Enighet i pensjonsforhandlingene med Norges Rederiforbund

fredag 12. mars 2021

Industri Energi, SAFE og DSO har etter en rekke forhandlingsmøter kommet til enighet med Norges Rederiforbund om endringer i forbindelse med omleggingen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte på flyteriggavtalen.

Robert Jaques de Vries (foto - privat)
Forbundssekretær Robert Jaques de Vries er fornøyd med at vanskelige spørsmål ble løst gjennom forhandlingene.

– Det var i lang tid svært stor avstand mellom partene og det er ikke til å legge skjul på at det har vært harde tak underveis, sier forbundssekretær Robert Jaques de Vries.

Et av de vanskelige spørsmålene som måtte løses, var hvordan årskullene fra 1960 til og med 1969 skulle kompenseres, etter at Finanstilsynet tidligere har sagt nei til å lukke tilleggspensjonsordningen (NRT-ordningen) for disse. Løsningen ble å etablere en kollektiv (individuell) livrente som er delvis skattekompensert for disse. Firmaet Vestby&Fahre vil få ansvaret for utregningen. Utregningsmodellen vil være gjenstand for verifisering av pensjonsveilederfirmaet Tredjepart AS, på vegne av arbeidstakerorganisasjonene.

Tidligere lå det an til at de to årskullene 1968 og 1969 ville gå inn i en ny sjømannspensjonordning. Slik gikk det ikke, dermed ble dette også et viktig tema for forhandlingene. Dette ble til slutt løst ved at de to årskullene nå vil få en ny beregning av sin pensjon, tilsvarende den som ble utført i 2016, men denne gang med mer riktige parametere.

– Vi er fornøyde med å ha løst disse vanskelige spørsmålene og har også fått gjennomslag for flere andre viktige endringer fra arbeidstakernes side, sier de Vries.

I tidligere forhandlinger er det blant annet oppnådd enighet om at ansatte som faller ut av kompensasjonsordningen som følge av masseoppsigelser, skal sikres gjennom pensjonsfondet dersom de begynner i ny bedrift innen flyteriggområdet. Det samme vil gjelde ansatte som kommer spesielt dårlig ut av endringene i pensjonsregimet på flyteriggavtalen.

– Retningslinjene og vedtektene i pensjonskompensasjonsordningen vil måtte endres som følge av dette, det har vi nedsatt et hurtigarbeidende utvalg for å ivareta, forteller de Vries.

Det vil også snarlig bli utarbeidet en utførlig forklaring på endringene partene har kommet til enighet om.

Alle endringene vil gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. De som allerede har gått av med pensjon, vil få etterkalkulert og utbetalt differansen som en engangssum.

Forhandlingsprotokollen, som er signert av alle parter, har frist til 1. april i år for endelig vedtak.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.