Viktig rettssak: Høyesterett skal ta stilling til hva som er arbeidstid

8. mai 2018

2. mai startet saken hvor Høyesterett skal ta stilling til hva som defineres som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Dommen kan komme til å påvirke mange ansatte, skriver juridisk leder Eyvind Mossige i Industri Energi.

eyvind-mossige-113
Juridisk leder Eyvind Mossige i Industri Energi

Den aktuelle saken handler om en polititjenestemann som krever godtgjørelse for reise til og fra oppdrag utenfor tjenestestedet sitt. I saken kom Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fram til at reisetid til og fra oppdrag utenfor det ordinære arbeidsstedet ikke var å anse som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1.

Arbeidstid er definert i arbeidsmiljøleven § 10-1; «Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.»

 

EFTA-domstolens vurdering i strid med gjeldene praksis

EFTA-domstolen, som Norge er tilsluttet via EØS-avtalen, avga i november 2017 rådgivende uttalelse om tolkningen av begrepet «arbeidstid» i artikkel 2 i Arbeidstidsdirektivet.

Det var Høyesterett som forela spørsmålet for EFTA-domstolen hva angikk forståelsen av begrepene arbeidstid og arbeidsfri i arbeidsmiljøloven § 10-1.

Uttalelsen er på noen punkter i strid med gjeldende rettsoppfatning i Norge, hvor det er lagt til grunn at reisetid utenfor normal arbeidstid ikke anses som del av arbeidstiden i tilfeller hvor arbeidstaker ikke utfører arbeidsoppgaver på reisen. EFTA-domstolen sier i sin uttalelse at det ikke bare er aktivt arbeid som kan anses som arbeidstid når en skal skille mellom arbeidstid og hviletid.

Den rådgivende uttalelsen er ikke rettslig bindende for Høyesterett. Selv om avgjørelsen ikke er bindende er det vanlig at den blir fulgt. Høyesterett må behandle saken ferdig før det kan konkluderes med hvilken betydning dette får for norske arbeidstakere som er på jobbreise utenfor ordinær arbeidstid.

Statoil fikk medhold i Kårstø-dommen

Høyesterett har i Rt-2001-418, omtalt som Kårstø-dommen, uttalt at arbeidstaker må «være til disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver i henhold til arbeidsavtalen».

Reise- og gangtid fra port til fremmøtested var således ikke arbeidstid med mindre de konkrete forhold på Kårstø-anlegget til Statoil var slik at arbeidstakerne under reise- og gangtid fra passering av port og frem til fremmøtested, kunne sies å være til disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver.

Høyesterett la til grunn at arbeidstakerne ikke var til slik disposisjon selv om arbeidstakerne var pålagt restriksjoner av hensyn til sikkerheten under transporten inne på anlegget, pålagt å innrapportere eventuelle brudd på HMS-bestemmelsene under transporten, og selv om de i noen grad skulle være beredskapsdisponert under transporten.

Da de individuelle arbeidsavtalene ikke innebar at arbeidstiden skulle regnes fra inn- og utpassering av ytterport, fulgte det av styringsretten at Statoil hadde rett til å fastsette det fremmøtested hvor arbeidstakerne skulle stå til disposisjon for å utføre arbeidsoppgavene.

I strid med gjeldene rettsoppfatning

EFTA-domstolens uttalelse er på noen punkter i strid med gjeldende rettsoppfatning i Norge. Norsk rett har lagt til grunn at reisetid utenfor normal arbeidstid ikke anses som del av arbeidstiden i tilfeller hvor arbeidstaker ikke utfører arbeidsoppgaver på reisen, jamfør dette med Kårstø-dommen.

Mange arbeidsgivere har innrettet sin virksomhet etter Kårstø-dommen. Dersom uttalelsen blir lagt til grunn av Høyesterett, og den kommende høyesterettsdommen gir uttrykk for en generell rettsoppfatning og ikke bare basert på særlige forhold i den aktuelle saken, vil den få konsekvenser for hvordan arbeidsgiver kan organisere arbeidstakernes arbeidstid og hviletid/spisepauser.

Dom vil foreligger før sommeren. Det blir spennende å se hva Høyesterett kommer fram til.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

EyvindMossige

Eyvind Mossige er advokat med møterett for Høyesterett. Han jobbet som advokat i LO fra 1997 til 2008, da han etablerte juridisk avdeling i Industri Energi.
Flere artikler avEyvind