Årsberetning 2017

Forbundets styre

Styremedlemmer etter landsmøtet 28.-30. april

Arbeidsutvalg:

 • Frode Alfheim, leder
 • Lill-Heidi Bakkerud, nestleder
 • Terje Valskår, nestleder
 • Asle Reime
 • Ommund Stokka
 • Barbro Auestad

I tillegg møter sekretariatssjef Espen Løken, økonomisjef Gabriel Birkeland, kommunikasjonssjef Christine M. Christensen (fra 1.11 Marius Jøntvedt), HR- og kvalitetssjef Christopher Birknes og juridisk sjef Eyvind Mossige uten stemmerett.

Arbeidsutvalget har hatt 30 møter i løpet av 2017.

Styremedlemmer forøvrig
Kjell Vestly, Aase Fintland, Knut Nesland, Per Martin Labråthen, Eirik Birkeland, Arild Berntsen, Frode Larsen, Per Øistein Kivijärvi, Tone Thon, Cay Nordhaug, Hanne Renate Garli, Ørjan Normann, Egil Randeberg og Morten Ødegård.

Dessuten har følgende møtt med tale- og forslagsrett: Elna Nybakk (1. vara), Per Steinar Stamnes (2. vara), Tor-Bjarte Jakobsen (3. vara), Tom Jacobsen (4. vara), Bente Havre og Gro Losvik (ansattvalgte), Maren Marie Wilhelmsen (til 1.11) og Karl Ruben Gaasø (fra 1.11) (Ungdomsutvalget) og Michal Jan Warecki (Studentutvalget).

 

Styremedlemmer fram til landsmøtet

Arbeidsutvalg

Leif Sande (leder), Frode Alfheim (nestleder), Terje Valskår (nestleder), Solfrid Horne-Moe, Asle Reime, Ommund Stokka

Styremedlemmer forøvrig

Lill-Heidi Bakkerud, Arild Berntsen, Rolf Bolstad, Aase Fintland, Tone Helen Hanken, Per Øistein Kivijärvi, Per Martin Labråten, Frode Larsen, Knut Nesland, Elna Nybakk, Svein Harald Riise, Tone Thon, Eivind Torvik og Thomas Pedersen.

Dessuten har følgende møtt med tale- og forslagsrett: Tor-Morten Thorsen (1. vara), Tor-Bjarte Jakobsen (2. vara), Ørjan Normann (3. vara), Tom Jacobsen (4. vara), Bente Havre og Gro Losvik (ansattvalgte), Maren Marie Wilhelmsen (Ungdomsutvalget) og Michal Jan Warecki, Studentutvalget.

I tillegg har møtt sekretariatssjef, økonomisjef, juridisk sjef, kommunikasjonssjef, HR- og kvalitetssjef og nødvendig administrativ støtte.

Forbundsstyret har hatt i alt 9 møter i løpet av 2017.

Innledning

Året ble preget av at forbundet på slutten av 2016 innkalte til landsmøte i april for å velge ny forbundsledelse. Leif Sande som hadde sittet som leder siden forbundet ble stiftet i 2006, hadde takket ja til å stille som kandidat ved Stortingsvalget høsten 2017. Landsmøtet ble avholdt 28-30. april og valgte Frode Alfheim som ny forbundsleder.

Forbundet hadde en omfattende prosess i forkant av LOs 34. kongress som ble avholdt rett etter landsmøtet. Politisk ble kongressen god for forbundet. Vanskelige saker som LOs syn på petroleumsvirksomhet i nord og fortsatt norsk tilslutning til EØS-avtalen ble til slutt landet på en tilfredsstillende måte. Vi fikk tilslutning fra kongressen på våre forslag om flerbruksfartøy, private strømkabler til utlandet og CO2-kompensasjon for landbasert industri.

Den fortsatte krisen i oljebransjen har medført store kutt i en rekke av våre selskaper. Kravet til underleverandører, oljeservice og andre som leverer tjenester til industrien om billigere kontrakter har medført stort press på våre tillitsvalgte og medlemmer. Selv om vi i løpet av våren og sommeren begynte å se en lysning i tunellen, står dette året også fram som et tøft år for bransjen. At noen selskaper på slutten av året nå har begynt å rekruttere igjen, er positivt. Samtidig ser vi at kontraktene som deles ut, er tøffere og har mindre marginer. Fastlandsindustrien har holdt seg mye mer stabil.

I mellomoppgjøret ble det fremforhandlet en ramme på 2,4% mellom LO og NHO. Av denne rammen ble det gitt ett generelt tillegg på 50 øre til alle, og ytterligere kr. 1,50 til de overenskomstene som lå lavere enn 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For oppgjørene på avtalene med Norges Rederiforbund var situasjonen i bransjen fortsatt preget av lav oljepris, omstilling, nedbemanning og usikkerhet. Dette førte igjen til moderate oppgjør i tråd med LO/NHO-oppgjøret på 2,4%.

Etter landsmøtet ble flere av forbundets avdelinger som jobber direkte med organisering og skolering samlet organisatorisk for å styrke dette arbeidet. Forbundet gjennomførte en egen kampanje mot NR-området og satset ekstra på bedriftsbesøk i flere bransjer.

Forbundet har styrket sin posisjon og gjennomslagskraft med gjennomslag for flere av våre vedtatte kjernesaker og saker av stor betydning som har kommet opp gjennom året. Av saker med stor betydning og betydelig ressursbruk nevnes NorthConnect, Brevik deponi, Engenutvalget, fortsatt og utvidet CO2-kompensasjon, CO2-fangst og lagring, samt økte kraft og nettleiekostnader for industrien. Forbundet har deltatt aktivt i KonKraft, spesielt de store rapportprosjektene. Kraftkampanje og især kraft- og kabelfilmene har vært en betydelig suksess som har uløst et stort nasjonalt engasjement.

Forbundet har gjennom flere år markert seg som en tydelig og troverdig aktør i saker som omhandler helikoptersikkerhet. Dette året har oppfølgingen etter den tragiske Turøy-ulykken og kampen mot det felleseuropeiske regelverket for offshore helikopteroperasjoner (HOFO), der vi til slutt fikk gjennomslag, krevd mye ressurser.

Vi har en solidaritetsprofil vi er stolte av, der 3 % av kontingentinntektene går til solidaritetsarbeid. Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter ble utdelt for åttende gang. Fagforeningen CSAAWU fikk prisen for sitt arbeid med å organisere og bedre forholdene for arbeiderne på vingårdene i Sør-Afrika.

Landsmøtet – sterkere sammen

Forbundet avholdt sitt tredje ordinære landsmøte 28-30. april i Oslo Kongressenter under mottoet «Sterkere sammen».

I alt møtte ca 540 deltakere, hvorav 278 delegater og 54 fra landsstyret (inkludert forbundsstyret). For øvrig møtte 53 internasjonale og 49 nasjonale gjester, 21 inviterte observatører, Kontrollkomité, forbundets medlemmer i LOs representantskap og de ansatte. 11 lokalavdelinger hadde også sendt observatører for egen regning. Landsmøtet åpnet med et kulturprogram ved elever fra Elvebakken videregående skole.

Dette var det første landsmøtet som ble gjennomført som et «elektronisk» landsmøte, der delegatene kunne bruke pc, nettbrett eller telefon til forslagsbehandling og avstemninger.

På forhånd hadde det kommet rekordmange forslag fra lokalavdelingene, over 400. Hoveddelen av forslagene ble innarbeidet i 6 politiske uttalelser som ble vedtatt enstemmig som styringsdokumenter for landsmøteperioden. Disse er

 • Nærings- og klimapolitisk uttalelse
 • Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse
 • Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
 • Organisasjonspolitisk uttalelse
 • Utdanningspolitisk uttalelse
 • Internasjonal uttalelse

Landsmøtet manifesterte styrke og et godt samhold på tvers av bransjer og geografi selv om medlemstallet hadde sunket litt i perioden på grunn av situasjonen i oljeindustrien. Unge delegater og observatører fra ungdoms- og studentutvalget satte preg på landsmøtet som vedtok videre satsing på arbeidet overfor disse.

