Til nå har det kommet 150 krav etter innleiedommen i Høyesterett

fredag 8. januar 2021

I november ga Høyesterett Industri Energi medhold i at to oljearbeidere som var innleide til Aker BP har krav på samme bonuser som de fast ansatte i selskapet. Nå strømmer det på med flere krav. -Til nå har det kommet inn 150 enkeltsaker og vi venter flere, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto AEH
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi, forventer enda flere saker som følge av dommen.

– Det har kommet inn rundt 150 enkeltsaker fra oljebransjen. Det er jo slik at kravene må fremmes for den enkelte. Sannsynligvis kommer det også flere, opplyser nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi til Frifagbevegelse.no.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne av to medlemmer, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

Industri Energi vant første runde i tingretten, men tapte i lagmannsretten. I november ga Høyesterett, enstemmig, de to innleide Industri Energi-medlemmene medhold i at de skulle ha fått bonus på lik linje med de fast ansatte i Aker BP.

Viktig å gjøre dommen kjent

– Det har vært viktig å stadfeste hva som er lønn. De samme lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder for fast ansatte i virksomheten, skal gjelde for innleide. Det er kjernen i likebehandlingsprinsippet: at det ikke skal være lavere kostnader ved å benytte innleid arbeidskraft. Ellers motvirkes hovedregelen om fast ansettelse, sier Bakkerud.

Organisasjonsavdelingen til Industri Energi har sendt ut informasjon om dommen og hvordan den kan forstås til klubbene og medlemmene som ikke har tillitsvalgt.

– Vi i forbundet sentralt har jobbet med å fasilitere og legge til rette for dem som vil fremme krav. Det har også vært viktig å gjøre innholdet i dommen kjent, forteller avdelingsleder Evy-Aina Røe i Industri Energis organisasjonsavdeling.

Seieren i Høyesterett gjør det mer attraktivt med faste ansettelser framfor innleie

Opplever stor interesse

Terje Valskår
Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

Dommen er av prinsipiell karakter og var ventet å få konsekvenser for mange. Industri Energi har opplevd stor interesse for den. Det har vært mange telefoner og e-poster med spørsmål, og forbundet har satt ned en arbeidsgruppe som betjener henvendelser fra medlemmer som mener de har en sak.

Nestleder Terje Valskår i Industri Energi sier at Frifagbevegelse.no at de også har hatt en presentasjon av dommen for aktuelle tillitsvalgte i landindustrien. Det er ventet at det også kommer saker herfra.

– Det er en viktig dom. Det blir spennende å se hvor stort omfanget av saker blir, sier han.

Industri Energi har utarbeidet en mal for krav som kan brukes. Denne kan du få ved henvendelse til din tillitsvalgte. De som ikke har lokal tillitsvalgt kan sende epost til bonus@industrienergi.no.

Likebehandlingsprinsippet

Advokat Karianne Rettedal som har kjørt saken for Industri Energi sier at formålet med likebehandlingsprinsippet i loven nettopp er å oppnå reell likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

-Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens av at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne seg for selskapene å benytte seg av innleid arbeidskraft, og at ansettelsesform ikke skal ha betydning for avlønning, sier hun.

Avgjørelsen i Høyesterett viser at formålet er tillagt stor vekt.

-Etter Høyesteretts dom er det klart at både individuell bonus, og bonus basert på prestasjoner på gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet og følgelig skal likebehandles. Det betyr at hvis det er en bonusordning i en bedrift der det også er innleie, så har den innleide krav på bonus, sier Rettedal.

Hun understreker at dette er landsdekkende og gjelder for alle bransjer.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie

Det er Arbeidsmiljølovens § 14-12 a som slår fast at innleide har krav på lik lønn og goder som direkte ansatte i innleievirksomheten.

Bestemmelsen lyder slik:

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:
a)        arbeidstidens lengde og plassering,

  1. b)        overtidsarbeid,
  2. c)        varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
  3. d)        nattarbeid,
  4. e)        feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
  5. f)        lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Advokat Karianne Rettedal sier det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at bonus skal omfattes av likebehandlingsprinsippet.

Nyheter