Industri Energi i front for bedre helikoptersikkerhet

tirsdag 3. oktober 2017

Industri Energi er en seriøs aktør som blir lyttet til av den internasjonale helikopterbransjen. – Ingen andre forbund har en så klar og tydelig stemme i helikopterrelaterte sikkerhetsspørsmål som oss, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder forbundets helikopterutvalg.

27406312896_d245d58556_k
Industri Energi (tidligere Nopef) har jobbet målrettet for å bedre helikoptersikkerheten siden midten av 1990-tallet.

Historisk sett representerer helikoptertransport den høyeste risikoen en oljearbeider utsettes for på jobb. Siden starten av oljeeventyret har 67 personer omkommet i helikopterulykker knyttet til norsk petroleumsaktivitet. På norsk og britisk sokkel til sammen har 218 oljearbeidere mistet livet i helikopterulykker.

Helikopterekspert og leder av Industri Energi sitt helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø, sier forbundet på midten av 1990-tallet ble oppmerksom på at helikopterulykker hadde tatt flest liv på sokkelen, hvis man ikke regnet med Alexander Kielland-ulykken. Siden har Industri Energi jobbet målrettet for å bedre helikoptersikkerheten offshore.

– Målet vårt er enkelt. Vi vil at offshorearbeidere skal komme seg trygt til og fra jobb. Og vi vil at helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel skal være verdensledende, slår Fjeldsbø fast.

Aktiv i sikkerhetsarbeid

Industri Energi har vært involvert i en rekke studier, prosjekter, diverse arbeidsgrupper for helikoptersikkerhet, samt en aktiv deltaker i brukergruppen for utvelgelse av nytt nasjonalt redningshelikopter.

– Vi har jevn og god dialog med Luftfartstilsynet, helikopteroperatørene, helikopterprodusentene og Norsk olje og gass. Vi var også med i opprettelsen av LO Luftfart som er den nye luftfartssatsingen til Landsorganisasjonen, sier Fjeldsbø.

Han understreker at særlig Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) er en viktig arena for styrkingen av helikoptersikkerheten på sokkelen.
– Der følger vi med på utviklingen av helikoptersikkerheten og jobber proaktivt med å få anbefalinger fra helikopterstudiene (Sintefs Helicopter Safety Studies) satt ut i livet, forklarer han.

SF er en samarbeidsarena der både oljeselskaper, riggselskaper, luftfartsmyndighetene, helikopteroperatører og fagforeninger er representert.

Fire ganger så sikkert å fly helikopter i Norge enn i Storbritannia

En av tre oljearbeidere har dårlige helikopteropplevelser

Opprettet eget helikopterutvalg

DSC_5720
Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder helikopterutvalget.

I 2014 etablerte Industri Energi sitt eget helikopterutvalg for å være en enda tydeligere stemme i helikoptersikkerhetsspørsmål.

– Vårt engasjement dreier seg om passasjerenes fysiske og opplevde sikkerhet, fra design til tekniske løsninger. Helikopterutvalget har god kontakt blant annet med helikopterprodusentene og helikopteroperatørene for å få siste nytt og spille inn forslag til forbedringer. Gjennom kompetansen i utvalget har vi grunnlag for å mene noe om dette på en troverdig måte, fortsetter Fjeldsbø.

Han utdyper at helikopterutvalget besitter bred kompetanse. Utvalget består av tillitsvalgte fra oljeselskapene, verneombud i riggnæringen, ansatte ved offshore sikkerhetssentre, helikopterselskapenes operasjonssentre, teknikere og flygere. I tillegg er både LO, Fellesforbundet, sjømannsorganisasjonene og Fiskarlaget representert.

– Alle medlemmene i helikopterutvalget har spesialkompetanse på hvert sitt område. Og fokus er offshore passasjertransport, samt offshore søk og redning (SAR). I en årrekke har oljeselskapene hatt sitt såkalte Flyfaglig Forum, da er det naturlig at arbeidstakersiden har noe tilsvarende. Bredden i kompetanse og erfaring i utvalget gir oss både kredibilitet og styrke, sier Fjeldsbø.

Helikopterflyging på norsk sokkel skal være fullt forsvarlig og verdensledende

Mange opplever ubehag når de flyr helikopter

Seriøs og troverdig aktør

Henrik Fjeldsbø, som leder helikopterutvalget, opplever at Industri Energi blir oppfattet som en seriøs, viktig og ikke minst troverdig aktør av hele den internasjonale helikopterbransjen.
– Ingen andre forbund har en så klar og tydelig stemme i helikopterrelaterte sikkerhetsspørsmål som oss. Og forbundet er villig til å bruke ressurser på dette området.