Landsmøtet ble kortet ned en dag av praktiske grunner siden det ble innkalt på kort varsel. Ved siden av de tradisjonelle landsmøtesakene ble det gjennomført en debatt om den politiske situasjonen med Jonas Gahr Støre og Gerd Kristiansen som innledere. Statsministeren, Erna Solberg, var også invitert i god tid slik tradisjonen har vært, men takket nei.

Landsmøtet vedtok økonomiske bevilgninger til Norsk Folkehjelp, LabourStart og Rosa Sløyfe-aksjonen. Alle valg ble gjort enstemmig. De 6 som etter landsmøtet utgjør arbeidsutvalget, er leder Frode Alfheim, nestlederne Lill-Heidi Bakkerud (ny) og Terje Valskår, Barbro Auestad (ny), Asle Reime og Ommund Stokka. 25 % av de faste representantene i forbundsstyret er kvinner.

LO-kongressen

LO s 34 kongress ble avholdt 8-12. mai.  Forbundet hadde en omfattende prosess i forkant der lokalavdelingene ble oppfordret til å sende inn forslag. Etter forbundsstyrets behandling ble det fremmet 48 ulike forslag til kongressen fra forbundet, særlig til LOs handlingsprogram.

Industri Energi hadde 16 delegater i tillegg til forbundsleder og var representert i flere komiteer.  Underveis hadde vi regelmessige fraksjonsmøter, der også fylkesrepresentanter fra vårt forbund var invitert.

Politisk ble kongressen god for forbundet. Vanskelige saker som LOs syn på petroleumsvirksomhet i nord og fortsatt norsk tilslutning til EØS-avtalen ble til slutt landet på en tilfredsstillende måte. Vi fikk tilslutning fra kongressen på våre forslag om flerbruksfartøy, private strømkabler til utlandet og CO2-kompensasjon for landbasert industri. Kongressens vedtak om internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel førte til en del utmeldinger fra forbundet.

I den nye LO-ledelsen ble vårt medlem Are Tomasgard gjenvalgt som LO-sekretær.

Tariff

Forhandlinger

Det ble opprettet 719 nye saker (1441 i 2016) og avsluttet 1116 (1391) saker i 2017.

Samarbeidet med advokatkontoret Endresen, Brygfjeld og Torall AS har fungert godt og de har også i 2017 kjørt flere oppsigelsessaker for oss. Avtalen har vært utrolig viktig for oss og for medlemmene. En del saker er også oversendt Legalis.

Våre egne advokater har tatt tilbake de fleste oppsigelsessaker mot slutten av 2017.

Krisen i oljebransjen har medført store kutt i en rekke av våre selskaper. Kravet til underleverandører, oljeservice og andre som leverer tjenester til industrien om billigere kontrakter har medført stort press på våre tillitsvalgte og medlemmer. Selv om vi i løpet av våren og sommeren begynte å se en lysning i tunellen, står dette året også fram som et tøft år for bransjen.

At noen selskaper på slutten av året nå er begynt å rekruttere igjen, er positivt. Samtidig ser vi at kontraktene som nå deles ut, er tøffere og har mye mindre marginer. Dette fører igjen til at våre tillitsvalgte blir utsatt for tøffe prøvelser når det gjelder lønn, skiftordninger etc.

Fastlandsindustrien har holdt seg mye mer stabil. Metallpriser er gode, og med ei svak krone har dette ført til at utsiktene, spesielt innen aluminium, er gode.

I tillegg til vanlige tariffsaker knyttet til overenskomstene får vi og spørsmål vedrørende EWC og styrearbeid, omstillinger, fusjonering, endring av eierforhold, arbeidsavtaler, spørsmål knyttet til fagopplæring og saker knyttet til permitteringer, innleie og entreprise.

En av de største utfordringene forbundet er utsatt for i 2017 innenfor alle bransjer er bruk av vikarbyråer og innleie/utleie av arbeidstakere. Dette er meget ressurskrevende både for forbundet, våre forhandlere og våre tillitsvalgte i bedriftene.

Tariffoppgjøret

I mellomoppgjøret ble det fremforhandlet en ramme på 2,4% mellom LO og NHO. Av denne rammen ble det gitt et generelt tillegg på 50 øre til alle, og ytterligere kr. 1,50 til de overenskomstene som lå lavere enn 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For vår del omfattet dette Glass og Keramisk, Møbel og Vask og Rens.

For oppgjørene på avtalene med Norsk Olje og Gass og Norges Rederiforbund var situasjonen i bransjen noe bedre enn året før, men fortsatt var disse områdene preget av lav oljepris, omstilling, nedbemanning og usikkerhet. Dette førte igjen til moderate oppgjør i tråd med LO/NHO-oppgjøret på 2,4%. På NR-området ble det enighet om en generell økning på 10.000,- Nattillegget ble økt med to kroner til 78,- pr. time.

Rammen på 2,4% ble lagt til grunn for alle oppgjørene. Dette var med på å prege både de sentrale reguleringene og de påfølgende lokale forhandlingene.

Det ble gjennomført tilpasningsforhandlinger på alle overenskomstene med Norsk Industri og med Sjømat Norge.

I november ble Hovedavtalen mellom LO og NHO reforhandlet uten de store endringene.

Pensjon

Samarbeidet med Tredjepart har vært viktig og har fungert godt. Tilbudet om personlig rådgivning er et godt tilbud til medlemmene. 150 (100 i 2016) medlemmer benyttet seg av muligheten.

Bevissthet rundt pensjon i bedriftene er svært viktig. Avtalen med Tredjepart har bidratt til at flere har tatt hensyn til utfordringene hvor personer som nærmer seg pensjonsalder har blitt tatt særlig hensyn til ved oppsigelser.  Flere av våre bedrifter har også valgt Tredjepart som ressurs i hjelp ved omstillingsprosesser og foredrag vedrørende pensjon.

Organisasjon, verving, inspektorater og kompetanse

Ved utgangen av året var medlemstallet, inkludert assosierte medlemmer, 56963, mens vi ved inngangen til året hadde 58.532. Denne store nedgangen på 1569 medlemmer skyldes de store nedbemanningene i oljeindustrien. I alt meldte 3855 (4672 i 2016) seg inn i forbundet i løpet av året, mens vi mistet 5165 (6638) av ulike grunner. 20 % av de yrkesaktive medlemmene er kvinner.

Ved årsskiftet hadde vi 142 (506) elevmedlemmer, 1715 (1728) lærlingemedlemmer og 3079 (2565) studentmedlemmer. Per 31.12 hadde vi 10.253 (10.839) unge medlemmer ifølge LOs statistikk over medlemmer til og med 30 år. Tallene viser at det foregår en omfattende verving, og gjennom bl.a. systematisk oppringing av medlemmer er antall strykninger atskillig lavere enn de ellers ville vært. Tross medlemsnedgangen bekrefter vi vår posisjon som LOs fjerde største forbund.

Konkurransen mellom Industri Energi og andre forbund utenfor LO har vært sterk særlig i oljeindustrien. For første gang på flere år har vi mistet flere medlemmer til SAFE enn vi har fått (-57). Vi har også tapt medlemmer til Tekna (-10) og NITO (-37), mens vi har hatt et positivt utvekslingsforhold til Lederne (+11).

Etter landsmøtet ble flere av forbundets avdelinger som jobber direkte med organisering og skolering samlet organisatorisk. De kreative ressursene forbundet har ble også satt inn i denne avdelingen. Forbundet har gjennomført en kampanje mot NR-området med fokus på organisere nye medlemmer. Lokalavdelingene skulle drive dette selv med bistand fra ekstra ressurser fra forbundskontoret.

NOPEF ble stiftet i 1977. Mange avdelinger fra oljeindustrien hadde derfor 40 årsjubileum i 2017. Lokalavdelingene i ESS og Statoil brukte jubileumsåret til rekrutteringskampanjer.

Industri Energi på Ekofisk er blitt etablert i samarbeid med Ekofisk-komiteen for å samle fagforeningene som opererer på Ekofisk-feltet. Her har alle fagforeningene i LO vært med.

Forbundet har brukt ekstraordinære ressurser på KCA Deutag sine flyttbare rigger i Korea, på reisen til Norge, ved landligge og ut i drift.

Juleaksjon på heliportene traff 4000 offshorearbeidere. Forbundet delte ut 2500 gaver til de som skulle jobbe offshore i jula.

