Arbeidsplan 2018

Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2018. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen.

Planen er ikke uttømmende. Den inneholder prioriteringer for dette året innenfor rammene av de politiske uttalelsene for landsmøteperioden som ble vedtatt på landsmøtet i 2017, og som gir et mer uttømmende uttrykk for forbundets politikk. Administrative gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsliv og velferdspolitikk

Politikk

 • Industri Energi vil slåssmot bruken av ulovlig innleie og bekjempe bruken av utstrakt entreprise-liknende oppdrag.
  Bruken av innleieselskaper må kontrolleres. Forbundet vil sette inn ressurser på å sortere innleieselskaper for å skille de vi har avtale med fra alle de useriøse selskapene som florerer. Det er også et stort vervepotensial innen dette området.
 • Arbeidsmiljøloven må fornyes og forbedres. §14.9.f fjernes.
 • Vi vil fortsette å slåss for at den urettvise matskatten fjernes.
 • Vi vil jobbe for at skattefradraget på fagforeningskontingenten økes.
 • Vi vil jobbe for at skattefritaket på sluttvederlagsordningen gjeninnføres.
 • Forbundet vil jobbe for at tannhelsetjenester blir en like naturlig del av offentlig helsetilbud som tilbudet for resten av kroppen.
 • Forskrift av 06.07.2015 fjernes slik at det ikke kan avtales unntak fra likebehandlingsprinsippet.
 • Det nyetablerte skiftutvalget skal brukes aktivt.

Lønn

 • Industri Energi går inn for forbundsvist oppgjør 2018.
 • I hovedoppgjøret 2018 vil vi jobbe for fortsatt løft av minstelønnssatsene.
 • Vi vil arbeide med å forbedre og endre beregningsmåten på lavtlønnsgarantien slik at denne følger bedrift og ikke bransje.
 • Vi vil jobbe for at bedrifter innenfor lavtlønnsyrker legger til rette for, og satser på, fagutdanning.
 • Vi vil gjennom tarifforhandlingene jobbe for å styrke mulighetene for større medbestemmelse på tariffavtaler med lokal forhandlingsrett .
 • Vi vil arbeide for å opprettholde 1/3-regelen offshore og gjøre denne gjeldende også på skip i petroleumsvirksomheten.
 • Jobbe for å styrke samarbeidet mellom ledelse og fagforening i bedrift.

Pensjon

 • Uføre må få tilbake opptjening av alderspensjon til 67 år og uføretrygden må ikke levealderjusteres.
 • Studenter skal opptjene pensjonspoeng i Folketrygden etter samme regler som førstegangstjeneste i militæret.
 • AFP må være en pensjonsordning for de som ikke klarer å stå lengre i arbeid. Den må styrkes og fallgruvene må tettes.
 • I Folketrygden slår en generell allmenn levealdersjustering hardere ut for hvert kull som pensjonerer seg. Forbundet vil jobbe for alternative levealdersjusteringer.
 • Vi vil jobbe for at løpende sjømannspensjon ikke skal avkortes ved samtidig uføretrygd fra Folketrygden.
 • Vi vil tariffeste tjenestepensjoner, at all lønn skal være pensjonsgivende og at ansatte må ha større medbestemmelse på forvaltningen av tjenestepensjon.
 • Tjenestepensjon må ha opptjening fra første krone.
 • Langtidssyke og arbeidstakere i fødselspermisjon må ha rett til feriepenger.

Organisasjon

Å øke rekrutteringen av nye medlemmer til forbundet vil være en hovedprioritering fremover og gjennomsyre alt arbeid som gjøres i forbundet. Forbundet har som mål å organisere alle ansatte i bedriftene i våre bransjer. Å rekruttere nye medlemmer er ikke en særoppgave for en enkeltavdeling, men skal være en hovedoppgave for alle tillitsvalgte og ansatte. Samhold gir styrke og påvirkning, og forbundet har derfor alltid fokus på å organisere alle arbeidstakere ved bedriftene – en bedrift, en fagforening.

Tiltak for rekruttering:

Forbundets kompetanse ligger hos de tillitsvalgte i lokalavdelingene våre. Det er disse som vet hvor skoen trykker, som vet hva som fungerer hos seg og som kjenner sine egne arbeidsplasser best.

