Utenlandskabler kan gi fiskedød og en rekke negative naturkonsekvenser

torsdag 7. september 2017

Utenlandskabler truer ikke bare industrien, kommuner og folk flest: I en fersk rapport fra Multiconsult slås det fast at såkalt effektkjøring, en måte å drifte vannkraftverk på som vil kunne øke som følge av flere kraftkabler til utlandet, gir betydelige negative miljøkonsekvenser. Fiskedød er én av skadevirkningene, og flere dyrearter kan få dårligere livsvilkår.

Her kan du laste ned hele rapporten (PDF).

Industri Energi har i mange år jobbet med å undersøke og synliggjøre konsekvensene av kabler til utlandet for eksport av norsk strøm. Ved å kople oss opp mot kraftmarkeder i andre europeiske land, vil norske kraftpriser øke. Dette fordi kraftprisene er høyere i markedene vi kopler oss til. Kablene vil altså medføre at vi importerer høyere priser fra utlandet. Dette er svært negativt for norsk kraftforedlende industri, og for folk flest, kommuner og andre som er avhengige av strøm.

Nå viser det seg altså at utenlandskabler også kan være svært skadelig for natur og dyreliv. Industri Energi har gitt ingeniør-konsulentselskapet Multiconsult i oppdrag å utrede konsekvensene av såkalt effektkjøring. Begrepet henspiller på en måte å drive kraftverk på hvor man «skrur av og på» hyppig for å kunne tilpasse seg svingninger i kraftbehov og kraftpriser.

Multiconsult konkluderer blant annet med at flere kabler trolig vil medføre mer effektkjøring, og skriver at «Felles for alle regulerte vassdrag er at effektkjøring gir betydelige negative konsekvenser for vannmiljøet. Viktige økologiske konsekvenser for vannmiljøet som følge av effektkjøring er stranding av ungfisk, insekter og bunndyr i forbindelse med raske vannføringsreduksjoner. Dette kan medføre reduserte bestander og dermed også biologisk produksjon i vassdragene.»

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.