Forbundet har i løpet av året satset ekstra på bedriftsbesøk i Norge. Vi har også hatt stand på Barentshavkonferansen og Beredskapskonferansen.

Kurs og konferanser

Det har vært høy aktivitet med nye kurs og store konferanser. Totalt antall registrerte deltakere på kurs og konferanser er 2.352(2505). Tallene i parentes er 2016-tall.

I 2017 har vi avholdt 32 (29) interne kurs med 453 (450) deltakere.

Vi har hatt 6 (8) konferanser med 563 (676) deltakere.

Forbundet har administrert 69 (54) avdelingskurs med 1068 (821) deltakere.

Foruten dette har det vært 110 (78) deltakere på ulike MoTo kurs og «LO topp».

I tillegg er det registrert 542 (480) deltakere på samarbeidskomitemøter.

«Kvinner viser vei»-kursene fortsetter. Dette er et 3-delt kurs. Modul 2 og 3 ble gjennomført i 2017 og det ble gitt veldig gode tilbakemeldinger.

Vi har fortsatt egen tillitsvalgtopplæring rettet mot tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, lendende og tekniske stillinger (SKALA), inkludert egen konferanse for denne gruppa.

Forbundet gjennomførte Europaskolen. Denne avholdes annethvert år. Basiskursene til forbundet er svært populære og søkertallene er høye. Vi valgte å holde et av basiskursene i Grenland.

Industri Energis digitale grunnkurs – Kompis – ble ferdig på slutten av året. Dette er en app som kan brukes på telefon, pc og nettbrett. Appen er et supplement til våre ordinære kurs, og vil være et hjelpemiddel for tillitsvalgte.

Styrke-konferansen i Haugesund 4.-5. april ble arrangert med hovedfokus på «Hvordan bruke forbundet til rekruttering» og gode eksempler på hvordan enkelte  avdelinger jobber med rekruttering.

Det ble innvilget 383  (458) stipend på til sammen 2 950 700 kroner fra LO til Industri Energis medlemmer. I tillegg ble det utbetalt 799 384 kroner til 63 medlemmer til BI-stipend.

 

 

Inspektoratene mot sosial dumping

Inspektoratet har i perioden avlagt 43 (31) bedriftsbesøk, 11 (39) flerbruksfartøybesøk og 9  (0) riggbesøk, hvorav 2 omfatter flere installasjoner på Ekofisk.

Vi har opprettet 6 (12) tariffavtaler, hvorav 1 med NHO.

Vi har tonet ned besøksfrekvensen på britisk side, blant annet fordi mange flerbruksfartøy er i opplag og da i mindre sentrale deler av øyriket. Vi er i ferd med å knytte oss nærmere til en av ITF-inspektørene på britisk side både med hensyn på transport og kunnskapsoverføring. Det er et stort gjennombrudd at flere ansatte nå er sertifiserte som ITF «contact». Dette gir oss utvidede fullmakter og rettigheter, lik dem ITF inspektører har.

Noen bedrifter er lagt ned og noen prøver å bli kvitt avtalene ved å si de opp før utløp.

Den lange nedturen i bransjen har ført til vanskeligere arbeidsforhold hos klubbene, både når det gjelder tid til disposisjon og mulighetene til å løse tvister lokalt. Vi ser også en økende trend om at Norsk Olje og Gass gradvis har blitt vanskeligere å ha med å gjøre. Omkamper tas på det meste. Vi opplever at sjøl når oljeservicebedrifter blir med i arbeidsgiverorganisasjonen, kan det være vanskelig å få på plass tariffavtale, etter at NOG hjelper bedriftene med skremselspropaganda slik at ansatte sjøl velger å fortsette uten avtale. Vi har en økende pågang om rådgivning fra større og mindre klubber når det gjelder å få på plass/fornye akseptable lokale avtaler.

Ungdomsarbeid

Det sentrale ungdomsutvalget har hatt seks ordinære møter i 2017.

Industri Energi har vært representert i 14 av LOs 17 ungdomsutvalg: Vest-Agder, Trøndelag, Finnmark, Nordland, Østfold, Rogaland, Buskerud, Troms, Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Oslo/Akershus. En økning fra 11 i 2016. Vi deltok også med 81 dagsverk på årets sommerpatrulje, en betydelig økning fra 50 dagsverk i 2016.

Workshop i ungdomsarbeid ble gjennomført 25.-27. august på Karmøy. Her deltok både lokale tillitsvalgte og nye aktive medlemmer for å diskutere hvordan vi skal drive det lokale ungdomsarbeidet i foreningene våre, med mer. Basiskurs for ungdom ble holdt i Stavanger 21.-23. november. Jenter i industrien ble gjennomført for tredje år på rad. Dette er et kurs kun for jenter for å sette fokus på utfordringer med det å være ung kvinne i mannsdominerte bransjer. Mange har vist stor interesse for kurset og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger i etterkant.

Det har vært gjennomført flere skolebesøk på relevante linjer på videregående skoler. I den sammenheng har det også vært arrangert et kurs med fokus på å få folk til å dra på skolebesøk og bli trygge på presentere foran forsamlinger.

1.mai-konferansen har gjennomgått en reform. Den ble avholdt 14.-16. mars i Stavanger og har blitt tildelt navnet «Arbeiderkonferansen». Det er enda en konferanse om fagbevegelsen sin historie og ideologi men programmet har også fått delvis nytt innhold. Dette resulterte i at vi tredoblet antall søkere og hadde dobbelt så mange deltakere enn året før.

Ungdomskonferansen 2017 ble avholdt 20.-22. oktober på Sola med omtrent 200 deltakere og gjester. Konferansen valgte nytt ungdomsutvalg og vedtok handlingsplan og politiske uttalelser.

Vi har deltatt aktivt i ITF og ETF sitt ungdomsarbeid. Samarbeidet med de serbiske forbundene PUT og Industri Energi har blitt videreført.

Ungdomsutvalget har gjennom året hatt kontakt med de politiske ungdomsorganisasjonene. Vi har holdt foredrag om industri og arbeidsliv i forskjellige forumer. tillegg har vi deltatt i debatter og hatt stands, tidvis sammen med LO. Dessuten har vi bidratt med innspill til programmer, handlingsplaner og uttalelser.

Ungdomsutvalget har også i år gjennomført industriskolering for representanter fra de politiske ungdomspartiene der alle partiene ble invitert. Alle utenom representanter fra Unge Høyre deltok. Industrituren ble gjennomført i Trøndelag 19.-21. juni hvor vi var på besøk hos Tommen Gram Folie, Kopperå industrimuseum, Statoil Tjeldbergodden, Shawcor, Wahington Mills, NorTekstil, SINTEF og Statoil Forskningssenter Rotvoll.

Studentarbeid

Studentarbeidet er en del av satsinga på å organisere vertikalt. Ved å være til stede på utdanningsinstitusjonene viser forbundet seg som et relevant alternativ for dem med lengre utdanning, og sikter mot at nye arbeidstakere i våre bransjer allerede er organisert i Industri Energi når de begynner i arbeid.

Studentmedlemmene er spredt rundt hele landet, og studerer i hovedsak ved høgskoler og universiteter. Fem av syv studentavdelinger gjennomførte årsmøte: Grimstad, Stavanger, Porsgrunn, Trondheim, Tromsø. I tillegg er det mange medlemmer i Oslo, Bergen, Gjøvik og Narvik. Flesteparten av forbundets studerende medlemmer er imidlertid fortsatt ikke medlem i noen lokal studentavdeling.

Studentorganisasjonen hadde betydelig medlemsvekst i løpet av året. Det er en klar sammenheng mellom synligheten på studiestedene og rekrutteringa.

Rundt 20 % av studentmedlemmene fortsetter medlemskapet etter avslutta studietid. Det jobbes mot å øke det tallet gjennom nye kampanjer, og forventes ellers å øke når konjunkturen i våre bransjer blir bedre.

Forbundet har i løpet av året hatt stands på NTNU Trondheim, NTNU Ålesund, universitetene i Tromsø (campus Narvik og campus Tromsø), Agder, Stavanger, Bergen, høgskolene i Sør-Øst Norge, Bergen (herunder Dykkerutdanningen), Østfold, Lillehammer, og Oslo og Akershus. Spesielt studiestartkampanjen i august sørget for medlemsvekst.

