Huff, jeg har blitt syk! Når kan jeg bruke egenmelding?

20. april 2018

Det er viktig å sette seg inn når du har rett til å bruke egenmelding. Du kan for eksempel risikere trekk i lønn eller å miste retten til å bruke egenmelding.

Janicke Hvesser
HR-rådgiver Janicke Hvesser

Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, jamfør folketrygdloven §8-1. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., ikke gir rett til sykepenger.

For å ha rett på sykepenger, må du melde fra om sykefraværet til din arbeidsgiver første fraværsdag. Arbeidsuførheten må dokumenteres enten med egenmelding eller sykmelding.

Egenmelding kan benyttes når arbeidsgiver betaler for sykefraværet, altså innenfor de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, som er den såkalte arbeidsgiverperioden. Når det er NAV som betaler sykepenger godtas aldri egenmelding.

Men egenmelding kan ikke brukes når arbeidstaker er delvis arbeidsufør (gradert sykmeldt), eller mottar arbeidsavklaringspenger i deler av sin ordinære stilling. I slike tilfeller må sykemelding legges frem fra første hele fraværsdag.

Arbeidsgiver har som hovedregel plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Helgedager, helligdager, fridager og feriedager inngår i arbeidsgiverperioden.

Les mer på nav.no.

IA-bedrifter har utvidet egenmeldingsperiode

Hvor mange egenmeldingsdager du kan benytte ved sykefravær er avhengig av om du arbeider i en bedrift som har samarbeidsavtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv (IA), eller ikke.

Arbeider du i IA-bedrift er egenmeldingsperioden utvidet til åtte kalenderdager per sykefravær, totalt 24 dager i løpet av en 12 måneders periode. Sykefravær ut over 8 dager må dokumenteres med sykemelding.

Egenmelding kan benyttes for åtte enkeltstående eller sammenhengende dager i løpet av 16 kalenderdager. Deretter må det gå nye 16 kalenderdager før du har rett til å benytte egenemelding igjen.

Hvis bedriften du jobber i ikke er tilknyttet IA-avtalen, kan du bruke egenmelding i opptil tre dager, og du har fire egenmeldingsperioder i løpet av en 12 måneders periode.

Vær oppmerksom på at hvis du må benytter flere egenmelding innenfor en tre dagers periode (8 dagers periode i IA-bedrift), blir disse regnet som en sammenhengende egenmelding.

Reglene for bruk av egenmelding er annerledes ved barn og barnepassers sykdom. Les mer på infortjenester.no

Les mer om omsorgsdager på nav.no

Rett til å bruke egenmelding

Folketrygdloven §8-2 definerer opptjeningstid.

 1. Arbeidstaker må ha jobbet i minst to måneder for å ha rett til å bruke egenmelding for egen sykdom. Ved barns sykdom (barn inntil 12 år) kan du bruke egenmelding etter 4 uker.
 2. Egenmeldingsdagene for egen sykdom følger en løpende 12-måneders-periode, mens egenmeldingsdager for syke barn følger kalenderåret.
 3. For at arbeidsgiver skal ha betalingsplikt i arbeidsgiverperioden må den som er syk ha jobbet fire uker i virksomheten.
 4. For å kunne benytte ny egenmelding må du ha vært i arbeid i minimum 16 dager. Dette gjelder imidlertid ikke ferie eller avspasering.
 5. Hvis en arbeidstaker har vært borte fra jobben i forbindelse med permittering, fødsel, militær- og siviltjeneste, foreldrepermisjon eller andre type permisjoner, kan egenmelding først benyttes når du har vært i arbeid i 4 uker.
 6. Har du benyttet egenmelding og er uheldig å bli syk igjen i løpet av 16 dager (arbeidsgiverperioden), må du levere sykemelding. Du har da ikke opparbeidet deg rettigheter til å benytte ny egenmelding.
 7. Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykemelding.

Les mer på Infotjenester.no

Når du er syk lengre enn egenmeldingsperioden kan rett til sykepenger falle bort

Dersom en arbeidstaker har benyttet seg av tre dagers sammenhengende egenmelding, kan arbeidsgiver kreve at legeerklæring/sykemelding fremlegges dersom arbeidstakeren er syk også på dag fire eller blir syk på nytt innen 16 dager regnet fra siste sykedag.

Tilsvarende gjelder dersom du arbeider i en IA-bedrift, må du fremlegge sykemelding på dag ni eller blir syk på nytt igjen innen 16 dager fra siste sykedag.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppsøker lege og fremskaffer sykemelding umiddelbart etter utløpet av egenmeldingsperioden, faller retten til sykepenger bort for eventuelle egenmeldingsdager i forkant.

Dersom du er syk og fraværet blir lengre enn maks antall dager for egenmeldingsperioden, må du levere sykemelding. Egenmeldte fraværsdager forut for sykemelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Starter sykefraværet med en egenmelding som blir etterfulgt av sykemelding, anses egenmeldingen som benyttet. Ved uteblitt levering av egenmelding og sykemelding kan arbeidsgiver trekke deg i lønn

Slik teller du kalenderdager

Metoden for å telle antall kalenderdager er likt om du jobber i en IA-bedrift eller ikke. Det vil si at både lørdag og søndag teller med i antall kalenderdager ved bruk av egenmelding.

Eksempel:
Du er syk og borte fra jobben fredag og tilbake igjen på arbeid tirsdag. Jobber du ikke i en IA-bedrift, må du fremlegge sykemelding for mandag, hvis ikke kan du bli trukket i lønn. Jobber du i en IA-bedrift, kan du levere egenmelding for hele perioden.

Du kan miste retten til å bruk egenmelding

Arbeidsgiver kan inndra en arbeidstakers rett til å benytte egenmelding ved egen og barns sykdom dersom det er rimelig grunn til å anta at den ansatte misbruker ordningen. Før en slik beslutning tas, skal den ansatte gis mulighet til å uttale seg.

Arbeidsgiver kan også frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding hvis

 • arbeidstaker har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode,
 • arbeidstaker har brukt 24 egenmeldingsdager i løpet av en 12-månedersperiode (i en IA-bedrift)
 • egenmelding/sykemelding ikke er levert
 • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom eller skade.

Mister arbeidstaker retten til å bruke egenmelding, skal det opplyses om at sykemelding må leveres fra første hele fraværsdag ved neste sykefravær. Likeså skal arbeidsgiver vurdere rett til bruk av egenmelding på nytt etter seks måneder.

Synes du det er mye å forholde seg til? Ta kontakt med din arbeidsgiver eller tillitsvalgt i din bedrift for mer informasjon.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Janicke Hvesser

JanickeHvesser

Janicke Hvesser jobber som rådgiver i HR- og kvalitetsavdelingen i Industri Energi.
Flere artikler avJanicke