Petroleumstilsynet ser ikke sammenhengen mellom arbeidsvilkår og sikkerhet

Monday 12. September 2016

– Petroleumstilsynet ser ikke sammenhengen mellom arbeidsvilkår og sikkerhet i sin rapport om flerbruksfartøy på norsk sokkel, sier områdeleder Ommund Stokka og HMS-forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi.

DSC_2569
Håkon Bjerkeli (tv) og Ommund Stokka sier det er politikernes oppgave å sørge for alle oljearbeidere på norsk sokkel blir omfattet av norsk lov. Arkivfoto.

Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde mandag rapporten om flerbruksfartøy på norsk sokkel.

-Ptil unnlater å gå til kjernen av problemet, nemlig at en stor gruppe arbeidstakere på sokkelen faller utenfor norsk arbeidsmiljølov og tilsyn, sier områdeleder Ommund Stokka og forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli.

Skjer det en storulykke eller en alvorlig hendelse på norsk sokkel, kan norske myndigheter bare stå maktesløse å se på, uten at saken etterforskes.

-Vi krever at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeidere på skip. Vi fatter ikke hvordan det i det hele tatt kan være kontroversielt. Vi krever at saken snarest mulig behandles av Stortinget. Det er et paradoks at Ptil etter «Deepwater Horizon» vektla sikkerhetskultur som en av årsakene, mens de i denne saken hopper galant over sammenhengen mellom arbeidsvilkår og sikkerhet, sier Stokka.

Komplisert og uklart regelverk

Petroleumstilsynets rapport viser at dagens regelverk både er komplisert og uklart.

– Vi kan ikke akseptere et regelverk på norsk sokkel som er så komplisert og uklart at verken arbeidstakerne eller arbeidstakernes organisasjoner kan forholde seg til det, sier Håkon Bjerkeli.

Det var i fjor høst Petroleumstilsynet fikk i oppdrag av arbeidsministeren å gi en faktisk beskrivelse av situasjonen og utviklingstrekk for flerbruksfartøy og redegjøre om dagens regulerings- og tilsynsregime er tilpasset situasjonen og om det kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.

Det skjedde etter massivt press fra Industri Energi og etter at Torstein Tvedt Solberg (Ap) tok opp saken i Stortinget.

Hvem skal passe på arbeiderne?

-Petroleumstilsynet hevder at det faller utenfor oppdraget å beskrive arbeidsvilkår for folkene som jobber om bord. Tilsynet unnlater å ta stilling til om arbeidsmiljøloven skal gjelde på flerbruksfartøy, som er jo nettopp det Industri Energi har krevd, sier Håkon Bjerkeli.

-Hvem skal passe på arbeiderne om bord på disse fartøyene? Hvilket tilsyn skal passe på arbeidsvilkårene, hvis ikke Petroleumstilsynet viser noen som helst vilje til det, spør han.

Bjerkeli sier at folk av frykt for å miste jobben ikke tør å si fra om alvorlige situasjoner om bord, noe som fører til en svekket sikkerhetskultur på flerbruksfartøy.

– Du har en arbeidskultur på disse skipene med stilltiende samtykke. Folk våger ikke å gi uttrykk for sine bekymringer av frykt for å miste jobben. De har ingen beskyttelse, verken av lov eller tilsyn, sier han.

Bjerkeli slår fast at Ptil-rapporten ikke behandler det Industri Energi har bedt om, nemlig at arbeidsmiljøloven må gjelde for oljearbeiderne om bord på flerbruksfartøy, slik den gjør på flyterigger.

Enormt omfang som øker

Siden årtusenskiftet har bruken av flerbruksfartøy eksplodert i omfang på norsk sokkel. Disse skipene utfører i stor grad de samme arbeidsoppgavene som rigger tidligere gjorde. Det er bakgrunnen for Industri Energi sitt krav om at norsk lov må gjelde på disse fartøyene, slik den gjør for rigger.

-Ptil sin rapport tar ikke inn over seg det enorme omfanget denne bransjen har. Over tusen undervannsbrønner og flere tusen kilometer med rørledninger står som høyteknologiske koraller over hele norsk sokkel. Disse skal installeres og vedlikeholdes. Alt dette skjer uten at myndighetene har noen som helst kontroll. Det er et sort hull i norsk petroleumsindustri.

Industri Energi har fått støtte for sitt syn av jusprofessor Henning Jakhelln.

Berører ikke kjernen av problemet

I rapporten berører ikke Ptil kjernen i problemet på flerbruksfartøy, nemlig arbeidsforholdene for oljearbeiderne som jobber om bord.

-Oljearbeiderne på disse fartøyene har ingen tilsynsmyndighet å ringe til hvis noe går galt om bord. Gråsonene i regelverket blir heller ikke berørt i rapporten og tilsynet vurderer ikke sikkerhetsmessige forhold eller mulige konsekvenser, sier Bjerkeli.

Han påpeker at det ikke er mulig å utelukke sikkerhetsmessige konsekvenser når man ikke berører arbeidsvilkårene for folkene som jobber på disse skipene.

-Oljearbeiderne på disse fartøyene har ingen verneombud, de har ikke rett til fast ansettelse, de har ikke oppsigelsesvern, de har ikke medbestemmelsesrett på helse, miljø eller sikkerhet (HMS), de har ikke krav om HMS-opplæring og de har ikke rett til å stanse farlig arbeid.

Politikerne må ta ansvar

-I sum bygger dette under en arbeidskultur som er basert på underrapportering og at folk lukker øynene for farlige situasjoner. Det er en tilstand vi ikke ønsker på norsk sokkel, sier Ommund Stokka og Håkon Bjerkeli.

De slår fast at dette er et ansvar politikerne må gripe tak i.

-Dette handler om framtidens oljearbeidsplasser. Om dette er arbeidsplasser som skal følge det sikkerhetsregimet som vi har på norsk sokkel i dag er et politisk ansvar. Vi ønsker at norske myndigheter våkner nå, og ikke sitter og ser på fram til det skjer en alvorlig ulykke, sier Ommund Stokka.

-Framtiden for denne industrien bestemmes nå av politikerne på Stortinget. Dersom det skjer en storulykke på norsk sokkel i de nærmeste årene på grunn av mangel på sikkerhetskultur, må norske myndigheter svare for seg, sier Stokka.

 

For ytterligere kommentarer:

Ommund Stokka, områdeleder: 905 05 262

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær: 412 00 007

Nyheter
  • Sterk medlemsøkning i Aker BP Club SKALA - 40 nye medlemmer

    -Vi har hatt en eventyrlig vekst av medlemmer i ABC-klubben i Industri Energi. 40 nye medlemmer siden 1.januar i år. Det betyr at vi løpet av de siste årene har betydelig styrket vår posisjon, sier nestleder Jan Inge Selvik.

  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.