I løpet av perioden gjennomførte studentutvalget til sammen fem møter. Det ble gjennomført et basiskurs for studentmedlemmer i februar med rundt 20 deltakere, og den årlige studentkonferansen med 45 deltakere og gjester. På studentkonferansen ble et nytt studentutvalg valgt, og ny handlingsplan og politikk vedtatt.

Industri Energi Student samarbeider med flere organisasjoner, først og fremst andre forbund i LO. Studentutvalget er en viktig bidragsyter for å samordne studentsatsingene mellom de ulike forbund.

Flere studentmedlemmer deltok i delegasjonen til Vest-Sahara i januar 2017. Industri Energi Student er også medlemsorganisasjon i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og samarbeider med International Students Union of Norway.

Industri Energi Student har fått oppmerksomhet i media under reisen til Vest-Sahara, under LO-kongressen i samband med debatten om LoVeSe, og i forbindelse med Lånekassas 70-årsjubileum i oktober 2017. Studentkonferansen ble dekket i Klassekampen som del av en større reportasje om utviklinga i petroleumsbransjen.

Samfunnspolitikk

Året har vært preget av LO-kongress, politiske landsmøter, eget landsmøte, Stortingsvalg og innspill til regjeringsplattform. Vi har hatt godt gjennomslag for flere av våre vedtatte kjernesaker og saker av stor betydning som har kommet opp gjennom året. Av saker med stor betydning og betydelig ressursbruk nevnes NorthConnect, HOFO, Brevik deponi, Engenutvalget, fortsatt og utvidet CO2-kompensasjon, CO2-fangst og lagring, samt økte kraft og nettleiekostnader for industrien. Forbundet har deltatt aktivt i KonKraft, spesielt de store rapportprosjektene. Kraftkampanje og især kraft- og kabelfilmene har vært en betydelig suksess. Filmene samt kabelprosjektene har uløst et stort nasjonalt engasjement. Forbundet har styrket sin posisjon og gjennomslagskraft. Forbundet har gjennom tre år jobbet for etablering av lånegarantier til industrien og lyktes i 2017. Det har vært økt fokus på skatter og avgifter for næringene gitt de betydelige endringene som skatte- og avgiftssystemet gjennomgår. Forbundet arbeider med innaskjærs dykking i tillegg til offshore. Det er stort behov for oppdaterte dykketabeller, regelverk og avklaringer på tilsynsomfang på innaskjærs dykking.

Fastlandsindustrien

Fastlandsindustrien har vært preget av store endringer i markedet, samt norsk og europeisk politikk. Både kortsiktige og langsiktige vedtak i norsk energi, klima og industripolitikk, samt europeiske og globale utviklingstrender, har gitt grunnlag for økt bekymring for fremtidige investeringer, lønnsomhet og sysselsetting. Nasjonalt har vi gjennom året jobbet med saker som har store konsekvenser for industrien. Både Energimeldingen, elektrifisering av olja, utlandskabler, redusert og usikker CO2-kompensasjon, økt nettleie og kraftpriser, finanspolitikk og oljeprisens påvirkning på kroneverdien har preget året negativt.

Petroleumsvirksomheten

Nedgangen i aktivitetsnivået har flatet ut, og det er tegn til økning selv om det er store forskjeller mellom segmentene innad i bransjen, som igjen gjenspeiler seg i bedriftene til våre medlemmer.
Spørsmål knyttet til den norske olje- og gass virksomhet, og spesielt tilgang på nytt prospektivt leteareal var sentralt både på de politiske partienes landsmøte og LO-kongressen. Følgelig påvirket dette avdelingens arbeid. KonKraft rapporten «Nordover-norsk sokkel i endring», som ble ledet av Frode Alfheim var et sentralt bidrag inn i de ulike politiske prosessene.

I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte arrangerte Industri Energi og Fellesforbundet en politisk markering under parolen «Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!». Forbundet inviterte også over 160 delegater fra Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn, og Fjordane, Hordaland og Rogaland til faglige lunsjer under landsmøtet.

LOs olje- og gasskonferanse ble arrangert i Stavanger med tema «Den norske modellen – vårt fremste konkurransefortrinn». Her deltok rekordmange medlemmer. Forbundet har flere representanter i LOs olje- og gass utvalg som ledes av forbundet.

Forbundet har hatt en representant i KonKrafts Råd og en representant i AU. I tillegg har forbundet ivaretatt fagbevegelsens representant i sekretariatet. I 2017 har KonKraft gjennomført et solid utvalgsarbeid vedrørende norsk sokkels konkurransekraft. Utvalget har vært topptungt, og overleverte i begynnelsen av 2018 sine anbefalinger til KonKrafts Råd. Det var konsensus omkring anbefalingene.

Helse-, miljø og sikkerhet

Helikoptersikkerhet

Industri Energi har markert seg som en tydelig og troverdig aktør i saker som omhandler helikoptersikkerhet. De sakene som har tatt mest tid er oppfølgingen etter Turøy-ulykken i 2016 og kampen mot det felleseuropeiske regelverket for offshore helikopteroperasjoner (HOFO).
I juli opphevet det norske og britiske luftfartstilsynet flyforbudet på SuperPuma til store protester fra Industri Energi og flere andre i bransjen. Industri Energi har hatt en tett dialog med Airbus (produsent av ulykkeshelikopteret), britisk fagbevegelse, NOG og norske myndigheter i oppfølgingen av denne saken.

Etter mange års iherdig arbeid sa regjeringen nei til å innføre denne HOFO-forordningen. Det er nå satt i gang et eget prosjekt for å få på plass en ny norsk forskrift for offshore helikopteroperasjoner. Industri Energi deltar i dette regelverksarbeidet. Utenom dette har Helikopterutvalget også startet et formalisert samarbeid med NOG Aviation Forum. En av sakene som har blitt tatt opp der er kravet om nasjonal standard for redningsmenn også skal gjelde for de som flyr offshore. I tillegg til dette møter også Industri Energi i Samarbeidsforum, LO Luftfart og i IndustriAll Offshore Work Group hvor helikoptersikkerhet også er på agendaen.

Samarbeidsarenaer og konkrete saker

Reell arbeidstakermedvirkning er fremdeles en utfordring i enkelte bedrifter. Manglende arbeidstakermedvirkning tas opp i de sentrale toparts- og trepartsarenaene i tillegg til at vi bistår lokale tillitsvalgte i konkrete saker.

Bruk av norsk språk har vært løftet på partsarenaene, med politiske myndigheter og tilsyn. Ptil har, etter møter med forbundet vist mer forståelse for utfordringer arbeidstakerne opplever med industriens praktisering av regelverket.

Ptils hovedtema for 2017 var «Trenden skal snus» Hovedtemaet ble spisset med de tre følgende områdene: Partssamarbeid, Robusthet og Standardisering. I Sikkerhetsforum har man i året som er gått fulgt opp disse prioriteringene i møtene og har forsøkt å få til en varig forbedring. Siste året har regelverksformet for Ptil igjen blitt veldig aktuelt mht fremtidig regulering av ubemannede installasjoner og bruk av W2W-fartøy. Deler at dette arbeidet har frembragt til dels stor uenighet mellom partene, hvor arbeidstakerorganisasjonene og Ptil er overordnet enige om hvordan bruk av denne type fartøy, til nettopp denne aktivitet, bør reguleres.

Det ble underskrevet ny samarbeidsavtale med ROGWU i 2017 og vi har hatt gjensidige besøk og møter hvor HMS-utfordringer i arktiske strøk og samarbeid på tvers av landegrensene har vært på agendaen.

I Forum for sikkerhets og beredskapsopplæring (FSB) i 2017 er det spesielt tre saker som har opptatt oss; overgang til livbåtsimulator istedenfor reell trening, åpenbare «klipp og lim»-feil i oppdatering av retningslinje, og mandat for evaluering av endringene i kursene. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at treningen offshore ikke er tilfredsstillende og at mannskap er ukomfortable med situasjonen.