 • Forbundet vil øke samhandlingen med avdelingene, både med en gjennomgang av «klubbkontoret», men også gjennom egne nyhetsbrev til fagforeningsstyrene.
 • Måten nyansatte blir møtt av sin lokale fagforening varierer. Forbundet vil derfor fokusere på å utveksle erfaringer mellom fagforeninger og tillitsvalgte fra møtet og rekrutteringen av nyansatte. Vårt mål er også å verve alle lærlinger som tar læretida si i våre bransjer.
 • Industri Energi organiserer i dag metningsdykkere. Industri Energi vil sette i gang en offensiv for å gi dykkere onshore tryggheten i å ha et fagforbund i ryggen. Vi skal bli dykkeforbundet i Norge.
 • Industri Energi konkurrerer med andre fagforbund. Dette splitter opp ansatte i stedet for å styrke fellesskapet. Vi vil lede an i arbeidet med å samle de ansatte i våre bransjer i vårt forbund og i LO.
 • Forbundet vil systematisk reise på besøk til klubber og bedrifter der organisasjonsgraden kan økes.

Vi har kjempet mot virkningene av oljeprisfallet. Når bransjen igjen rekrutterer, skal Industri Energi være det foretrukne stedet å organisere seg.

Andre fokusområder

 • Det beste botemidlet mot sosial dumping er organisering og tariffavtaler. Forbundet vil derfor ha fokus på å få opprettet nye tariffavtaler, og samtidig organisere sterke fagforeninger i de bedriftene vi organiserer i. Dette vil spesielt gjelde innen oljeservice, der vårt OSA-inspektorat spiller en avgjørende rolle.
 • Forbundet vil fortsette det gode skolerings- og kompetansehevingssarbeidet. Rekruttering vil bli tema på våre kurs, med erfaringsutveksling som metode.
 • Forbundet vil videre få på plass et særskilt skoleringstilbud for nyetablerte fagforeninger og nye tillitsvalgte.
 • Vi vil mellom annet ha spesielt kurs for lokale fagforeninger med dagsingsrett i sin overenskomst.
 • Fremover vil nordområdene bli stadig viktigere for norsk olje og gassindustri. Vi har vært en pådriver for at landsdelen skal få sin rettmessige bit av verdiskapningen, og skal bli det foretrukne fagforbundet for industriens ansatte.
 • Forbundet skal i 2018 ha en tydelig visuell profil som medlemmer og tillitsvalgte kjenner seg igjen i, og som skiller oss fra konkurrerende fagforbund.

Ungdomsarbeid*

Hovedmål: Bygge lokale ungdomsutvalg og verve ungdommer

 • Følge opp og skolere eksisterende utvalg til å øke sin aktivitet og forståelse av deres rolle.
 • Opprette nye utvalg gjennom oppsøkende virksomhet i klubber og foreninger med potensiale.
 • Sørge for at vi gir et attraktivt medlemskap for unge medlemmer og bidrar til positiv medlemsvekst i forbundet, spesielt ved å verve elever og lærlinger som vil gå over til å bli fullverdige medlemmer etter endt utdanning.

Delmål 1: Skolere unge tillitsvalgte

Industri Energi Ung sitt overordnede mål med skoleringsvirksomheten er å bygge unge tillitsvalgte med forankring i arbeiderbevegelsenes overordnete mål om rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

 

Derfor gjennomføres det:

 • En samling for unge medlemmer med tillitsverv i lokalapparater og representantene våre i LOs ungdomsutvalg i fylkene. Samlinga skal være et arrangement unge tillitsvalgte ikke kan gå glipp av, og som de setter høyt på prioriteringslista si.
 • Et aktivitetskurs for å forberede og skolere nye og gamle skoleinformatører.
 • En konferanse med arbeiderbevegelsens historie og ideologi som hovedtema for å diskutere dagsaktuelle fagpolitiske saker for forbundet.
 • En ungdomskonferanse for 200 engasjerte unge medlemmer.
 • Et basiskurs for nye unge engasjerte, både med og uten verv. Temaene forhandlingsteknikk og hersketeknikker skal være en del av kurset.
 • Et kurs for å bygge opp unge kvinnelige tillitsvalgte til å ta mer plass i forbundet. Temaet hersketeknikk skal være en del av kurset.

