10 -goliat

Omfattende bruk av ulovlig innleid arbeidskraft på Goliat

mandag 7. desember 2015

Industri Energi varsler om omfattende bruk av ulovlig innleid personell på Goliat-feltet og stevner operatøren Eni for retten. – Måten Eni har organisert driften på er etter vårt skjønn ulovlig og kan ha bidratt til å øke forsinkelsene på feltet, sier forbundssekretær Christopher Birknes.

10 -goliat
Goliat-plattformen. Illustrasjon Eni

Fagforbundet Industri Energi varsler Petroleumstilsynet om at en stor del av driftspersonellet på Goliat-plattformen er ulovlig innleid fra bemanningsbyrå og at dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Driftsmodellen på Goliat er organisert slik at to tredeler av de ansatte i driftsorganisasjonen, drøyt 80 personer, er ansatt i operatørselskapet Eni, mens så mange som en tredel, cirka 40 personer, er innleid gjennom Apply Sørco.

-Eni baserer grunnbemanningen på Goliat på fast innleie, blant annet kranførere, elektrikere og mekanikere er innleid. Et av hovedprinsippene i norsk arbeidsliv er at faste oppgaver skal utføres av faste ansatte. Måten Eni organisert driften av Goliat-feltet på er ulovlig, sier forbundssekretær Christopher Birknes i Industri Energi.

Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i Barentshavet. Utbyggingen har vært forfulgt av utsettelser og kostnadsoverskridelser. Per dags dato er feltet minst to år forsinket med en kostnadssprekk på 15 milliarder kroner. Feltet er operert av det italienske oljeselskapet Eni.

Økt risiko

Christopher Birknes, forbundsekretær i Industri Energi
Christopher Birknes sier folk på Goliat ikke tør å varsle om feil.

Christopher Birknes sier organisasjonsmodellen på Goliat først og fremst går utover de ansattes lønn, stillingsvern og trygghet. -Men det kan gå utover sikkerheten og effektiv drift av installasjonen. I tillegg bidrar til å skape et A- og B-lag blant de ansatte om bord.

Han ser ikke bort fra at denne driftsmodellen kan ha vært med på å øke forsinkelsene på oljefeltet.

– Alle varsler om ting som kan gi ytterligere forsinkelser blir oppfattet negativt av ledelsen. Vi kjenner til at folk om bord tør ikke varsle om kritikkverdige forhold på grunn av manglende trygghet i ansettelsesforholdet. Dermed blir ikke feil utbedret så raskt som det ellers kunne blitt gjort, sier Birknes.

Han sier tillit er avgjørende for om prosjektet vil være effektivt. – Det er vanskelig å få til når driften av feltet er organisert på denne måten, sier han.

Stevner selskapet

Industri Energi stevner i disse dager Eni for ett tilfelle av ulovlig innleie på Goliat.

Rettssaken kan legge premisser for øvrige saker som gjelder organisering av driftsmodellen på Goliat, og generelt på norsk sokkel. – Vi ønsker at retten vurderer spørsmålet om det er entreprise eller innleie når innleide folk brukes i faste driftsstillinger. En dom i denne saken kan få konsekvenser for mange flere arbeidstakere, sier Birknes.

Han påpeker at dessuten driftsmodeller med innleide folk er prøvd før på norsk sokkel, både på Alvheim- og Gjøa-feltet, men at operatørselskapene der har gått bort fra det. – Jeg skjønner ikke at Eni vil bruke en driftsmodell som åpenbart ikke fungerer, sier Birknes.

 

Industri Energi gir deg trygghet. Du slipper å stå alene om noe skulle skje. Enten du får problemer på jobben, eller i privatlivet.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.