Dykking

Forbundet har deltatt på en rekke møter med Arbeidstilsynet for å få etablert et nytt og bedre regelverk for innaskjærs dykkerne. Vi sitter også i Arbeidstilsynets referansegruppe vedrørende dykkeregelverk. Vi har i samme anledning deltatt på flere møter i regelverksforum i Arbeidstilsynet vedr. dykking. Etter som det vil ta tid før nye forskrifter er på plass, har vi krevd at Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet umiddelbart innfører forbud mot trådløs dykkekommunikasjon. Forbundet har også krevd at det innføres påse-ansvar for innaskjærs dykking, så samme måte som i petroleumsindustrien. Dette begrunnet i dødsulykker.

Vi har også hatt møte med Petroleumstilsynet med bekymring om underrapportering og nestenulykker innen offshore dykking over tid. Bransjen er preget av tilkallings-kontrakter. Forbundet er svært bekymret for situasjonen for dykkerene.

Vi deltar i referansegruppen for utredning av yrkesgruppen ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus. Det er svært nyttig å utveksle erfaring med den dykkemedisinske kompetanse vedr. dykketabeller og dykke- og arbeidsmedisin. Forbundet har også engasjert seg i finansieringen av ovennevnte utredningsenhet ved Yrkesmedisinsk avdeling.

I European Diving Technology Committee tok vi opp problemet vedr. dykketabeller. Det har vist seg at det er mye dårligere dykketabeller på engelsk/europeisk sokkel. Industri Energi har gjennom IndustriAll tatt saken opp med EU-kommisjonen. Målet er i første omgang å implementere de norske metningsdykketabellene i Europa samt utløse mere forskning på dykketabeller.

Europakontoret

Europaskolen ble avholdt med 20 deltakere og hoveddelen ble avholdt i Brussel. Deltakerne fikk også besøke Gassco sin terminal i Brugge.

Vi har hatt flere møter og et meget godt samarbeid med Energiråden i Norway House.

Arbeidsgruppa i IndustriAll Europe for offshore sikkerhet har tatt mye oppmerksomhet. I tillegg til to egne møter og et seminar, deltok vi i to møter med EUOAG (European Offshore Authorities Group, der alle relevante myndigheter i Europa med offshore aktivitet deltar). Vi deltok også på en workshop for beredskap i Ravenna, Italia. Hovedfokuset vårt dette året var helikoptersikkerhet og beredskap.

I forbindelse med fokuset på helikoptersikkerhet hadde vi møte med DG Move (Transportministeriet i EU Kommisjonen) og ba om at vi måtte få passasjerrepresentasjon i EASA.

Vi har hatt flere møter med arbeidsgiversiden i europeisk petroleumsindustri (IOGP Europe) for å forsøke å få på plass et forpliktende samarbeid innen offshore sikkerhet generelt og helikopter spesielt.

Vi deltok med representanter fra forbundet i et møte med EFTA siden de hadde syn på Norges posisjon på EUs regelverk for offshore helikopter.

Vi hadde et separat møte med generalsekretæren i IndustriAll Europa for å få på plass formaliteter for arbeidsgruppen og forankre møtet med DG Move.

Da EU-parlamentet var i ferd med å beslutte en negativ uttalelse om Arktis, bidro vi til å endre teksten gjennom kontakten med andre fagforbund.

Vi var også delaktig i organiseringen av Beredskapskonferansen i Bodø siden vi sitter i programkomiteen.

Økonomi og medlemsservice

Forbundet har hatt fokus på automatisering av oppgaver, forsterke kontakten med uteapparatet og oppdatering av medlemsregisteret.

Følgende regnskap føres av Industri Energi og er innarbeidet i forbundets regnskap:

 • Rettrettfond for dykkere
 • OSA tilsynsfond
 • Tom Nordahls minnefond
 • Kompetansefondet
 • Internasjonalt Solidaritetsfond

I tillegg føres regnskapet for Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO), som innbefatter Tap av Helsesertifikatordning for ansatte innen Operatør, Boring og Forpleining (OBF). Industri Energi administrerer ordningen på vegne av styret. I tillegg eier forbundet ordningen Tap av Helsesertifikatordning for ansatte innen Oljeservice (OSA) som sammen med rettrettfondet for dykkere administreres under samme etikett. Forbundet fører også regnskapet for MRUF (Møbeloverenskomstens rekrutterings- og utviklingsfond). Disse regnskapene ligger med som vedlegg til forbundets regnskap og behandles og godkjennes av egne styrer.

Forbundets eierskap

Industri Energi Holding AS

Industri Energi Holding AS er et heleid aksjeselskap opprettet for å kjøpe, eie, administrere og utvikle eiendomsmasse, primært til bruk for Industri Energi.  Bokført verdi er 218, 2 mill.

Industri Energi Holding AS drifter Torggaten 15. Arbeidet med Youngskvartalet går mot slutten og formell overtakelse vil skje i februar 2018. I desember 2017 kunne samtlige ansatte i Oslo samles på ett plan.

Kongsgata 52-58 ble overført til Industri Energi Holding AS i 2014. Arbeidet med rehabilitering og nybygg startet i 2017 og forventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2019.

Anders Gabriel Birkeland sitter i styret i Industri Energi Holding AS.

Leiligheter

Industri Energi eier 15 leiligheter som er stilt til disposisjon for forbundets pendlere. Disse har en bokført verdi på ca. 39,8 millioner.

Industri Kompetanse AS

Vi eier fortsatt Industri Kompetanse AS, verdien er i 2017 nedskrevet med 100.000, og har da ingen bokført verdi etter dette.  Det er ingen ansatte knyttet til denne virksomheten.

Styrets leder er Asle Reime

Klassekampen

Industri Energi eier 5 % av aksjene i Klassekampen (2585 aksjer) til en bokført verdi av 2.700.000. –
Dette eierskapet gir et bredt mediemangfold, samfunnsdebatt og maktkritikk.

Sparebank1

Forbundet eier 5.265 aksjer i Sparebank 1 Gruppen AS. Bokført verdi på aksjeposten er på 15.195.910 kroner.

Sparebank1 Østfold

Forbundet har 445.123 Egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark, til bokført verdi 28.042.742

Andre eiendeler

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, bokført verdi kr.1 935 056.

Forbundet eier også en del andre aksjer, som det blir utfyllende redegjort for i årsregnskapet.

HR og kvalitet

Forbundets administrasjon

I 2017 hadde forbundet i alt 92,4 årsverk fordelt på totalt 94 ansatte (midlertidige ansettelser/vikariater, deltidsansatte og fast ansatte). Tallet inkluderer 9 tillitsvalgte, herav 2 ungdomstillitsvalgte og 1 studenttillitsvalgt. Av forbundets 94 fast ansatte, var det 46 kvinner og 48 menn.

Forbundet hadde Restart-konferansen på Fornebu 13. juni hvor vi jobbet med å samles om en felles strategi og hovedmål. Videre har forbundet gjennomført en omorganisering for å befeste visjon, strategi og hovedmålet om å serve eksisterende medlemmer og verve nye medlemmer.

Forbundets organisasjon

Ved utgangen av året var forbundet organisert slik:

 • Arbeidsutvalget, Oslo/Stavanger
 • Europakontoret, Brussel
 • Ledelsessekretariatet, Oslo
 • Min Advokat, Oslo
 • Seksjon medlemskontakt, Oslo
 • HR- og kvalitetsavdelingen, Oslo/Stavanger
 • Økonomiavdelingen, Oslo
  • Seksjon medlemsservice
 • Kommunikasjonsavdelingen, Oslo/Stavanger
 • Forhandlingsavdelingen, Oslo/Stavanger
 • Samfunnspolitisk avdeling, Oslo/Stavanger
 • Organisasjonsavdelingen, Oslo/Stavanger
  • Seksjon verving og rekruttering, Stavanger/Oslo
  • Seksjon inspeksjon og sosial dumping, Stavanger
  • Seksjon kurs- og kompetanse, Stavanger
  • Studentutvalget, Stavanger
  • Ungdomsutvalget, Stavanger

Tariffoppgjør for forbundets ansatte

Det har vært avholdt regelmessige møter med fellesklubben. Lønnsforhandlingene 11. juni med ny særavtale og en rekke moderniseringsgrep er gjort. Blant annet er lønnsmatrisen endret, begrepet pensjonsgivende lønn er tatt bort, og «§12-dagene» er endret til fem feriedager. For øvrig:

 • generelt tillegg på 1,5 % til alle ansatte
 • lønnsinnplassering blir bestemt av stillingstittel
 • økning i innskuddspensjonen fra 5 til 6,5 % på lønn opp til 7,1 G

 

Arbeidsmiljø

Sykefraværet for 2017 hadde en nedgang sammenlignet med foregående år, og utgjorde 6,81 % mot 7,39 % forrige år. Det er gjennomført flere samtaler i samarbeid med vernetjenesten/bedriftshelsetjenesten i forbindelse med oppfølging og bedring av konkrete sykefravær/konflikthåndtering/arbeidsmiljøsituasjoner.