 

Det skal også i perioden være fokus på å:

 • Øke forståelsen for viktigheten av internasjonal solidaritet i en mer globalisert verden.
 • Rekruttere deltakere til Latin-Amerikagruppene sine solidaritetsbrigader.
 • Samarbeide med våre søsterorganisasjoner i våre naboland i Norden.
 • Rekruttere deltakere til LOs sommerpatrulje.
 • Gjennomføre skolebesøk på alle relevante linjer i hele landet for å verve medlemmer og treffe fremtidens tillitsvalgte.
 • Få Industri Energi representert i LO sine lokale ungdomsutvalg.
 • Samarbeide internasjonalt med våre søsterforbund i utlandet.
 • Sørge for at vi har oppdatert infomateriell. I denne perioden skal det utarbeides:
  • Maler til vedtekter og handlingsplan for lokale ungdomsutvalg.
  • En standardbrosjyre om oss «Industri Energi Ung på 1-2-3».
  • Oppdatere den gamle lærlingebrosjyren med lærlingundersøkelsens resultater.

Delmål 2: Jobbe for å få politisk gjennomslag for ungdomskonferansens politikk

Vi skal:

 • Gjennomføre industritur med ungdomspolitikerne.
 • Nå ut i media med vår politikk.
 • Jobbe internt i alle ledd i forbundet fra klubber og opp til forbundsstyret for ungdomskonferansens vedtak.
 • Jobbe for konsekvensutredning i Nordområdene.

*Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens egen arbeidsplan vedtatt av forbundets ungdomskonferanse. Den forplikter ikke forbundet for øvrig.

Studentarbeid*

Organisatorisk arbeid blant ungdom

«Skolere, agitere, organisere» har vore eit av slagorda til venstresida sia 1800-talet. Når det er vore brukt så lenge, er det fordi det vellykka deler alt organisasjonsarbeid i tre likeverdige delar som utfyller kvarandre. Dette slagordet bør òg vera reflektert i Industri Energi Student si handlingsplan for komande periode.

Skoleringsarbeid

I løpet av perioden skal studentutvalet:

 • Gjennomføre ein basiskurs for aktive medlemar.
 • Gjennomføre lokale kurs som vil vera av interesse for medlemane.
 • Skape ein arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom studentklubbane.
 • Gjennomføre ein studentkonferanse.
 • Gjennomføre minst eitt arrangement med fokus på klima.

Politisk arbeid

I løpet av perioden skal studentutvalet:

 • Pleie eksisterande og utvikle nye samarbeid med student-, solidaritets- og miljørørsla.
 • Jobbe politisk for å få gjennomslag innover i forbundet og utover i samfunnet.
 • Vera synleg i media og sosiale media med våre politiske standpunkt.
 • Organisere ein kampanje mot rasisme og dømming pga. religion eller etnisk tilhøyrsle.
 • Tenkje berekraftig ved organisering av kurs og konferansar og bestilling av nytt materiale.

Organisasjonsarbeid

I løpet av perioden skal studentutvalet:

 • Rekruttere fleire aktive medlemar til studentklubbane.
 • Bistå klubbane til å arrangere relevante møte, kurs og bedriftsbesøk.
 • Samarbeide med linjeforeiningane der det er relevant.
 • Verve målretta på strategisk viktige studiestader.
 • Gjera nettsidene og profileringsmateriale tilgjengeleg på engelsk.
 • Sørge for bra kommunikasjon mellom forbundet, studentutvalet og den enkelte medlemen.
 • Vidareutvikle LO Studentservice som ei bra rekrutteringsplattform.
 • Vurdere å frikjøpe lokale tillitsvalte og medlemmer av studentutvalet i periodar der det er nødvendig.

*Kapitlet om studentarbeid er studentenes egen arbeidsplan vedtatt av forbundets studentkonferanse. Den forplikter ikke forbundet for øvrig.

