Samarbeider om ny industrisatsing og klimaomstilling

onsdag 5. mai 2021

Industri Energi og en rekke andre organisasjoner jobber i disse dager med å ferdigstille en felles energi- og industripolitisk plattform. Målet er å få til økt industrisatsing og klimaomstilling. Vi har prata med forbundsleder Frode Alfheim og leder av samfunnspolitisk avdeling, Maria Schumacher Walberg, om prosjektet.

Norges klimautslipp skal være minst halvert innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå), og frem mot 2050 skal lavutslippssamfunnet med netto null utslipp realiseres. Klimamålene skal nås i samarbeid med EU, som på sin side har satt i verk det storstilte European Green Deal-prosjektet.

Skal skape arbeidsplasser og kutte klimautslipp

DSC_0032
Forbundsleder Frode Alfheim er tydelig på viktigheten av politisk handlingsvilje til å utvikle norsk industri. Arkivfoto: Industri Energi

– Som industrinasjon står vi overfor en historisk mulighet til å bygge mer industri og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi kutter klimautslipp. Skal vi klare å gripe denne muligheten må politikerne komme på banen med en aktiv og offensiv industripolitikk, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Dette er også bakteppet for at Industri Energi har gått sammen med LO, NHO, Fellesforbundet, EL&IT-forbundet, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo om prosjektet som har fått navnet Energi- og industripolitisk plattform. En rekke bedrifter, som for eksempel Hydro, Equinor, Elkem og Aker BP er også med i prosjektet.

Målet med prosjektet er å legge til rette for at klimaomstilling og industrisatsing skal bli to sider av samme sak. Prosjektet skal presenteres offentlig i månedsskiftet mai/juni.

– Vi hører jevnlig om spennende industriprosjekter som er på gang, og dette kan bidra til mange nye arbeidsplasser. For oss er det viktig å sikre at det er folk som er bosatt i Norge som får disse jobbene, med faste ansettelser og gode arbeidsvilkår, sier Alfheim.

– Det krever blant annet en god fagutdanning og etter- og videreutdanning, så vi har arbeidstakere med den kompetansen som vil etterspørres i framtida, legger han til.

Har lagt de politiske målene til grunn

Maria Schumacher Walberg
Leder av samfunnspolitisk avdeling, Maria Schumacher Walberg, jobber mye med prosjektet og ser fram til lansering om en måneds tid. Foto: Industri Energi

Leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, Maria Schumacher Walberg, har jobbet intenst med prosjektet i flere måneder og gleder seg til plattformen er klar for lansering.

– Klimapolitikken legger tydelige og krevende føringer for næringslivet de 9 årene som gjenstår til 2030 og fremover mot 2040. Vi har lagt de politiske målene til grunn, og sett på hva det innebærer av forutsetninger, utfordringer og muligheter, sier hun.

Dagens overskudd av fornybar kraft til relativt lav pris er et viktig konkurransefortrinn for norsk industri. En konklusjon fra arbeidet er at det er behov for en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet.

– Vi forventer at veksten i kraftforbruk i årene fremover vil ligge vesentlig høyere enn energimyndighetenes basisscenario. For å bevare og skape arbeidsplasser samtidig som klimamålene nås, må det tilrettelegges bedre for oppskalering av energiproduksjon, forbedringer i strømnettet og utvikling av ny energiinfrastruktur, sier Walberg.

Vil ha en mye mer aktiv næringspolitikk

Forbundsleder Frode Alfheim er ikke vanskelig å få i tale, når vi ber han komme med eksempler på hva som må til for å lykkes.

– Vi må ha en mye mer aktiv næringspolitikk med et virkemiddelapparat som treffer bedre, og vi må sørge for at kraftsystemet vårt fortsetter å være et konkurransefortrinn. Og så kan ikke det understrekes nok hvor viktig det er å sørge for at vi fører en handelspolitikk som sikrer oss tilgang på markeder for varene og tjenestene våre, sier han.

Alfheim er snar med å legge til at vi har et solid utgangspunkt i Norge.

– Industrielle løsninger er åpenbart svaret på mange av utfordringene med å nå klimamålene. Våre fortrinn med dyktige industriarbeidere, tilgang på fornybar energi og ikke minst den norske modellen, er viktige grunnpilarer, mener han.

– Vi har historien med oss og gjennom dette prosjektet lager vi et godt fundament for framtida. Jeg gleder meg til vi endelig kan presentere sluttrapporten om en måneds tid, den vil være et solid utgangspunkt for utvikling av industripolitikk i lang tid fremover, avslutter han.

Nyheter