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består per desember 2017 av: Kjell Bjarne Eide, Harald Hageland, Håkon Bjerkelid og Charlotte Dyrkorn fra de ansatte, og Frode Alfheim, Christopher Birknes, Anders Gabriel Birkeland og Torhild Timm fra ledelsen, samt Janicke Hvesser (sekretariat). I tillegg deltar Oslo og Stavanger Bedriftshelsetjeneste.

Personal og IKT

Oppdatering av personalhåndbok, HMS- håndbok og oppdateringer på våre tekniske løsninger gjøres fortløpende. Digitalisering og effektivisering (ressursbruk), samt omforent praktisering av forbundets retningslinjer har vært viktig for Industri Energi. Herunder blant annet:

 

 • Alle ansatte skal bruke vårt interne samhandlingssystemet MIE. MIE er relansert, og alle avdelinger har gjennomgått kurs.
 • Digitalt system for tid- og fraværregistrering i Visma Calendar ble lansert 1. november.
 • Digitalisering av personalmapper, digital signering av arbeidsavtaler o.l.
 • Fokus på å dele informasjon og kunnskap på tvers av kontorer og avdelinger med tematimen for ansatte.
 • Ledersamling på Gardermoen 6.-7. november med fokus på lederrollen, arbeidsmiljø, retningslinjer i Personalhåndboken og arbeidet med strategipyramiden.
 • Lik interninformasjon til alle og samtidig via forbundets etablerte intranett i MIE.
 • Tematimer for ansatte og for ledere for å dele kunnskap og informasjon.
 • Det har vært jobbet med tilrettelegging i forbindelse med ny personvernlovgivning som trer i kraft 1. mai 2018.
 • Det er jobbet med å en smidigere beredskapsgruppe (redusere antall personer) og det er gjennomført tre øvelser
 • Det er gjennomført to arbeidsmiljøundersøkelser i januar og oktober.

Juridisk

Stillingsvern

Første halvår mottok forbundet en stor mengde oppsigelsessaker grunnet nedbemanning i oljesektoren. Sommeren 2017 var det gledelig å registrere en kraftig nedgang i stillingsvernsaker.

Direktemedlemmer, selvstendige og sjefsmedlemmer henvender seg direkte til forbundet for hjelp i saker som angår dem (mens normal saksgang der vi har klubber er at henvendelser går via klubben).. Det utføres saksbehandling, og noe av sakene kan gå videre til advokat.

Min advokat

Min advokat-tjenesten omfatter primært følgende områder_

 • Familierett, arverett og barnerett. (FAB)
 • Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) og kjøpsrett. (EK)
 • Annet (småbåtloven, hundeloven, førerkortbeslag.)

Det er inngått rammeavtale med Legalis i Oslo og Stavangeradvokatene i Stavanger for å ta saker som Min advokat ikke har kapasitet til, og i saker hvor det er interessekonflikt.

Etter oppstart i oktober 2016 har det vært stor tilflyt av saker. I 2017 fikk advokatene inn 2214 saker. 520 av disse måtte avvises fordi de ikke var omfattet av retningslinjene. Pga interessekonflikt og/eller kapasitetsmangel ble totalt 422 saker sendt ekstern advokat.

Kommunikasjon

Forbundet har i 2017 hatt fokus på profilering av det samfunnspolitiske arbeidet vårt, samt dekning av store hendelser som landsmøtet og LO-kongressen.

Viktige budskap har som i tidligere år vært betydningen av framtidsrettede og stabile rammevilkår for olje- og gassnæringen så vel som landindustrien. Når det gjelder olje og gass, har spesielt viktigheten av nye leteområder og investeringer, og ikke minst HMS, blitt løftet frem.

For landindustrien har konkurransedyktige kraftpriser og kampen mot utenlandskabler, karbonfangst- og lagring (CCS) og CO2-avgiftskompensasjon vært blant kjernesakene.

Gjennom året har forbundet brukt mye tid på utvalgte kampanjer, blant annet kampanjen for å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy og for bedre helikoptersikkerhet. Vi har blant annet hatt betydelig mediefokus på det felleseuropeiske helikopterregelverket (Hofo), generell helikoptersikkerhet og ikke minst opprettholdelse av flyforbudet for Super Puma.

Vi har også jobbet mye med solidarisk støtte til streikende ved Norse production/Sekkingstad på Sotra.

I annet halvår viet vi mye oppmerksomhet til stortingsvalget og våre krav til ny regjering, HMS offshore i forbindelse med den kommende Stortingsmeldingen og styrking av den norske modellen i oljeindustrien.

Gjennom året ble det gitt ut to utgaver av medlemsbladet Industri Energi. Bladet sendes alle medlemmer og faste kontakter innenfor organisasjonslivet, politikk og media. Det er gitt ut ti utgaver av Oljearbeideren som sendes til klubber, rigger, plattformer og andre installasjoner. I tillegg er det sendt ut 11 nyhetsbrev, med artikler fra forbundets nettsider og blogg.

SKALA-utvalget gir ut egne nyhetsbrev, sørger for å videreformidle informasjon fra møter og konferanser som berører medlemmer med høyere utdanning og skriver artikler til forbundets blogg.

Det er også laget kampanjerettede flyers.

Websider

Det legges mye arbeid i å publisere nyhetssaker på industrienergi.no, da brukerundersøkelser viser at dette er en viktig oppgave. Det er satt i gang arbeid med brukertesting for å avdekke hva som bør utbedres.

Hovednettstedet industrienergi.no (inklusiv bloggen) hadde 1 079 400 sidevisninger i 2017, versus 1 239 532 i 2016 – en nedgang på 12,92 prosent. Det kom 2 260 innmeldinger via nettstedet i 2017, versus 2 751 i 2016.

Vi har også fortsatt arbeidet med utrulling av lokale klubbsider basert på mal etter hovednettstedet.

Sosiale medier og Google

Facebook og Google er viktige veier inn til vårt nettsted. Google-søk er den viktigste kanalen, etterfulgt av direkte besøk til nettstedet og med Facebook på tredjeplass. Vi har en dedikert ansattressurs til sosiale kanaler, samt at vi legger vekt på å søkemotoroptimalisere innholdet på nettstedet.

I tillegg til å generere trafikk til websidene, ser vi at Facebook er en svært effektiv kanal når det gjelder å skape engasjement og debatt og spre viktig informasjon. Forbundet er også tilstede på Twitter, Instagram og LinkedIn.

 

 

Internasjonalt

Forbundets internasjonale engasjement har vært på et svært godt nivå.

Internasjonale faglige organisasjoner

Arbeidet i de internasjonale faglige organisasjoner som forbundet er medlem av, og komiteer nedsatt av disse, er videreført. Forbundet er medlem av følgende organisasjoner:

 • IndustriAll Global Union, IndustriAll Europe og Industrianställda i Norden
 • Den internasjonale transportføderasjonen (ITF), den europeiske transportføderasjonen (ETF) og den nordiske transportføderasjonen (NTF)
 • Den internasjonale føderasjonen for livsmiddel-, landbruks-, hotell-og restaurantarbeidere (IUL)
 • Den internasjonale føderasjonen for bygnings-og trearbeidere (BWI), den europeiske føderasjonen for bygnings-og trearbeidere (EBTF) og den nordiske føderasjonen for bygnings-og trearbeidere (NBTF)

Leif Sande leder energiseksjonen i IndustriAll Global Union.

Forbundet støttet et nytt samarbeidsprosjekt med Timber and Woodworkers Union of Ghana gjennom BWI. Målsettingen er økt kunnskap på viktige områder, medlemsrekruttering generelt, men spesielt fokus på kvinner og ungdom. Tre oppfølgingsbesøk ble gjennomført i 2017.

