Samråd for tettere samarbeid i oljebransjen

mandag 20. mars 2017

Industri Energi arrangerte mandag et samråd med verneombud og tillitsvalgte på tvers av de ulike segmentene i oljebransjen. – Vi må møtes på tvers av tradisjonelle grenselinjer for å bli enda sterkere sammen, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

Samråd om situasjonen på NCS
Drøyt 30 tillitsvalgte og verneombud møtte på samrådsmøtet om norsk sokkel i Stavanger.

Den norske oljebransjen er inne i en krevende tid med omfattende kostnadskutt. Industri Energi mener det er nødvendig at fagbevegelsen står sammen og styrker hverandre. Mandag arrangerte forbundet et samråd i Stavanger, med verneombud og tillitsvalgte fra de ulike delene av bransjen.

– Poenget med et slikt samråd er å understreke nødvendigheten av samarbeid og dialog, på tvers av skillelinjene mellom de tradisjonelle samarbeidskomiteene, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han peker på at det er nødvendig med slik dialog for å unngå at bedriftene konkurrerer mot hverandre på faglige rettigheter, helse, miljø og sikkerhet.

– Vi må unngå at bedriftene skviser hverandre for langt i forhandlinger og reforhandlinger av kontrakter, sier han.

Loven stiller klare krav

På møtet orienterte forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli om verneombudenes rolle i omstillings- og kontraktsprosesser. Og om hvilke krav og rettigheter som omtales i arbeidsmiljøloven.

– Det handler om å involvere seg i disse prosessene. Lovverket stiller klare krav. Risikoanalyser skal kunne dokumenteres, eventuelt skal det dokumenteres at det ikke er gjennomført, sa han.

Han understrekte at HMS og arbeidsmiljø til enhver tid skal utvikles og forbedres, ifølge loven.

Bjerkeli orienterte også om den nye stortingsmeldingen om HMS i petroleumsindustrien som er igangsatt. Og han oppfordret tillitsvalgte å spille inn momenter rundt utviklingen av HMS-tilstanden og om særskilte utfordringer, i lys av dagens situasjon.

Drøftingsplikt med tillitsvalgte

Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, orienterte videre om hovedavtalens bestemmelser rundt samarbeid og medbestemmelse.

– Selskapsledelsen er forpliktet til å drøfte driften av bedriften med de tillitsvalgte, både i forhold til økonomi og produksjonsmessig stilling og utvikling, sa han.

Han understrekte at det er grunnlag i avtale- og lovverket til å sikre reell arbeidstakermedvirkning.

Ønsker flere arbeidsplasser

Samråd om situasjonen på NCS
Ståle Tungesvik presenterte Konkrafts nye prosjekt.

På samrådsmøtet presenterte Ståle Tungesvik Konkrafts nye prosjekt «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring».

– Formålet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransekraft for den norske olje- og gassindustrien på lang sikt, sa han.

Industri Energi deltar i prosjektet, sammen med Fellesforbundet, LO, Norsk Industri, Norsk olje- og gass og Norges Rederiforbund.

– Det er avgjørende at sikkerheten ivaretas også i framtiden. Sikkerhet og miljøhensyn er grunnleggende for oljebransjens eksistens. Det er bransjens «license to operate», sa Tungesvik.

– Prosjektet vil i hovedsak konsentrere seg om tema som bransjen kan ta tak i selv, men vi vil også si noe om rammevilkår. Men vi skal ikke gå inn i tariffsaker, som 2-4-ordningen, eller skatt.

Han slo fast at digitalisering, samarbeidsformer, kompetanse og rekruttering vil bli viet betydelig oppmerksomhet i prosjektet.

– Målet er en betydelig effektivisering i den norske olje- og gassindustrien. Vi vil utfordre næringen til å tenke nytt. Og vi vil ha arbeidsplassene i Norge, sa Tungesvik.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.