Forpleiningen offshore: Anbudsprosessene som gjør oss færre, men ikke bedre

21. september 2017

Onsdag 13. september kom rapporten fra Petroleumstilsynet (Ptil) sitt tilsyn med forpleining på Statfjord B. Avviket som er funnet går, ikke uventet, på bemanning.

_DSC7823-as-Smart-Object-1
Herdis Rosland Eide

Dette henger sammen med hvordan anbudsprosessen fungerer: Operatøren legger som oftest, iallfall i tilfellet med Coor, frem en bemanningsskala samt tjenester, som de vil ha en pris på. Så er det opp til kontraktørselskapene å tilby dem en pris.

Hvis operatør mener at et selskap er for dyrt, kan man i noen tilfeller få en «ny sjanse» til å levere en annen pris. Men i min bransje betyr dette som oftest bare å ta vekk et eller flere mennesker, og ett menneske offshore betyr tre på grunn av skiftordning. Disse prosessene er ofte unntatt fra reell arbeidstakermedvirkning, og det er det som er det problematiske ved det.

Du kan lese rapporten fra Petroleumstilsynet her.

Når man leser rapporten er det viktig å ha i bakhodet at dette spesifikke tilsynet er en del av den større tilsynsrunden med hele bransjen på sokkelen, og utfordringene som er funnet er noe som er gjengs for hele bransjen.

Bekymringesmeldingen vår ble tatt på alvor

Høsten 2015 arrangerte Industri Energi en konferanse som omhandlet rammevilkårene til forpleiningsbransjen. Bakgrunnen var en rekke henvendelser fra bekymrede medlemmer og tillitsvalgte i forpleining offshore, samtidig var sykefraværet var svært høyt i bransjen. Denne konferansen, samt løpende samarbeid med andre fagforeninger, resulterte i en bekymringsmelding til Ptil.

Les også: Organisasjonsprisen til nystartet klubb i forpleiningsbransjen

Bekymringsmeldingen gjaldt rammevilkår for forpleining som underleverandør. Denne meldingen ble til som et resultat av fagforeningenes egne opplevelser hva gjaldt medvirkning i anbudsprosesser, i tillegg til sykefravær, og forpleiningsansattes opplevelser av stadige endringer i egen arbeidshverdag. Rammevilkårene, for uinnvidde, kan enkelt forklares til å bety alt fra hvilken mat som skal serveres, til hvor ofte hver lugar skal rengjøres.

Viktig å ikke undervurdere arbeidet til forpleiningen

Vi som er ansatt i forpleiningsfirmaene er flinke og utdannede folk som har lyst til å utføre disse serviceoppgavene slik som fagbrevene og den generelle yrkesstoltheten vår tilsier. På en oljeplattform er det også slik at mange mennesker kommer og går, men forpleiningen er konstant. Det vil si at det er vi som er med på å skape miljø, og det er vi som hjelper når man ikke finner veien eller klærene sine. Blant oss er også tillitsvalgte og verneombud som skal ha tid til å utføre sine oppgaver.

Det er også ofte vi i forpleining som naturlig blir en del av laget som utfører livsviktige oppgaver ombord, som for eksempel å gi livreddende førstehjelp eller å føre livbåten. Vi er mange selskaper med gode, flinke ansatte, som ønsker å gjøre vårt aller beste for alle gjester og kollegaer ombord.

Når det kun er prisen som betyr noe

I de siste års anbudsrunder har vi hatt et inntrykk av at pris er det eneste som betyr noe, og siden selskapene i forpleiningsbransjen stort sett leverer service utført av ansatte, så er det også her innsparingen ligger. Altså; ansatte er lik pris. Fagforeningene sitter igjen med en følelse av at konkurransen selskapene i mellom ikke lenger går på kvalitet i arbeid og HMS, men utelukkende pris.

Bekymringen har ligget i om dette kan føre til at man underbyr hverandre, eller sagt på en annen måte; at vi egentlig konkurrerer om hvem som klarer å tilby tjenestene som kreves med færrest mulig ansatte. Noe som kan gå utover service og HMS hos de ansatte, men også HMS hos kollegaer vi er satt til å ivareta i form av tillitsvalgtarbeid, verneombudsarbeid, og i ytterste konsekvens også beredskap.

Vi trenger et sterkt tilsyn

På vårparten 2017 hadde Ptil sine runder på land hos de fleste forpleiningsselskapene og deres tilhørende operatørselskaper. Men oppsummeringen var vag i sin konklusjon, og tillitsvalgte var ikke blitt inkludert i prosessen. Det var opp til selskapene om de ville inkludere tillitsvalgte. Det må nevnes at verneombud ble inkludert, noe som Industri Energi var fornøyd med. Men selve konklusjonen var som sagt vag, noe som gjorde at vi hadde store forventninger til den fysiske «stikkprøven» som skulle gjennomføres offshore.

De tillitsvalgte i Statoil og Coor er veldig fornøyde med at Ptil har tatt bekymringene på alvor. Rapporten setter søkelyset på mye av innholdet i den første bekymringsmeldingen sendt fra fagforeningene. Våre kollegaer, tillitsvalgte, og ikke minst verneombudet som var ombord og ble intervjuet, gjør og har gjort en kjempejobb.

Vi må selv ta arbeidet videre

Regelverket tilsier at oppfølgingen av tilsynet nå ligger på oss; de tillitsvalgte, ansatte, og selskapene. Med denne rapporten i hånd må vi stå sammen og finne en forsvarlig måte å drive slike prosesser fremover. Vi må sikre reel arbeidstakermedvirkning og finne standarder som kan hjelpe oss alle til å finne tilbake til god HMS, lavere sykefravær og en god og varig arbeidshverdag for alle våre medlemmer og kollegaer. Det er vi som skal sette premissene for vår egen arbeidshverdag.

Vi som er ansatt i forpleining, ønsker dette tilsynet velkommen. Vi som er ansatt i forpleining ønsker å ha tid til å gjøre vår jobb og utføre våre verv på en forsvarlig måte for alle våre gjester og kollegaer. Vi ønsker også konkurransen mellom selskapene velkommen, men vi skulle helst sett at operatørselskapene som legger opp konkurransen gjorde oss bedre, og ikke nødvendigvis færre.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Herdis Rosland Eide

Herdis RoslandEide

Herdis Eide er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Coor. Klubben organiserer offshoreansatte i Coor Service Management.
Flere artikler avHerdis Rosland