Jusprofessor mener loven må gjelde på flerbruksfartøy

onsdag 16. desember 2015

Jusprofessor Henning Jakhelln slår i et ferskt notat fast at arbeidsmiljøloven bør gjelde på flerbruksfartøy på norsk sokkel. – Nå trengs politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

sp3d7637 fotoBjornSigurdsonScanpix
Professor Henning Jakhelln slår fast at flerbruksskip bør være omfattet av arbeidsmiljøloven. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, professor Henning Jakhelln, har vurdert regelverket som gjelder for undervannsentreprenørene på norsk sokkel.

Jakhelln slår fast at flerbruksskip bør omfattes av arbeidsmiljøloven, på samme måte som arbeidsmiljøloven gjelder om bord på flyterigger og dykkerfartøy. Og Petroleumstilsynet bør være tilsynsmyndighet.

Retten til liv

Jusprofessoren tar utgangspunkt i Grunnloven som slår fast den grunnleggende retten til livet og at det er statens myndigheter som «skal beskytte retten til liv».

Han viser også til at dagens uklare regelverk og uklare ansvars- og tilsynsforhold bidrar til å svekke det grunnleggende kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Professoren drar linjene til nordsjødykkersaken som har vært behandlet rettslig. Der kom det fram at arbeidstakere ikke bare har krav på et lovverk, men også et effektivt tilsyn.

-For å fremme et forsvarlig arbeidsmiljø er det viktig å avklare hvilket regelverk som gjelder og ansvarsforholdet mellom de forskjellige tilsynsmyndigheter må avklares, skriver Jakhelln.

Unngå rettslig skille

Henning Jakhelln viser til at Bull-utvalget allerede i 1989 anbefalte at folk på flyterigger ble omfattet av arbeidsmiljøloven. Det samme utvalget forventet en teknologisk utvikling som gikk i retning mer undervannsinstallasjoner og pekte på at disse installasjonene måtte vedlikeholdes av spesielle skip.

Bull-utvalget anbefalte i den offentlige utredningen NOU1989:15 at aktiviteten på vedlikeholdsskipene skulle være omfattet av arbeidsmiljøloven på samme måte som riggene.

-Det fremstår som nærliggende at den rettsoppfatning som er kommet til uttrykk i NOU1989:15 blir lagt til grunn og videreført på den virksomhet som drives av undervannsetreprenører, ved at dette blir presisert i regelverket, skriver Jakhelln.

Han slår fast at rettsteknisk vil en slik løsning ha den fordel at det ikke blir nødvendig å trekke noe rettslig skille mellom flyterigger og fartøyer som anvendes av undervannsentreprenører.

Full juridisk støtte

Industri Energi mener jusprofessor Henning Jakhelln i sitt notat gir full juridisk støtte til forbundets krav. Forbundet forventer nå at de politiske partiene engasjerer seg i saken, og sørger for at også flerbruksfartøyene omfattes av arbeidsmiljøloven.

-At politikerne har latt denne bransjen seile utenfor loven og under tilsynets radar er uverdig. Det som gjenstår nå er politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Petroleumstilsynet skal legge fram sin utredning om flerbruksfartøy i juni 2016.

Industri Energi har sendt epost med bred informasjon om problematikken til politikere, inkludert de som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Se Industri Energis kampanjefilm «Utenfor loven».

Nyheter