Dette må du huske på når du skal leie bolig!

22. august 2017

Som fersk student er det mye du må passe på og sette deg inn i. Ikke minst gjelder dette valg av studier og hvordan du skal bo. Les deg opp på viktige begreper og unngå å bli lurt på leiemarkedet.

sindre marqvardsen
Advokat Sindre Gjertsen Maqvardsen

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Flere ønsker å bo på studenthjem, men mangelen på studentleiligheter gjør at mange må ut på det private leiemarkedet. Ikke sjelden opplever unge folk å sitte med skjegget i postkassen når de underskriver på et slikt leieforhold. Skrekkhistoriene er mange. Til høye priser stues unge sammen i kollektiv med liten plass. Still derfor kritiske spørsmål på visningen: Hvor mange skal du bo sammen med? Er det helsefarlig mugg og sopp i leiligheten? Hvem skal du betale depositum til?

Hva er egentlig et depositum?

Et depositum er en avtalt sum som du som leietaker må betale til den du leier av. Pengene er en garanti til utleier for at leietaker betaler husleie og ikke skader eiendommen. Det er ikke alltid utleier krever et depositum, men i slike tilfeller skal pengene settes på en egen depositumskonto som kun skal kunne disponeres av begge parter i fellesskap. Utleier kan altså ikke kreve at depositumet betales til utleiers egen konto. Dersom dette skjer har leietaker krav på å få tilbakebetalt det fulle beløpet umiddelbart, med tillegg av forsinkelsesrente fra innbetaling og frem til beløpet er tilbakebetalt.

Dette må du vite om oppsigelse!

Det kan være greit å ha mulighet til å si opp leieforholdet under leietiden dersom du ikke er fornøyd. Denne retten må i så fall avtales særskilt og må stå i leiekontrakten. Dersom oppsigelse ikke er avtalt (og du har inngått en tidsbestemt leieavtale), er du bundet til avtalen ut hele kontraktstiden.

Selv om det er avtalt at leieforholdet kan sies opp i leieperioden, kan ikke utleier fritt benytte seg av dette. Utleier kan kun si opp et leieforhold dersom:

  • husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden,
  • riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes,
  • leieren har misligholdt leieavtalen, eller
  • det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen.

Leietaker har alltid mulighet til å klage på en oppsigelse fra utleier. Klage må skje skriftlig og innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt fra utleier. Dersom utleier ønsker å opprettholde oppsigelsen må han ta ut søksmål mot leietaker innen tre måneder etter at leietakers klagefrist løp ut. Gjøres ikke dette innen fristen, faller oppsigelsen bort.

Ønsker du selv å si opp leieforholdet? Det kan du gjøre uten å oppgi noen bestemt grunn. Oppsigelsen bør alltid skje skriftlig, for å unngå uenighet om når eller om oppsigelse har skjedd.

Hva er med i husleien?

I utgangspunktet kan ikke utleier kreve at leietaker betaler annet enn selve husleien. Dersom det ikke er avtalt at leietaker skal dekke elektrisitet og/eller oppvarmingskostnader, så anses disse for å være en del av husleien. Utleier kan ikke da kreve dette dekket i tillegg til leien.

Utleier kan uansett ikke kreve at du dekker andre kostnader ved siden av leien enn:

  • elektrisitet,
  • brensel, og
  • vann og avløp

Når kan prisen på husleien settes opp?

De tre første årene av et leieforhold kan ikke utleier oppjustere husleien mer enn det som følger av utviklingen av konsumprisindeksen. Regulering av leien kan dessuten tidligst finne sted ett år etter inngåelse av leiekontrakten, og ett år etter forrige leiefastsettelse. Etter tre år kan begge parter kreve at leien justeres til såkalt «gjengs leie» i området.

Utleier kan uansett ikke gjøre endring i leien uten først å sende leietaker skriftlig varsel om dette. Varselet må sendes senest minst én måned før endringen skjer. Tilpasning til gjengs leie kan først skje seks måneder etter at det er fremsatt skriftlig krav om dette.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

sindre marqvardsen

Sindre GjertsenMarqvardsen – Min Advokat

Sindre fikk juridikum i 2009 og har jobbet som advokat og dommerfullmektig. I Min Advokat har han fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett som hovedområder.
Flere artikler avSindre Gjertsen