Full bonus-seier for utleide medlemmer i Industri Energi

fredag 20. juli 2018

Stavanger tingrett slår fast at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet for innleide. – Jeg er svært tilfreds med at retten slår fast at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Karianne Rettedal
Advokat Karianne Rettedal i Industri Energi sier dommen gjør det mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft.

På vegne av to medlemmer anla Industri Energi søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til AkerBP, som har bonusordning for sine ansatte. Våre medlemmer gjorde krav om likebehandling av bonus, noe som ble avvist av selskapet.

Tvisten ble behandlet av Stavanger tingrett, hvor stridens kjerne var om bonus er å anse som lønn og vederlag for arbeid.

-Vi anførte at bonus faller inn under virkeområdet for likebehandling, mens bemanningsforetaket, representert ved NHO, anførte at bonus ikke er å anse som lønn. NHO viste også til at bonusen ikke ble tildelt som følge av individuell vurdering av arbeidsinnsats, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi, som førte saken for medlemmene.

Bonus omfattes av likebehandlingsprinsippet

Det var enighet mellom partene om at de to Industri Energi-medlemmene ville vært berettiget bonus som direkte ansatte. Utleier og NHO anførte at det måtte gjøres et skille mellom såkalt selskapsbonus som utbetales som resultatoverskudd og individuelle bonuser som har tydeligere innslag av arbeidsinnsats og individuell vurdering av arbeidsprestasjoner.

I dommen slår Stavanger tingrett fast at bonus er å anse som lønn og at formålet om reell likebehandling tilsier at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet, i tråd med våre anførsler.

-Stavanger tingrett fant i tråd med våre anførsler at det ikke er naturlig å gjøre et slikt skille og at bonus, uavhengig av opptjeningsmåten, skal være omfattet, sier Karianne Rettedal.

Hun er svært tilfreds med utfallet i saken.

-Dette vil få stor betydning for alle innleide til selskaper som har bonusprogram for sine fasteansatte. Dommen sikrer at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning. Det gjør at det vil være mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, noe som støtter lovens intensjon om at faste ansettelser skal være hovedregelen, sier Rettedal.

Det er ennå ikke avklart hvorvidt dommen blir anket av bemanningsforetaket.

Innleide har samme rettigheter som fast ansatte

Arbeidsmiljølovens § 14-12 a som gjennomfører vikarbyrådirektivet slår fast at innleide har krav på like lønn og goder som direkte ansatte i innleievirksomheten.

Bestemmelsen lyder:
§ 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak1

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:
a)        arbeidstidens lengde og plassering,

b)        overtidsarbeid,

c)        varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

d)        nattarbeid,

e)        feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

f)        lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Advokat Karianne Rettedal sier det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at bonus skal omfattes av likebehandlingsprinsippet.

«Når det gjelder spørsmålet om likebehandlingen også skal omfatte lønn i samsvar med bonusprogrammer og lignende som gjelder ved innleievirksomheten, er det vanskelig å gi et ubetinget svar. Det avgjørende vil også her være om vedkommende ville ha krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet o.l»

Nyheter