Arbeidsplan 2021

2021 vil være et krevende år for norsk arbeidsliv, som fortsatt vil være preget av koronapandemien, redusert sysselsetting, økt arbeidsløshet og et høyt antall permitterte.

Samtidig er det et viktig år for Industri Energi. Mange av våre medlemmer står i en endret hverdag og arbeidssituasjon, og dette krever god oppfølging og organisatorisk støtte. Vi skal gjennomføre Landsmøte og LO-kongress og vi skal jobbe for gjennomslag for våre saker i forbindelse med politiske partiers landsmøter og stortingsvalget. Forbundet har som målsetting å bli mer synlig på alle områdene vi jobber med, både overfor medlemmene og samfunnet for øvrig.

Arbeidsliv og velferdspolitikk

Forhandlinger

I 2021 revideres Hovedavtalen mellom LO-NHO og de andre hovedavtalene LO er part i. Industri Energi følger opp innkomne krav og behandler medlemmenes interesser.

Forbundet skal gjennomføre mellomårsforhandlinger på regulær måte med bakgrunn i den enkelte avtales bestemmelse for 2. avtaleår.

 • Følge opp resultatet av årets oppgjør og de utvalgsarbeider som er nedsatt.
 • Utvikle våre tariffavtaler videre med bakgrunn i årets lønnsoppgjør og mulighetene rundt omfangsbestemmelsene
 • Få på plass tariffavtaler innen våre organisasjonsområder i bedrifter der vi har medlemmer, men ikke tariffavtale.

AFP

Arbeidet med AFP har tatt lang tid og Industri Energi vil følge opp dette arbeidet videre i LO.

Forsvare den norske modellen

Den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen med høy sysselsetting, gode velferdsordninger og god makroøkonomisk styring bidrar til mindre forskjeller, et omstillingsdyktig og høyproduktivt næringsliv og et relativt høyt velstandsnivå i befolkningen. Viktige forutsetninger for at den norske modellen skal fungere godt er et seriøst arbeidsliv, faste stillinger og høy organisasjonsgrad.

 • Forbundet skal arbeide for å videreutvikle og styrke toparts- og trepartssamarbeidet.
 • Bidra til økt kunnskap om den norske modellen i arbeidslivet.
 • Motarbeide useriøsitet og tariffhopping som virkemiddel for kostnadskutt og svekking av kollektive avtaler.
 • Støtte opp om fellesskapsløsninger og velferdsoppgaver i offentlig regi.

Arbeid mot sosial dumping og innleie

Det beste botemidlet mot sosial dumping er organisering og tariffavtaler. Forbundet vil derfor ha fokus på å få opprettet nye tariffavtaler, og samtidig organisere sterke fagforeninger i de bedriftene vi organiserer i. Arbeid mot sosial dumping vil være viktig for oss både på land og sokkel.

 • Forbundet skal i 2021 ha et spesielt fokus på bruk av innleie innen forbundets tariffavtaler for landindustrien. Som en del av dette arbeidet skal forbundet identifisere uorganiserte bedrifter med mål om nyorganisering for å unngå at våre tariffavtaler undergraves.
 • Oljeservice Inspektoratet (OSA) skal styrke innsatsen mot bemanningsbransjen gjennom kartlegging og oppfølging av denne. OSA skal søke å identifisere bedrifter som leier ut og inn personell til og fra selskaper som driver ut og innleie av personell, samt følge disse opp gjennom organisering, etablering av klubb/styre, samt skolere tillitsvalgte.

Organisasjon

Å øke rekrutteringen av nye medlemmer til forbundet vil være en hovedprioritering fremover og gjennomsyre alt arbeid som gjøres i forbundet. Forbundet har som mål å organisere alle ansatte i bedriftene i våre bransjer. Rekruttering av nye medlemmer skal være en hovedoppgave for alle tillitsvalgte og ansatte i Industri Energi. Samhold gir styrke og påvirkning, og forbundet har derfor alltid fokus på å organisere alle arbeidstakere innen våre avtaleområder ved bedriftene.