Nærings- og klimapolitikk

Norsk industri er avgjørende for landets økonomi og sysselsetting. Vår industri på land og i havet er den mest klimavennlige i verden og må fortsette å være en del av løsningen. Industri Energi vil arbeide for at det satses på industriell produksjon i Norge.

Kraft til industri og innbyggere

 • Stoppe at Northconnect blir bygd.
 • Sikre rimelige kraftpriser og lav nettleie.
 • Ordningen med opprinnelsesgarantier må avsluttes snarest.

Olje for framtida

 • Oppstart av konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms II.
 • Tilgang på nytt areal for olje og gassnæringen.
 • Videreføring av TFO-ordningen.

Industriell langsiktighet

 • Det må satses offensivt på fangst og lagring av CO2.
 • Styrke CO2-kompensasjonsordningen og utvikle den til å inkludere nikkel og ilmenitt.
 • Startavskrivning på 10 % for industriinvesteringer må gjeninnføres.
 • Enova må gi støtte også i kvotepliktig sektor.
 • Statlig eierskap må styrkes i strategisk viktige industrier.
 • De industrielle mulighetene innen sirkulærøkonomien må utforskes.

Politisk gjennomslagskraft og rekruttering

 • Det må etableres et industridepartement som har ansvar for at industrien interesser tas hensyn til i enhver fremtidig regjeringspolitikk.
 • Gjøre det nye Stortinget og rådgivere kjent med våre kjernesaker.
 • Forbundets samfunnspolitiske arbeid må nå ut til våre medlemmer. Ingen tiltak er ferdiggjort før rekrutteringspotensialet i saken er vurdert og gjennomført.

Helse-, miljø og sikkerhetspolitikk

Det viktigste i HMS-arbeidet er at alle kommer hjem fra arbeid hver gang og at vi ikke utsetter folk eller miljø for skader på lang eller kort sikt.

Norsk lov må gjelde i hele oljevirksomheten

 • Flerbruksfartøy må inn i vernelovgivningen i AML og inn i norsk sikkerhetskultur med verneombud. Alle oljearbeidere på norsk sokkel må omfattes av Arbeidsmiljøloven, uavhengig av installasjon og fartøy.

Dykkere

 • Vi vil arbeide for å få på plass regelverk og gode dykketabeller for innaskjærs dykking.
 • Bidra til økt forskning på helseeffekter ved dykking.

Helikopter

 • Vi vil arbeide for å få på plass et nytt eller oppdatert regelverk for offshore helikopteroperasjoner.
 • Anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b må bli fulgt opp og implementert.
 • Det må opprettes en flysikkerhetskomite i LO Luftfart og vi vil være aktiv pådriver for helikoptersikkerhet i LO Luftfart.
 • Vi vil følge opp både produsenter og operatører av helikopter samt Norsk Olje og Gass for å påvirke teknologiutvikling og løsninger til det beste for sikkerheten til våre medlemmer.

HMS

 • Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkningen er reell er på alle nivå i norsk arbeidsliv.
 • Norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
 • Nye kontraktsformer skal ikkje gå på bekostning av HMS.
 • Vi vil oppheve forbudet mot mobiltelefoner og e-sigaretter offshore.
 • Vi vil arbeide for at kreft i petroleumsbransjene følges opp.

Beredskap og redning

 • Sikkerhets- og beredskapsopplæringen må styrkes med særskilt blikk på opplevd sikkerhet.
 • Vi vil arbeide for at Norsk Olje og Gass innfører offshoredelen av nasjonalstandard for redningsmenn og således gjør denne til et krav for å kunne operere på norsk sokkel.
 • Vi vil arbeide for at sikkerhets- og beredskapsnivå er fullt ut forsvarlig i forbindelse med leteaktivitet og drift i Barentshavet.

Utdanningspolitikk

Kompetanse og dyktige fagfolk er et av Norges største fortrinn i industri og produksjon. Medvirking på arbeidsplassen og omstillingsevne er kjennetegn ved norsk arbeidsliv som må ivaretas. Lik rett til utdanning og livslang læring er viktige bære­bjelker for å nå disse målene.

