Oljeutvinning i Nordområdene er avgjørende for velferdsstatens inntekter

mandag 18. april 2016

-Hvis vi skal lykkes med å opprettholde produksjonen på norsk sokkel må olje- og gassnæringen ha tilgang på nytt areal, sier nestleder i Industri Energi Frode Alfheim, som har ledet en arbeidsgruppe i Konkraft som har sett på sokkelens framtid.

Frode Alfheim
Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi, sier oljeindustrien trenger nye arbeidsoppgaver.

Norsk olje- og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge er en av verdens rikeste velferdsnasjoner.

-For å unngå en dramatisk produksjonsnedgang på norsk sokkel er det helt nødvendig at olje- og gassnæringen får tilgang på nytt attraktivt areal, slår nestleder i Industri Energi Frode Alfheim fast.

Avgjørende for sysselsetting og velferdsstaten

Frode Alfheim har ledet arbeidet med den nye Konkraft-rapporten «Nordover – norsk sokkel i endring» som lanseres i Bodø mandag 18. april.

Rapporten konkluderer med at det er avgjørende at olje- og gassnæringen får tilgang på nytt attraktivt leteareal og finner nye ressurser som kan settes i produksjon.

-Tilgang på nytt leteareal er en forutsetning for å opprettholde en fortsatt konkurransedyktig leverandørindustri i Norge. Hvis ikke Norge opprettholder produksjonen vil inntektene, verdiskapningen, kompetansemiljøene og arbeidsplassene fra næringen avta, sier Alfheim.

Han understreker at olje- og gassnæringen er helt avhengig av nye arbeidsoppgaver for å kunne opprettholde produksjonen på norsk sokkel og dermed kunne finansiere velferdsstaten og opprettholde sysselsettingen.

-Vi ser at ingen andre næringer er i stand til å opprettholde statens inntekter, slik oljeindustrien gjør, sier han.

Trenger Lofoten og Vesterålen

Den nye Konkraft-rapporten slår fast at de mest attraktive uåpnede områdene på norsk sokkel er Nordland VI, Nordland VII og Troms II, altså havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

-Disse områdene har stort ressurspotensial og anses for å være teknisk ukomplisert når det gjelder leting og utbyggingsløsninger. Diskusjonen om disse områdene har pågått lenge, og det er samlet inn store mengder data og kunnskap. Det må så raskt som mulig gjennomføres en konsekvensutredning av disse områdene, sier Alfheim.

Store verdier

I den ferske rapporten presenteres et framtidsbilde for nordnorsk sokkel som kan bety betydelig aktivitetsvekst og økning i etterspørselen etter varer og tjenester regionalt og nasjonalt.

Rapporten viser til at de nordnorske feltene Norne, Skarv og Snøhvit solgte olje- og gass for en verdi av 58 milliarder kroner i 2014.

-Det betyr at disse tre feltene alene eksporterte for en høyere verdi enn all annen eksport fra Nord-Norge, inkludert fiskeri, sier Frode Alfheim.

Han viser også til at 60 prosent av leveransene ved nye feltutbygginger går til norsk industri.

Må ta hensyn

Alfheim er tydelig på at oljeindustrien må gå varsomt fram og ta hensyn til andre næringer. Og at det blir særlig viktig ved åpning av nye områder utenfor Lofoten og Vesterålen.

-I forbindelse med åpningsprosessen må både seismikkinnsamling og letevirksomhet gjøres på så skånsom måte som mulig og i nær dialog med andre næringsinteresser.

-Rapporten viser at det for eksempel er fullt mulig å sette strenge tidsbegrensinger for seismikk og boring. Det er også petroleumsnæringen villig til å forplikte seg til. Dette alene vil sterkt bidra til å minimere konflikt med fiskeriene, sier han.

Kunnskapsløft

Den nye Konkraft-rapporten viser hvordan olje- og gassnæringen bidrar til å øke kunnskap og kompetanse rundt om i landet.

– Kunnskapsløftet som petroleumsnæringen gir både for fagutdanning og høyere utdanning, er noe av det jeg synes er aller viktigst. Dette er spesielt tydelig i Nord-Norge der vi har sett hvordan oljeindustrien på kort tid har økt ungdommens interesse for å ta seg en utdanning.

– Oljenæringens rekruttering av kvalifisert arbeidskraft i nord er uhyre viktig, fordi det sikrer sysselsetting og bosetting, sier Frode Alfheim.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.