Samråd for tettere samarbeid i oljebransjen

mandag 20. mars 2017

Industri Energi arrangerte mandag et samråd med verneombud og tillitsvalgte på tvers av de ulike segmentene i oljebransjen. – Vi må møtes på tvers av tradisjonelle grenselinjer for å bli enda sterkere sammen, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

Samråd om situasjonen på NCS
Drøyt 30 tillitsvalgte og verneombud møtte på samrådsmøtet om norsk sokkel i Stavanger.

Den norske oljebransjen er inne i en krevende tid med omfattende kostnadskutt. Industri Energi mener det er nødvendig at fagbevegelsen står sammen og styrker hverandre. Mandag arrangerte forbundet et samråd i Stavanger, med verneombud og tillitsvalgte fra de ulike delene av bransjen.

– Poenget med et slikt samråd er å understreke nødvendigheten av samarbeid og dialog, på tvers av skillelinjene mellom de tradisjonelle samarbeidskomiteene, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han peker på at det er nødvendig med slik dialog for å unngå at bedriftene konkurrerer mot hverandre på faglige rettigheter, helse, miljø og sikkerhet.

– Vi må unngå at bedriftene skviser hverandre for langt i forhandlinger og reforhandlinger av kontrakter, sier han.

Loven stiller klare krav

På møtet orienterte forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli om verneombudenes rolle i omstillings- og kontraktsprosesser. Og om hvilke krav og rettigheter som omtales i arbeidsmiljøloven.

– Det handler om å involvere seg i disse prosessene. Lovverket stiller klare krav. Risikoanalyser skal kunne dokumenteres, eventuelt skal det dokumenteres at det ikke er gjennomført, sa han.

Han understrekte at HMS og arbeidsmiljø til enhver tid skal utvikles og forbedres, ifølge loven.

Bjerkeli orienterte også om den nye stortingsmeldingen om HMS i petroleumsindustrien som er igangsatt. Og han oppfordret tillitsvalgte å spille inn momenter rundt utviklingen av HMS-tilstanden og om særskilte utfordringer, i lys av dagens situasjon.

Drøftingsplikt med tillitsvalgte

Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, orienterte videre om hovedavtalens bestemmelser rundt samarbeid og medbestemmelse.

– Selskapsledelsen er forpliktet til å drøfte driften av bedriften med de tillitsvalgte, både i forhold til økonomi og produksjonsmessig stilling og utvikling, sa han.

Han understrekte at det er grunnlag i avtale- og lovverket til å sikre reell arbeidstakermedvirkning.

Ønsker flere arbeidsplasser

Samråd om situasjonen på NCS
Ståle Tungesvik presenterte Konkrafts nye prosjekt.

På samrådsmøtet presenterte Ståle Tungesvik Konkrafts nye prosjekt «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring».

– Formålet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransekraft for den norske olje- og gassindustrien på lang sikt, sa han.

Industri Energi deltar i prosjektet, sammen med Fellesforbundet, LO, Norsk Industri, Norsk olje- og gass og Norges Rederiforbund.

– Det er avgjørende at sikkerheten ivaretas også i framtiden. Sikkerhet og miljøhensyn er grunnleggende for oljebransjens eksistens. Det er bransjens «license to operate», sa Tungesvik.

– Prosjektet vil i hovedsak konsentrere seg om tema som bransjen kan ta tak i selv, men vi vil også si noe om rammevilkår. Men vi skal ikke gå inn i tariffsaker, som 2-4-ordningen, eller skatt.

Han slo fast at digitalisering, samarbeidsformer, kompetanse og rekruttering vil bli viet betydelig oppmerksomhet i prosjektet.

– Målet er en betydelig effektivisering i den norske olje- og gassindustrien. Vi vil utfordre næringen til å tenke nytt. Og vi vil ha arbeidsplassene i Norge, sa Tungesvik.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.