Brudd i LO-NHO-forhandlingene, oppgjøret går til mekling

torsdag 22. mars 2018

Det er brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Oppgjøret går nå til mekling. – Alle medlemmer og tillitsvalgte i virksomheter som er omfattet av tariffavtaler med NHO må forberede seg på en mulig streik over påske, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Det er brudd i forhandlingene mellom LO og NHO og oppgjøret går til mekling. Meklingen starter rett over påske og skal være avsluttet 7. april kl. 24. Blir ikke partene enige, blir det streik. Vi anbefaler deg å følge med på www.industrienergi.no og www.lo.no for informasjon om det blir enighet eller streik.

  • En eventuell streik iverksettes tidligst søndag 8. april.

Hvis du blir tatt ut i en eventuell streik, informerer vi deg om dette per brev, sms og e-post. Informasjon om meklingen deles på Industri Energi sine nettsider og Facebook så snart det foreligger et resultat.

Sjekk vår informasjon om deg
Det er viktig at du sørger for at den informasjonen vi har registrert om deg er korrekt (e-post og mobil). På den måten kan vi sikre rask informasjon om resultatet av meklingen. Logg deg inn på Min side på www.industrienergi.no for å kontrollere din informasjon.

Organiser flere medlemmer
Skal vi sette makt bak kravene og øke kampstyrken, trenger vi flere medlemmer bak våre tariffavtaler. Derfor er det ekstra viktig å organisere så mange medlemmer som mulig i den tiden vi er inne i nå. Det gir både større fellesskap på arbeidsplassen din og økt styrke til å gjennomføre en effektiv streik.

Uorganiserte får ikke lønn eller dagpenger ved streik
Arbeidstakere som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt i egen bedrift har bare krav på dagpenger hvis lønns- og arbeidsvilkår ikke blir påvirket av resultatet, og det vil de bli i dette tilfellet. Det vil si at uorganiserte ikke vil få dagpenger.

Organiserte mottar streikestønad ved streik
Du som er medlem i Industri Energi vil motta streikestønad. Det vil ikke de som ikke er medlem. Men husk at nye medlemmer må ha vært medlem i LO i 2 måneder før de får rett på streikestønad, jmf våre vedtekter.

Årsaken til bruddet og kravene
Vi fikk ikke gjennomslag for våre krav om å styrke og forbedre avtalefestet pensjon (AFP), forbedret tjenestepensjon og økt kjøpekraft til alle. Derfor ble det brudd i forhandlingene med NHO og vi går nå inn i en periode med mekling.

Kravene det står om:

*Styrke og videreføre avtalefestet pensjon (AFP)
AFP-ordningen er en god ordning for mange, men alt for mange mister AFP på grunn av forhold de selv ikke kan påvirke. Vårt krav er at vi styrker ordningen ved å tette disse hullene, både for å sikre at de som i dag mister retten til AFP ivaretas og at sliterne sikres bedre pensjon.

*Forbedre tjenestepensjonen for alle
Vi vil at alle skal få pensjonsopptjening fra første krone uavhengig av alder og stillingsprosent. Dette er et krav som særlig vil komme lavlønte og deltidsarbeidende kvinner til gode.

*Økt kjøpekraft til alle
Vi vil sikre at alle får en reell lønnsøkning, samtidig som at kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn, samt sikre garantiordningene.

Kontakt oss
Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgte.

 

Nyheter