Forbundet vil jobbe for å avklare grensedragninger vedrørende organisasjon- og avtalerettsspørsmål mellom Industri Energi andre forbund i LO.

 • For å lykkes over tid vil et sterkt lokalt tillitsvalgtsapparat være av avgjørende betydning for forbundet. Forbundet skal prioritere arbeidet med skolering og opplæring/rådgivning av tillitsvalgte.
 • Industri Energi vil styrke det organisatoriske samarbeidet mellom vernetjenesten og tillitsvalgtsapparatet.

Rekruttering

Lokale tillitsvalgte vet hva som fungerer hos seg og kjenner sine egne arbeidsplasser best. Industri Energi skal være det største og mest synlige fagforbundet innenfor alle de sektorer og bransjer vi i dag organiserer. Vi skal rekruttere flere uorganiserte i alle bransjer og vinne medlemmer fra konkurrerende organisasjoner utenfor LO. I 2021 skal Industri Energi ha et spesielt fokus på fremvoksende bransjer som batteriproduksjon og havvind.

 • Nyansatte vil være et fokusområde for forbundets rekrutteringsarbeid. Forbundets mål er at nyansatte blir tatt godt imot, og blir møtt av sin lokale fagforening når de begynner i vår industri.
 • Vårt mål er å organisere alle lærlinger og jobbe for at disse forblir våre medlemmer etter endt læretid.
 • Industri Energi har som målsetning å organisere studenter som tar høyere utdanning.
 • Kampanjen LO for alle videreføres.
 • Forbundet vil systematisk reise på besøk til klubber og bedrifter der organisasjonsgraden kan økes. Oppsøkende virksomhet skal være en viktig del av forbundets organisasjonsarbeid i 2021 i industrien.
 • Forbundet etablerer nye klubber i bedrifter der vi krever tariffavtale.

Nærings- og klimapolitikk

Bedre rammevilkår for industrien

Norge har hatt en svak eksportutvikling de siste 25 årene, og taper markedsandeler sammenlignet med konkurrerende land. For å snu denne trenden må rammevilkårene for norsk industriproduksjon bedres og eksportfremmendeaktiviteter skaleres opp. Krafttilgang og prising av kraftkontrakter i ulike sektorer vil ha særlig stor betydning for hvordan industrien skal kunne utvikle seg videre i Norge. Olje og gass utgjør en stor del av norsk eksport, og bidrar til mange arbeidsplasser både direkte i næringen og indirekte gjennom ringvirkninger. Industri Energi vil jobbe for en aktiv næringspolitikk som fremmer økt sysselsetting.

 • Kreve nye og treffsikre politiske virkemidler for å øke eksporten og konkurransedyktigheten til norsk ferdigvareindustri.
 • Gjennom samarbeidet i Krafttak for industrien jobbe med nasjonale og internasjonale rammevilkår. Arbeidet med kraftbalanse, nettleie, kraftprising, CO2-kompensasjon, eksportkabler og satsing på nye kraftintensive industristastinger vil stå sentralt.
 • EUs satsing på Green Deal og den nasjonal oppfølgingen av dette, vil være avgjørende for å kunne motvirke karbonlekkasje og eksport av arbeidsplasser.
 • Jobbe for at regjeringen driver en aktiv nærings- og industripolitikk som sikrer at fellesskapet eier kritisk infrastruktur og viktige naturressurser, og et statlig eierskap i bedrifter innenfor strategiske næringer, samt der kompetansemiljøer står i fare for å flytte til utlandet.
 • Jobbe for at skatte- og avgiftssystemet er konkurransedyktig med andre industriland slik at norsk industri likebehandles med europeiske konkurrenter.
 • Jobbe for økt industrialisering og skalering av utviklingsprosjekter som gir flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Sentrale områder vil være etablering av industriell vaksineproduksjon i Norge, hele verdikjeden knyttet til utvinning av havbunnsmineraler og at Norge tar en betydelig rolle i et globalt marked for batterier.
 • Arbeide for treffsikre rammebetingelser og virkemiddelapparat for å sikre et jevnt og høyt aktivitetsnivå for hele verdikjeden.
 • Kreve at 25. konsesjonsrunde og TFO-ordningen gjennomføres.
 • Arbeide for å sikre kunnskap og fakta inn i samfunnsdebatten om næringene.
 • Nordområdene vil ha en sentral rolle politisk både i en nasjonal og en internasjonal kontekst. For Industri Energi vil det være avgjørende å jobbe med problemstillinger og muligheter i nord inn i et totalbilde av politikken til organisasjonen.