Forbundet støttet et solidaritetsprosjekt i Georgia gjennom IndustriAll Global der IAG har ansvaret for et organiserings-og aktivitetsprosjekt gjennom det georgiske forbundet for kjemi-metall og gruver. Målsettingen er å rekruttere flere medlemmer samt skape økt fagforeningsaktivitet. Tre oppfølgingsbesøk ble gjennomført i 2017.

Forbundet støttet et solidaritetsprosjekt i Somalia gjennom IndustriAll Global. Prosjektet ble gjennomført av det somaliske oljearbeiderforbundet Somali Union of Petroleum & Gas Workers- SUPEGW. Målsettingen var organisering/medlemsrekruttering og kunnskapsbygging. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

Forbundet deltok på følgende kongresser:

 • KSTL- Øst Timor 27.-28. februar
 • United Steelworkers 10.-13. april
 • CSAAWU 23.-26. november
 • BWI 26. november- 1. desember

Globale rammeavtaler og tillitsvalgtnettverk

Forbundet er part i globale rammeavtaler i Statoil og Hydro. Forbundet startet arbeidet med revisjon av med Hydro.

Forbundet deltar i, og bidrar i arbeidet med etablering av, globale tillitsvalgtnettverk i en del internasjonale konsern. I 2017 var det møte i Shell-nettverket.

Samarbeid med søsterforbund

Forbundet videreførte samarbeidet med søsterforbundene i Russland, Slovakia, Bulgaria, Litauen, Serbia og Bosnia Herzegovina.

Forbundet signerte en ny 3-årig samarbeidsavtale med ROGWU- Russland

Forbundet fortsatte samarbeidet med vårt søsterforbund i Litauen gjennom et rekrutteringsprosjekt kalt BOA (Baltic Organising Academy). Det svenske forbundet GS er også partner. Målet med prosjektet er medlemsrekruttering innenfor møbelbransjen. BOA-konseptet ble endret i november 2017.

Forbundet deltok på to møter i Slovakia med ECHOZ og to møter i Bulgaria med NLF Industri Chemie. Formålet med disse møtene var å diskutere vårt fremtidige samarbeid og muligheter for 4-årige EØS-finansierte prosjekter. Diskusjonene videreføres.

Forbundet fulgte opp prosjektet i Serbia gjennom tre besøk til vårt samarbeidsforbund GS IER Nezavisnost. Dette rekrutteringsprosjektet har som målsetting å rekruttere nye medlemmer gjennom etablering av regionskontorer.

Forbundet initierte et nytt samarbeidsprosjekt i Bosnia-Herzegovina. Prosjektet har som målsetting å utvikle sosial dialog samt rekruttere og engasjere ungdom. To oppfølgingsbesøk ble gjennomført.

Forbundet brukte mye tid og ressurser på en klagesak til OECDs nasjonale kontaktpunkt fordi vi mente at DNO har brutt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i Jemen. Ved årsskiftet ventet vi på kontaktpunktets avgjørelse.

Forbundet hadde delegasjonsbesøk fra samarbeidsforbund i Vietnam og Kina.

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner

Forbundet var i 2017 inne i  tredje år av fire-års-avtalene med følgende organisasjoner:

 • Norsk Folkehjelp
 • Støttekomiteen for Vest-Sahara
 • Latin-Amerika Gruppene
 • Fellesrådet for Afrika
 • Fellesutvalget for Palestina
 • Nei til Atomvåpen
 • Publish What You Pay – Norge

Olje for utvikling (OfU)

LO hadde ikke UD-finansierte OfU-aktiviteter i 2017. Gjennom IFS-fondet fikk LO midler til noen aktiviteter og forbundet deltok på et seminar i Mosambik.

Forbundet deltok på møter i Libanon som en del av Norsk Folkehjelp sitt OfU- program.

Lokale avdelinger og fagforeninger

Flere av de lokale avdelingene har egne solidaritetsprosjekter.

Øst-Timor komiteen videreførte sitt engasjement på Øst-Timor. Dette prosjektet støttes både av lokale fagforeninger og forbundet.

Områdeutvalget i Industri Energi Hydro videreførte støtten til Caseca, et senter for barn og ungdom i Paragominas i Brasil. Prosjektet får støtte fra forbundet og lokalavdelingene i Hydro på Karmøy, Husnes, Årdal, Høyanger og Sunndalsøra, samt Hydro.

Forbundet fulgte opp lokalavdelinger som ønsker informasjon og råd angående solidaritetsarbeid.

Solidaritetsfondet

Fra solidaritetsfondet ble det, ved siden av de faste årlige bevilgningene til sivilsamfunnsorganisasjoner som vi samarbeider med, blant annet gitt støtte til:

 

 • Streiken i Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Workers of Georgia
 • Stipend LAG- brigade
 • Dråpen i havet
 • Fellesutvalget for Palestina- 50 år med okkupasjon
 • TV-aksjonen
 • Palestinske fotballags deltakelse på Norway Cup
 • Ekstrastøtte til Publish What You Pay
 • ICAN- dugnad for et forbund mote atomvåpen
 • Amnesty
 • Reisestøtte til to forbund sin deltakelse på BWI- kongressen
 • Reisestøtte Øst-Timor komiteen
 • Fellesrådet for Afrika- markering av den norske antiapartheidbevegelsen
 • Norges Sosiale Forum
 • Støttekomiteen for Vest Sahara- filmprosjekt
 • The Norwegian Delegation for Human Rights
 • Hydro Karmøy- jubileumsbrønn i Etiopia
 • Framfylkingens konferanse Willy Brandt- youth conference against extremism.

Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter ble utdelt for åttende gang under et arrangement i Lærernes Hus 15. juni 2017. Den sør-afrikanske fagforeningen CSAAWU fikk prisen for sitt arbeid med å organisere og bedre forholdene for arbeiderne på vingårdene.

Landsstyre og sentrale utvalg

Landsstyret

Fram til landsmøtet 28-30. april:

 • Leif Sande, leder
 • Frode Alfheim, nestleder
 • Terje Valskår, nestleder
 • Solfrid Horne-Moe
 • Asle Reime
 • Ommund Stokka
 • Lill-Heidi Bakkerud
 • Arild Berntsen
 • Rolf Bolstad
 • Aase Fintland
 • Tone Helen Hanken
 • Thomas Pedersen (fra 14.6)
 • Per Øistein Kivijärvi
 • Per Martin Labråten
 • Frode Larsen
 • Knut Nesland
 • Elna Nybakk
 • Svein Harald Riise
 • Tone Thon
 • Eivind Torvik
 • Kjell Vestly
 • Hans Petter Jensen
 • Lars Terje Standal
 • Terje Nysted
 • Tommy Angeltveit
 • Heidi Undheim
 • Inger M Heng
 • Astrid Refsdal
 • Sten Roar Martinsen
 • Ole Stålesen
 • Bår Inge Pedersen
 • Irene Sandhåland
 • Robert de Vries
 • Jan Inge Olsen
 • Chris Dale
 • Bjørn Rimereit
 • Kathe Sommerville
 • Unni Kvelstad
 • Terje Rekdal
 • Dagfinn Straith
 • Gry Espeland
 • Ørjan Holstad
 • Anne Horneland
 • Per Steinar Stamnes
 • Eirik Birkeland
 • Terje Hetland
 • Marta Skjæveland
 • Frank Andersen
 • Wenche Tveitan
 • Terje Andre Hanssen
 • Roger Aune
 • Cay Nordhaug
 • Stein Remmem
 • Aud Elin Fjellkårstad

Etter landsmøtet:

 • Frode Alfheim, leder
 • Lill-Heidi Bakkerud, nestleder
 • Terje Valskår, nestleder
 • Asle Reime
 • Ommund Stokka
 • Barbro Auestad
 • Kjell Vestly
 • Aase Fintland
 • Knut Nesland
 • Per Martin Labråthen
 • Eirik Birkeland,
 • Arild Berntsen
 • Frode Larsen
 • Per Øistein Kivijärvi
 • Tone Thon
 • Cay Nordhaug
 • Hanne Renate Garli
 • Ørjan Normann
 • Egil Randeberg
 • Morten Ødegård
 • Tor Lund
 • Hans Petter Jensen
 • Lars Terje Standal
 • Terje Nysted
 • Tommy Angeltveit
 • Jarle Knoph
 • Inger Marie Heng
 • Ørjan Holstad
 • Tove Bjordal
 • Dag Rune Dale
 • Wenche Jansen Tveitan
 • Geir Terje Stengårdsbakken
 • Terje Hetland
 • Martha Skjæveland
 • Rune Astrup Lien
 • Aud Elin Fjellkårstad
 • Tor-Morten Thorsen
 • Bjørn Åge Nilsen
 • Per Tronvoll
 • Roger Aune
 • Terje Andre Hansen
 • Gry Espeland
 • Dagfinn Straith
 • Unni Kvelstad
 • Ann Laila Lintunen
 • Terje Rekdal
 • Sten Roar Martinsen
 • Rune Krutå

Dessuten har møtt varamedlemmer og faste observatører til forbundsstyret, ansattes representanter i forbundsstyret, Kontrollkomiteen og forbundets medlemmer i LOs representantskap i landsstyret.

