærer i et oppdrag til å utføre andre oppdrag.

I noen kontrakter kan det være formålstjenlig å ha med ulike definisjoner som er relevante for forståelsen av ord brukt i kontrakten. Er det vedlegg til kontrakten, så bør kanskje disse nevnes spesifikt i selve standardkontrakten. Andre ting du bør tenke på er om noen av de som signerer skal måtte vedlegge fullmakt. Det kan også være formålstjenlig å angi kontaktpersoner for kommunikasjon, eventuelt hva som skal være kommunikasjonsmåten fremover.

Kan jeg bruke underleverandører? Hva skjer ved konflikt?

For noen typer kontrakter eller produkter er det viktig å få avklart om du kan bruke underleverandører. Og dersom det er aktuelt med forsikringer, så kan det være nyttig at det står noe i kontrakten om hvem som er forpliktet til å forsikre hva. Det kan også være viktig å få på plass noe om hvor og hvordan tvister som eventuelt oppstår, skal løses.

Videre kan det være greit å få avklart at norsk rett skal være rettsvalget og at det skal brukes et verneting nært deg og din virksomhet. I tillegg kan det være greit å få avklart fremgangsmåte ved konflikter, som for eksempel at begge parter er forpliktet til å stille til forhandlinger før man eventuelt går til videre rettslig prosess. Blir man enige i slike forhandlinger så kan det spare begge parter for utgifter.

Industri Energi Selvstendig kan hjelpe

Dersom du synes dette er vanskelig, så kan Industri Energi Selvstendig hjelpe deg. Tenk gjennom hva som er viktig i din virksomhet og send oss et utkast, så kan vi bistå deg med å lage et forslag til standardkontrakt. Ta kontakt med Industri Energi på post@industrienergi.no dersom du synes dette er interessant.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid