Kartverket.no

Knusende seier for medlem mot Conoco Phillips

Wednesday 8. April 2015

-Vi er særdeles godt fornøyd med dommen i Stavanger tingrett som etter vårt syn er en riktig og viktig dom. Retten slo fast at vårt medlem har krav på fast ansettelse i Conoco Phillips, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Karianne Rettedal 2
Advokat Karianne Rettedal er særdeles godt fornøyd med dommen.

Kjennelsen ble avsagt 7.april. Rettedal sier det er verdt å merke seg at dommen er enstemmig.

-Det er også sjelden at man i saker om ulovlig innleie får tilkjent ikke-økonomisk erstatning. I dette tilfelle dreier det seg om 20.000 kroner, sier hun.

 

Instruksjon

Saken gjaldt krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft, herunder om det er arbeidsmiljøloven §14-12 om innleie fra bemanningsforetaket eller §14-13 om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie som får anvendelse. Videre krevde man gjeninnsettelse i stilling og erstatning. Det var dette retten skulle ta stilling til.

Vårt medlem var sammenhengende innleid fra Archer til Conoco Phillips fra 19.02.2010 som Senior Safety Adviser/sikkerhetsrådgiver. Arbeidet ble utført under Conoco Phillips instruksjon og ledelse. Han arbeidet rotasjon med to ukers arbeidsperiode med påfølgende fire ukers avspasering. Samtlige ansettelsesavtaler med Conoco Phillips har i perioden vært midlertidige, og har vært på Ekofisk.

Advokat Rettedal prosederte på at innleieforholdet bryter med viktige punkter i aml. §14-12 og § 14-9 om midlertidige ansettelser. Vårt medlem var ikke i vikariat, prosjekt, sesongarbeid, eller noen andre av vilkårene som er nevnt i denne paragrafen.

Utleid

-Vi gjorde også gjeldende at vårt medlem ikke var utleid som følge av manglende arbeidsoppgaver eller varierende ordretilgang i Archer, men som et forretningsmessig utleieforhold som faller inn under aml. 14-12, noe retten var enig i. Utleieforholdet faller ikke inn under de situasjoner aml. 14-13 er ment å regulere.

Det følger av overenskomst mellom NHO/operatørbedriftene på den ene siden, og LO/forbundene på den andre side at man er enige om at bedriften så tidlig som mulig, og før inngåelse av avtale skal drøfte avtale om å leie inn arbeidstagere i henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven.

-Det heter at man skal drøfte behov og omfang med de tillitsvalgte. Dette har Conoco Phillips ignorert, sier Rettedal.

Retten påpeker at Conoco Phillips aldri har drøftet avslutning av innleie med tillitsmannsapparatet. De har også vært lite villige til å gi oppdaterte opplysninger til tillitsmannsapparatet om hver som er på innleie. Conoco Philips har i saken lagt for dagen en bedriftskultur hvor de har vært lite åpne. Selskapet har valgt å være tilslørende, og blant annet ikke besvart flere provokasjoner vedrørende selskapets organisering.

Karianne Rettedal oppfordrer tillitsvalgte i Industri Energi om å merke seg dommen, og håper dommen ansporer til etterlevelse av Arbeidsmiljøloven.

Dommen

  1. X (medlem) har krav på fast ansettelse i Conoco Phillips Norge (USA) med arbeidssted Norge fra det tidspunkt spørsmålet er rettskraftig avgjort.
  2. Conoco Phillips Norge (USA) dømmes innen 2 – to – uker etter forkynnelse av dommen å betale i erstatning 14.580 pr. måned regnet fra januar 2015 samt 20.000 for ikke-økonomisk erstatning.
  3. Conoco Phillips Norge (USA) dømmes innen 2 – to – uker etter forkynnelse av dommen å betale X (medlem) sakskostnader med 198.320 kroner.
Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.