LOs representantskap

Fram til landsmøtet:

 • Lill-Heidi Bakkerud
 • Billy Fredagsvik
 • Tone Granum Hausvik
 • Ronald Sagør
 • Irene Sandhåland
 • Ingebreth Forus
 • Lars Terje Standal

Etter landsmøtet:

 • Lars Terje Standal
 • Per Martin Labråthen
 • Billy Fredagsvik
 • Per Holstein
 • Frank Bjørneseth
 • Ronald Sagør
 • Gina Haugland Nordin

Dessuten har forbundsleder møtt gjennom hele året i egenskap av medlem av LOs sekretariat.

Kontrollkomiteen

Fram til landsmøtet:

 • Geir Sundbø (leder)
 • Vigdis Krohn-Hansen
 • Leif Harall Salomonsen
 • Asbjørn Sjåstad
 • Ole Stålesen (1. vara)
 • Merethe Berge (2. vara)

Etter landsmøtet:

 • Geir Sundbø (leder)
 • Edvard Lie
 • Leif Harall Salomonsen
 • Vigdis Krohn-Hansen
 • Ole Staalesen (1. vara)
 • Marit Lorentsen (2. vara)

HMS-utvalget (etter landsstyremøtet 14.6)

Barbro Auestad (Industri Energi) Leder, Anders Blom (Mærsk Drilling),
Dag Unnar Mongstad (Statoil), Frode Nirisen (ConocoPhillips), Frederik Glenjen (Odfjell), Anne Helen Wenaas (Base Kristiansund), Jan Svidal (Eramet), Arne Tangvald Olsen (Alcoa Lista), Jostein Mæland (Statoil), Yngve Eriksen (Norsk Hydro), Henning Mørk (KCA Deutag), Anita Søvik (Ekornes), Kim Bjørnestad (Falck Nutec), Jan-Åge Olsvik (ESS), Aril Bråten (Oceaneering), Jan Ingvar Aker-Iversen (Halliburton), Roger Hansen (Yara/Herøya), Gunnar Helgesen (Aker BP), Stål Wik Sture (Bilfinger), Rune Hovde (Elkem), Melvin Hjort (GE Healthcare)

 

I tillegg møter ansatte etter behov.

Kompetanseutvalget (etter landsstyremøtet 14.6)

Barbro Auestad (Industri Energi), leder, Maren Marie Wilhelmsen (Ungdom),
Michal Jan Warecki (Student), Svein Harald Riise (Skala/Statoil), Hilde Hermansen (Skala/ALT), Lars Svendsen (Statoil / Snøhvit), Ole Stålesen (Aluminium/Alcoa Lista),
Marit Lorentsen (Farmasøytisk/GE Healthcare), Stein Remmem (Møbel/Westnofa),
Trond Våga (Bore- og brønn/Oceaneering), Jan Åge Johansen (Hydro Karmøy), Arvid Seljestokken (Hydro Karmøy), Astrid Refsdahl  (Hydro Høyanger), Jarle Andre Fonnes (Odfjell), Kent Johnsen (Aker Subsea), Morten Ødegård (Yara), Egil Randeberg (Statoil), Gard Folkvord (Boliden), Ronny Kristoffersen (Rockwool)

 

I tillegg møter ansatte etter behov.

Helikopterutvalget (etter landsstyremøtet 14.6)

Henrik Solvorn Fjeldsbø (Industri Energi), leder, Frode Nirisen (ConocoPhillips), Fredrik Glenjen (Odfjell Drilling), Hans Petter Jensen (CHC), Per Steinar Stamnes (Statoil), Atle Jensen (CHC) med Kjetil Larsen som vara, Anders Fasting Bertelsen (Falck Nutec), NN (Bristow)

I tillegg deltar: Representanter fra følgende andre forbund: Fellesforbundet, Norsk Helikopteransattes forbund, Norsk Flygerforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norges Fiskarlag

Ansatte: Ketil Karlsen, Atle Espen Helgesen

Lønns- og pensjonsutvalget (etter forbundsstyremøtet 14.6)

 • Eirik Birkeland
 • Hanne Renate Garli
 • Aase Fintland
 • Per Øistein Kivijärvi

Ungdomsutvalget

Fram til ungdomskonferansen 20-22. oktober

 • Maren Marie Wilhelmsen (Statoil, leder)
 • Karl Ruben Gaasø (Elkem Solar, 1. nestleder)
 • Idunn Tobiassen Mauseth (Statoil, 2. nestleder)
 • Astrid Øhlund Levåg (Renseriet Sandnes, Bergen)
 • Remy Penev (Tipp Transport)
 • Bjarne Kleivane (Odfjell)
 • Kristina M. Valde (Student)
 • Espen Wennerberg (Glencore Nikkelverk)

Varamedlemmer: Håvard Mareno Gauslaa (Aker BP) og Kristian Duong (Norner Forskningssenter)

Etter ungdomskonferansen:

 • Karl Ruben Gaasø (Elkem Solar, leder)
 • Charlotte Sæbjørnsen (Elkem Bremanger, 1. nestleder)
 • Kristina Valde (Eurest, 2. nestleder)
 • Remy Penev (Tripp Transport)
 • Astrid Øhlund Levåg (Renseriet Sandnes)
 • Jenny Marie Nesse (student)
 • Lars Svendsen (Statoil)
 • Arnfinn Hansen (Bilfinger Herøya)
 • Ola S Wetteland (Conocophillips, 1. vara)
 • Lone Stormoen (Statoil, 2. vara)

Studentutvalget

Fram til studentkonferansen 5-7. oktober:

 • Michal Jan Warecki (leder, NTNU)
 • Heidi Berge Bergestig (1. nestleder, Høgskolen i Sørøst-Norge)
 • Vladislav Stanislavskiy (2. nestleder, Universitetet i Stavanger )
 • Obianuju Amarachi Ezuka (Høgskolen i Sørøst-Norge)
 • Oleksii Sigal (Høgskolen i Sørøst-Norge)
 • Anika Rabak (NTNU)

Varamedlem: Lukas Neuenschwander (Universitetet i Stavanger )

Etter studentkonferansen:

 • Michal Jan Warecki (leder, NTNU)
 • Lukas Neuenschwander (1. nestleder, Universitetet i Stavanger )
 • Silje Westergård (2. nestleder)
 • Alida Domaas (NTNU)
 • Torkel Thune Fladstad (Universitetet i Agder)
 • Ekram Ahmed (Universitetet i Stavanger )

Varamedlem: Markus Tveit Kvam (Høgskolen i Sørøst-Norge)

SKALA-utvalget

Hilde Hermansen, leder
Morten Ødegaard (Forbundsstyret)
Egil Randeberg (Forbundsstyret)
Michal Jan Warecki (Student)
Inger Pernille Høen
Brit Riise Fredheim
Ingard Haugeberg
Ronny Kristoffersen
Bente K. Flo

Kontaktersoner fra samarbeidskomiteene:
Gina Haugland Nordin (Elektrokjemisk)
Per Øistein Kivijarvi (Kjemiske bransjer)
Ørjan Normann (Aluminium)
Veronica Stormark Nistad (NR-Forum)
Anne Kristi S. Horneland (Operatør)
Per Melvær (Oljeservice)
Per Inge Hustadnes (Møbel)