Grunnkompetanse

 • Vi vil være pådriver for at kunnskap om fagbevegelsen og industriens betydning for velferd kommer inn i pensum i grunnskolen.
 • Lærebedriftene må få et ansvar for å føre lærlingen opp til en 2. gangs prøve dersom den første ikke bestås.
 • Kompetanseutvalget skal revitaliseres og rapporterer til forbundsstyret en gong i året.

Student og videreutdanning

 • Vi vil arbeide for at regjeringen bevilger midler til bygging av minst 3000 nye studentboliger i året.
 • Vi vil jobbe politisk for eit bredt Y-vegstilbud ved flere høgskoler og universiteter.
 • Vi vil være pådriver for at bedrifter skal ta samfunnsansvar og ta imot nyutdannede, og jobbe for tettere samarbeid mellom bedriftene og lærestedene på alle utdanningsnivå.
 • Vi vil nedsette et utvalg som skal se på forbedringer av eksisterende stipendordninger i forbindelse med etter- og videreutdanning.

Internasjonal politikk

En sterk fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, rettferdig fordeling og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, både nasjonalt og internasjonalt.  De overordnede prinsipper for vårt internasjonale arbeid er solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

 • Industri Energi skal være en aktiv medlemsorganisasjon innenfor de nordiske-, europeiske- og globale arbeidstakerorganisasjonene. Hovedmålsettingen er å ivareta våre medlemmers interesser. Vi skal spesielt fokusere på globale rammeavtaler og tillitsvalgtnettverk. Der vi har sammenfallende interesser med både IndustriAll Global og ITF, ønsker forbundet et bedre samarbeid mellom disse.
 • Hovedmålsettingen med våre bilaterale prosjekter er å bygge en sterk fagbevegelse gjennom medlemsrekruttering, skolering av tillitsvalgte og medlemmer, og faglig utvikling. I 2018 vil vi vurdere nytt samarbeidsprosjekt med kjemiforbundet VDSZ i Ungarn, en videreføring av BWI-prosjektet med TWU i Ghana og framtidig samarbeid med forbundet SSSPDPBiH i Bosnia Herzegovina.
 • Forbundet skal følge opp de inngåtte samarbeidsavtalene med ulike forbund hvor medlemsverving, kompetansebygging, HMS, nettverksbygging og kampen mot sosial dumping er viktig. I 2018 vil vi ha et spesielt fokus på samarbeid med UNITE og RMT i Nordsjøen, blant annet i prinsippsaker om rivning av plattformer. Samarbeidet med ROGWU er særlig viktig i nordområdene. Rekruttering og organisering skal være tema i møter med samarbeidsforbundene.
 • Naturressurser skal komme hele folket til gode. Forbundet vil derfor tilby vår kompetanse til LOs samarbeid med landsorganisasjoner og oljearbeiderforbund i ressursrike utviklingsland. Hovedfokuset i 2018 vil være Colombia, Cuba, Ghana og Mosambik. I tillegg vil forbundet være en aktiv deltaker i Norsk Folkehjelp sitt Olje for Utvikling-prosjekt i Libanon.
 • Forbundet vil ha fokus på næringslivets samfunnsansvar og ha kompetanse på dette området. Dette inkluderer ivaretakelse av menneskerettene, respekt for arbeidstakerretter og anstendige arbeidsvilkår, bekjempelse av korrupsjon og størst mulig åpenhet.
 • Forbundet prioriterer samarbeid og økonomisk støtte til de sivilsamfunnsorganisasjoner vi har samarbeidsavtale med. Disse organisasjonene gir oss viktige innspill og er alltid villige til å dele sin kompetanse, inkludert til tillitsvalgte, årsmøter, samarbeidskomiteer osv.
 • Vi vil bidra til at Publish What You Pay Norge består som et viktig kompetansemiljø og for å sikre at korrupsjon, kapitalflukt og skatteunnlatelse er på den politiske dagsorden i Norge.
 • Forbundet vil prioritere arbeidet med å styrke Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter og Svensson-stiftelsen.
 • Forbundet vil legge til rette for at informasjon om vårt internasjonale arbeidet blir kommunisert til medlemmene.