Det grønne skiftet

Karbonfangst og -lagring vil stå sentralt i den store satstingen mot lavutslippssamfunnet. Det vil ha betydning for å dempe utslippene i mange ulike industrigrener ned mot vedtatte mål og gi muligheten til å fremstille hydrogen fra naturgass med minimale utslipp. Dette vil ha betydning for hele verdikjeden både på norsk sokkel og i den landbaserte industrien i Norge.

 • Industri Energi vil arbeide for at komplette verdikjeder står i fokus i forbindelse med karbonfangst og -lagring.
 • Det er viktig at de legges til rette for flere karbonfangstprosjekter i Norge fram mot 2030.
 • Jobbe for at havvindpotensialet bygges ut for å sikre krafttilgang og fremtidige arbeidsplasser, industriell utvikling på land og til havs samt fremtidig eksportnæring.
 • Jobbe for en nasjonal kartlegging og vurdering av tilgjengelig nasjonale bioressurser.
 • Jobbe for en bedre nasjonal strategi for sjømatnæringen med mål om økt verdiskaping og arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold.
 • Være pådriver i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.
 • Jobbe for en samordnet plan for å redusere mengdene farlig avfall og kreve en snarlig avgjørelse fra politisk hold når det gjelder etablering av nytt deponi for farlig avfall.

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er et av våre prioriterte områder og vi har en klar ambisjon om at Norge skal være verdensledende på HMS. Arbeidet skal være helsefremmende, sikkert og fullt forsvarlig med hensyn til både fysiske og psykiske faktorer. Det skal være full og reell arbeidstakermedvirkning i alle prosesser ute i bedriftene.

 • Norsk lov skal være gjeldende i alle deler av våre bransjeområder.
 • Alle oljearbeidere på norsk sokkel må omfattes av Arbeidsmiljøloven.
 • Norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
 • Kontrolltiltak som f.eks overvåking og tilfeldig testing skal være i henhold til norsk regelverk.
 • Nye kontraktsformer og eller endrede rammevilkår skal ikke gå på bekostning av HMS.
 • Følge opp skiftarbeid og helse.

Covid-19

Coronapandemien ser ut til å bli langvarig og den har omfattende konsekvenser for våre bransjeområder generelt og olje- og gassindustrien spesielt.

 • Det blir etablert felles retningslinjer og karanteneregler mellom de ulike selskapene.
 • Det tilrettelegges for testing slik at karantenetid kan reduseres samtidig som smittevernet opprettholdes.

Helikopter

Helikopteroperasjonene på norsk kontinentalsokkel er en av de mest risikofylte områdene ved olje- og gassvirksomheten. Å sikre at våre medlemmer har en trygg, sikker og komfortabel reise til og fra jobb er en prioritert oppgave.

 • Følge opp produsenter, leasingselskap, helikopteroperatører, kunder samt Norsk olje og gass for å påvirke regelverksutvikling, retningslinjer, bransjestandarder, teknologiutvikling og løsninger til det beste for sikkerheten til våre medlemmer
 • Delta aktivt arbeidet med Helikopter Sikkerhetsstudie nr 4 (HSS4).
 • Arbeide for å opprettholde flyinformasjonstjenesten (HFIS) på Tampen.
 • Bruke LO Helikopterutvalg aktivt for å bedre sikkerheten- og beredskapen for våre medlemmer.
 • Delta aktivt i arbeidsgrupper, forum og forskning som kan påvirke helikoptersikkerhet- og beredskap.

