#Metoo: Lederes holdninger er avgjørende i kampen mot seksuell trakassering

13. februar 2018

Lederes holdninger til seksuell trakassering har mye å si for arbeidsplassens toleranse og åpenhet for å varsle om krenkende adferd.

Christopher Birknes
Tidligere HR-sjef Christopher Birknes i Industri Energi

#Metoo-debatten i høst har satt flomlys på en ubehagelig sannhet; seksuell trakassering skjer rett foran oss, men altfor ofte velger vi å lukke øynene. Fire prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge en rapport fra SSB. 

I en rapport fra FAFO fra 2017 antar man at det er store mørketall i varsling av seksuell trakassering. Rapporten som kom i mars i fjor, sa også at det er lite åpenhet rundt temaet.

Ledere må sette standarden

Høstens debatt har bidratt til mer åpenhet, og til å bevisstgjøre oss på hva som er trakassering og hva det innebærer. Selv tror jeg at dette bidrar til å gjøre oss tryggere på hvilken oppførsel som ikke er akseptabel. Det offentlige ordskiftet viser at mer må gjøres.

Det er på høy tid å brette opp ermene og sørge for at seksuell trakassering ikke forekommer. Dersom det likevel skjer, må det få tydelige og forutsigbare konsekvenser. Siden det er ledere som ofte saksbehandler saker om seksuell trakassering, er lederes holdninger avgjørende både i holdningsarbeidet i virksomheten og i håndteringen av konkrete saker.

Hva er seksuell trakassering

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven § 13 defineres seksuell trakassering som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom

Seksuell trakassering kan variere fra «uskyldig» spøk med undertoner til grovere handlinger. Grensen på hva som er uønsket oppmerksomhet, plagsomt og krenkende er subjektivt og ikke definert i loven. Mennesker opplever verden ulikt, og det som var ment som en spøk kan oppleves som trakassering. En sentral del i forebyggingen er derfor å snakke om hva som er greit og hva som ikke er greit på arbeidsplassen.

Loven er tydelig

Alle arbeidstakere har rett på et godt og trygt arbeidsmiljø uten mobbing og trakassering etter arbeidsmiljøloven § 4-3. Som medarbeider er du pålagt å varsle om du observerer kritikkverdige forhold, jamfør arbeidsmiljøloven 2-3 (2) bokstav d. Likestillingslovgivningen sier at arbeidsgiver aktivt skal forebygge og forhindre seksuell trakassering. Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 2A-3 må virksomheter ha egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

Lederes holdninger er avgjørende

For å kunne forebygge må man først erkjenne at seksuell trakassering er et problem, og ikke minst vært bevisst hva som er seksuell trakassering. Det finnes mennesker som åpenbart trakasserer, men som ikke erkjenner at det er det de gjør, selv når de blir konfrontert med det.

Dersom ledere har høyere terskel for å definere hva som er trakasserende adferd enn det som er normen, vil det et problem på arbeidsplassen.

Ledere som trakasserer

Julie Holliday Wayne ved Wake Forest University har oppsummert forskningen på seksuell trakassering i en studie og viser til at seksuell trakassering forekommer oftere mellom ledere og medarbeider enn mellom medarbeider mot medarbeider. Seksuell trakassering i denne sammenhengen forstås som grunnleggende misbruk av makt og posisjon.

På arbeidsplassen er makt satt i system og dermed en arena hvor seksuell trakassering kan oppstå. Trakassering fra ledere oppleves som mer negativt enn om det skulle skjedd fra en likestilt. Arbeidsgivere må være tydelig ovenfor sine ledere at lederrollen innebærer makt, og at makten ikke skal misbrukes.

Ledere er nøkkelen i kampen mot seksuell trakassering

Varsling av seksuell trakassering skjer til ledere, og det er ledere som behandler varsling om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Lederes holdninger til seksuell trakassering er ifølge forskning avgjørende for hvordan varslingen blir håndtert. En viktig del av forebyggingen handler derfor om at ledere viser gjennom sine holdninger og adferd at de har nulltoleranse for seksuell trakassering.

Det er ledelsens handlinger som betyr noe for alle berørte og kulturen på arbeidsplassen. Det nytter ikke med en god rutine i personalhåndboken dersom den ikke følges av virksomhetens ledelse. Det må skapes en kultur hvor alle behandles med gjensidig respekt og varsler om overtramp tas på alvor. Ukultur og overgrep skal ikke kunne bortforklares.

Syv tips til ledere og arbeidsgivere:

 

  • Seksuell trakassering må inn som tema i opplæringen av ledere. Ledere skal ha lav terskel for å slå ned på seksuell trakassering, samt håndtere alle andre former for trakassering og mobbing.
  • Informere om organisasjonens forventinger til adferd. Hvilke adferd er «uskyldig» og hva er uønsket oppmerksomhet.
  • Informer om rutiner og retningslinjer for varsling vis at dette er noe som ledelsen er opptatt av. Og følg retningslinjene!
  • Forsikre deg om at medarbeidere er kjent med og ansvarliggjort av varslingsplikten.
  • Begrens alkohol konsumet på virksomhetens arrangement.
  • Skriv inn i lederes ansettelsesavtaler at virksomheten ikke godtar seksuelle forhold mellom ledere og medarbeider.
  • Forsikre ansatte om at eventuelle varslinger blir håndtert profesjonelt.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Christopher Birknes

ChristopherBirknes

Christopher Birknes var tidligere HR-sjef i Industri Energi. Han har bachelor i ledelse fra BI, og holder på med en mastergrad.
Flere artikler avChristopher