Har du del i foreldreansvaret?

9. juni 2017

Foreldre har enten foreldreansvaret sammen, eller så har bostedsforelder foreldreansvaret for barna alene. Hittil har foreldrenes sivilstatus ved fødselen vært avgjørende for foreldreansvaret. Nå forenkles barneloven.

Birgitt Schjøtt Christensen
Advokat Birgitte Schjøtt Christensen

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Mange sliter med begrepsbruken i barneloven. Vi opererer med «daglig omsorg» eller «fast bosted», som avgjør hvor barnet bor fast. Den andre forelderen har «samvær». Noen barn har to likestilte hjem, og da har foreldrene «delt bosted», også kalt «delt omsorg». Disse begrepene har stor praktisk betydning, og avgjør hvem barnet skal være hos når.

Foreldreansvar etter barneloven

Begrepet foreldreansvar har et mer juridisk innhold, som rett til inn- og utmelding av trossamfunn, navnebytte, rett til utstedelse av pass, myndighet til å be om behandling ved BUP, og flytting utenlands.

Enten har bostedsforelderen foreldreansvaret alene, eller så har foreldrene felles foreldreansvar. I praksis har foreldreansvaret stor følelsesmessig betydning. Den som ikke har del i foreldreansvaret, føler seg ofte tilsidesatt som en mindreverdig forelder.

Den som har foreldreansvaret alene, kan altså la barnet bli katolikk, endre barnets navn til Jesus Maria, skrive barnet inn på katolsk privatskole og melde flytting til Vatikanstaten uten samtykke fra den andre forelder. Hvis foreldrene har foreldreansvaret sammen, må de være enige.

Ekteskapets betydning

Tidligere var det bare foreldre som var gift ved fødselen som automatisk fikk felles foreldreansvar. De som var samboere ved fødselen, kunne skrive avtale om felles foreldreansvar.

En samboende mor fikk foreldreansvaret alene for barn født før 2008, hvis ikke foreldrene aktivt avtalte felles foreldreansvar. Den beslutningen ble gjerne tatt på fødestuen rett etter fødselen. Jordmor ba om legitimasjon og underskrift fra begge foreldre, og da var det om å gjøre å krysse av for felles foreldreansvar i skjemaet. Det er få nybakte foreldre som var bevisste om denne avgjørende detaljen. Jeg kjenner fedre som var offshore under fødselen og derfor ble utelukket.

Lovendring skal likestille foreldrene

Nå er det slik at foreldre får felles foreldreansvar om de bor sammen ved fødselen. I mars 2017 ble det vedtatt en lovendring som ennå ikke er trådt i kraft, som går ut på at alle foreldre i utgangspunktet skal ha felles foreldreansvar. Lovgivers hensikt er å likestille foreldre. En enslig mor må aktivt melde fra til folkeregisteret innen ett år etter fødselen dersom hun ikke vil at far skal ha del i foreldreansvaret.

Det avgjørende er lovens ordlyd ved fødselen. Lovendringer gjelder bare for barn som fødes etter at lovendringene har trådt i kraft. Eksisterende foreldreansvar forblir uendret inntil foreldrene avtaler endring eller det avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik.

Må klare å samarbeide

Felles foreldreansvar forutsetter at foreldrene kan samarbeide. Klarer de ikke det, må bostedsforelderen få foreldreansvaret alene.
De vanligste konflikter gjelder navneendring og utstedelse av pass. Hvis en forelder lar være å samtykke til passutstedelse, vil politiet likevel kunne utstede pass til kortere utenlandsturer, etter at den motvillige er varslet og har fått noe tid til å reagere. Dersom det er vektig grunn til å nekte, for eksempel ved kidnappingsfare, kan den forelderen som motsetter seg at det utstedes pass, be retten avsi kjennelse om utreiseforbud.

Hva gjelder navneendring med felles foreldreansvar, kreves det at begge foreldre samtykker. Det er unntak fra kravet til samtykke hvis det er særlig grunn til å la søkeren få bestemme alene.

Ett eksempel er når det søkes om å få den ene forelders etternavn som mellomnavn, i tillegg til den andres etternavn. Anne Hansen kan altså søke om at sønnen Per Nilsen skal få hete Per Hansen Nilsen, uten samtykke fra far Nilsen. Et annet eksempel er når barnet er over 15 år, og bor sammen med den av foreldrene som ønsker navneendringen, og barnet selv ønsker navneendringen. Hvis Per er blitt 15 og bor fast hos mor, og Per vil, kan Anne søke om at han bare skal hete Per Hansen.

Ble ikke enige om hva barnet skulle hete

I ett tilfelle jeg kjenner gikk foreldrene fra hverandre rett etter fødselen, før de var blitt enige om hva barnet skulle hete til fornavn. De var rivende uenige, barnet forble navnløst og folkeregisteret intensiverte purringen og varslet om at etter seks måneder kom foreldrene i straffeansvar om de ikke meldte inn et navn. Barnet risikerte dessuten å få tildelt et navn av det offentlige.

Foreldretvisten havnet i retten, for disse foreldrene var opplagt ikke i stand til å samarbeide godt nok til å kunne utøve foreldreansvaret i fellesskap.

Endringer i foreldreansvaret må meldes til Skatteetaten (folkeregisteret) på eget skjema og registreres der, ellers er ikke avtalen om foreldreansvar gyldig. Skjemaet finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/samboererklaringavtale-om-foreldreansvar/id437436/

Er du i tvil om du har del i foreldreansvaret for barnet ditt? Spør i så fall Skatteetaten (folkeregisteret).

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Birgitt Schjøtt Christensen

Birgitte SchjøttChristensen – Min Advokat

Birgitte tok juridikum i 1997 og har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat, politifullmektig og dommerfullmektig. Nå er hun fagansvarlig i Min Advokat.
Flere artikler avBirgitte Schjøtt