Beredskap

Beredskap er en stor og viktig del av våre bransjeområder. Mange av bedriftene våre medlemmer jobber i er bedrifter med storulykkespotensiale. Det er derfor særs viktig at vi arbeider for at beredskapen opprettholdes og utvikles, både med tanke på regelverk, tekniske løsninger, organisering og sikkerhets- og beredskapsopplæringen.

 • Sikkerhets- og beredskapsopplæringen utvikles og styrkes.
 • Deltakelse i beredskapslag baseres på frivillighet og at beredskapsfunksjon ikke følger stilling.
 • Nasjonal standard for redningsmenn gjøres gjeldende for olje- og gassindustrien.
 • HMS, logistikk og beredskap i nordområdene skal være minst god som for den etablerte delen av norsk sokkel.
 • Områdeberedskapen styrkes og utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Dykking

Regelverk og tilsyn er fortsatt uavklart mht arbeidsmiljøloven og maritimt regelverk, Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer en rekke utfordringer både for organisering av vernetjeneste, oppfølging av hendelser, oppfølging fra myndighetenes side og til sist de generelle arbeidsvilkår for dykkerne.

 • Få på plass regelverk og gode dykketabeller for innaskjærs dykking og arbeide for å få på plass internasjonale dykkertabeller
 • Kreve oppfølging av Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet iht gjeldende regelverk og yte press på tilsynsaktiviteten
 • Styrke vernetjeneste og nettverk for innaskjærs dykkere.

Utdanning og kompetanse

• Følge opp fagfornyelsen
• Være aktiv bidragsyter på fagskoleutvikling i samarbeid faglige råd.
• Arbeide for å øke annerkjennelsen av yrkesfag og at flere unge velger våre fag som sitt førstevalg.
• Arbeide for kompetanse som et fortrinn i omstilling og i det grønne skiftet.
• Jobbe med videreutvikling av bransjeprogrammene
• Arbeide for styrking av y-veien på alle yrkesretninger
• Jobbe med å få den norske modellen inn som fag
• Følge opp LOs utdanningspolitiske utvalg

Student og videreutdanning

• Fortsette arbeidet med stipendordninger i forbindelse med etter- og videreutdanning.
• Arbeide for tettere samarbeid med arbeidslivet, styrke arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.
• Jobbe for at alle studenter skal få tilbud om lønnet praksis i løpet av utdanninga
• Arbeide for arbeidsgiverfinansiert etter- og videreutdanning
• Kartlegge og følge med på eksterne modeller for avlønning av etter- og videreutdanning, samt dele resultatet med Industri Energi for innspill til etablering og videreutvikling av avlønningsmodeller i våre overenskomster.

Internasjonal politikk

Industri Energi sine overordnede prinsipper for det internasjonale arbeid er solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. En sterk fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, rettferdig fordeling og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

 • Delta i nordiske, europeiske og globale arbeidstakerorganisasjoner som IndustriAll Global og ITF. Industri Energi vil prioritere arbeidet innen IndustriAll Europe og Industrianstellda Norden.
 • Gjennom Brussel-kontoret sikre forbundet oppdatert informasjon om utvikling i EU som har relevans for norsk nærings- og arbeidslivspolitikk.
 • Følge opp og videreutvikle samarbeidet med RMT-UK, UNITE-UK, ROGWU-Russland og Zhejiang Provincial Federation of Trade Unions of China.
 • Følge opp solidaritetsprosjekter i blant annet Serbia, Slovakia og Ghana for å bygge en sterk fagbevegelse gjennom medlemsrekruttering, skolering av tillitsvalgte og medlemmer og faglig utvikling.
 • Jobbe for å fremme næringslivets samfunnsansvar, blant annet gjennom inngåelse av globale rammeavtaler (GFA). Dette er avtaler mellom fagbevegelsen og flernasjonale selskaper, og gjelder for selskapet sin drift i hele verden og leverandørkjedene.
 • Støtte opp under og samarbeide med sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med næringsliv og menneskerettigheter.
 • Videreføre satsingen på Arthur Svenssonprisen og arbeide for et bredere eierskap til prisen i norsk fagbevegelse.