Høringssvar til LO: Nasjonal ramme for vindkraft

fredag 20. september 2019

Høringssvar til Nasjonal rammeplan for vindkraft ble vedtatt i forbundsstyret den 19. september og sendt til LO, som gir innspill videre til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Industri Energi er LO største forbund innenfor bruk av kraft og har i 100 år vært avhengige av stabil kraftforsyning og rimelige kraftpriser. Kombinasjon av mye magasinkraft og mange mindre kraftverk har sikret befolkning, industri og nasjonen rimelig og stabil kraft i mange år, men nå vil kraftprisene øke mye i årene som kommer. Vi er for vindkraft til industrielle formål og produksjon som sikrer forsyningssikkerheten til kraftforedlende industri.

Høringssvar

«Industri Energi er positiv til at NVE har laget en arealplan for vindkraft i Norge. Det er mange kontroversielle vindkraftprosjekter under utbygging og enda flere konsesjonssøkt uten en nasjonal ramme for vindkraft. Gitt konsekvensene som vindkraftutbygging medfører for arealbruk, naturmangfold og naturopplevelser lokalt er god planlegging avgjørende for både myndigheter og utbyggere. Industri Energi mener at kommuner i større grad må få selvråderett i utredning og konsesjonsprosessen.

Industri Energi mener derfor at Nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging må revurderes da forslaget ikke er tilstrekkelig forankret i kommunene og vektlegger ikke verdien av uberørte naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, samt friluftslivsområder og reiseliv godt nok. En betydelig økning i produksjon av væravhengig vindkraft vil føre til økning av effektkjøring i vannkraftmagasinene som også får konsekvenser for biologisk mangfold i elver og vassdrag.

Industri Energi forventer at Regjeringen og NVE samtidig utreder naturressursskatt og konsesjonskraft for vindkraft, som skal komme berørte kommuner og fylkeskommuner til gode, på samme måte som det er for vannkraft.»

 

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.