Han forklarer at Industri Energi utøver press på helikopterbransjen, oljeselskapene og myndighetene basert på erfaring og faktisk kunnskap.
–  Helikopterutvalget jobber tett og godt sammen og er av stor nytte både for Industri Energi og medlemmenes sikkerhet, sier han.

Et eksempel på det er forbundets kamp for å stanse det felleseuropeiske helikopterregelverket (Hofo), som ville svekket helikoptersikkerheten i Norge.

– Vi ble tidlig kjent med planene om å innføre et felleseuropeisk helikopterregelverk i Norge. Gjennom helikopterutvalget har vi jobbet beinhardt for å vise hvordan det europeiske regelverket ville svekket både helikoptersikkerheten offshore og den nasjonale kontrollen med bransjen. Vi løftet våre bekymringer i offentligheten. Og det er ingen tvil om at vi er lyttet til i denne saken både av operatører, oljeselskaper og ikke minst myndigheter, sier Fjeldsbø.

Han viser til at samferdselsministeren i mai i år bestemte at Hofo ikke skulle implementeres i norsk lov. Bare en drøy uke tidligere var Industri Energi i møte med Samferdselsdepartementet for å diskutere saken.

– Gjennom helikopterutvalget har vi skapt oss en rolle der hele bransjen må lytte til oss. Helikoptersikkerhet er så viktig for våre medlemmer at alle steiner skal snus for å kontinuerlig forbedre sikkerheten. God og saklig dialog mellom aktørene er nøkkelen for å lykkes, sier han.

Norge sier nei til EU-regelverk

Stoler ikke på utenlandske helikopteroperatører

En gledens dag for helikoptersikkerheten

Nytt EU-regelverk vil svekke helikoptersikkerheten

Galskap om EUs nye regelverk blir innført

Frykter kostnadspress går utover sikkerheten

Ifølge Henrik Fjeldsbø er det viktigste nå å sørge for at kostnadsreduserende tiltak og effektiviseringspress ikke går ut over helikoptersikkerheten.

– Den største utfordringen i dag er fokuset på kostnadsreduksjoner i både helikopter- og oljebransjen. Det gjelder både for passasjertransporten og søk- og redningstjenesten offshore.

Han stiller spørsmål ved om kostnadsfokuset er i ferd med å gå for langt.

– Klart man skal ha fokus på kostnader også i oljenæringen. Men hva er vel viktigere enn at folk fraktes trygt til og fra jobb, eller at man blir reddet hvis det skjer en ulykke, spør han.

– Industri Energi vil aldri akseptere at helikopter- eller oljebransjen gjør noe som går utover sikkerhetsnivået for offshore helikoptertransport, sier han.

Industri Energi krever at helikopterflyging skal være fullt forsvarlig og verdensledende

Statoils helikopteravtaler truer sikkerheten for ansatte

Må utvikle det nasjonale regelverket

CHC Norway - Sikorsky S92 on ground
Det trengs nå nye nasjonale helikopterregler.

Samtidig mener Henrik Fjeldsbø det er nødvendig å videreutvikle det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner.

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er utvilsomt verdensledende. Men sikkerheten er i stor grad basert på studier (Sintefs Helicopter Safety Studies 1-3b) og oljeselskapenes egne retningslinjer (NOG 066). Mens det er nasjonale regelverket har sakket akterut.

– Det er på tide å starte arbeidet med skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk som er spesialtilpasset norske forhold. Vi kan ikke bare være verdensledende innen faktisk helikoptersikkerhet. Nå har vi mulighet til også å få et regelverk i verdensklasse, sier Fjeldsbø.

Han understreker at Industri Energi, som representant for passasjerene, må være delaktig i dette arbeidet.

For svakt helikopterregelverk offshore

Har ennå ikke kommet i gang med nye norske regler

Turøy-ulykken må føre til noe godt

Fredag 29. april 2016, rundt klokken 1200, fikk Henrik Fjeldsbø en vekker om at det utenkelige kan skje.

-Da fikk jeg en telefon om at det hadde vært en hendelse med et nordsjøhelikopter utenfor Bergen. Min første tanke var at vi sto overfor en nødlanding på sjøen. Men det tok ikke mange minutter før jeg fikk vite at det var skjedd en fatal ulykke. Videoen som viste hovedrotoren som fløy på egenhånd og brennende vrakrester på Turøy satt en alvorlig støkk i meg og i alle andre som jobber i olje- og helikopterbransjen.

– I ettertid er hele bransjen enig om at noe sånt aldri skal skje igjen. Og – det har skjedd mye bra i etterkant av Turøy-ulykken. Ulykken har medført ekstra fokus på helikoptersikkerhet og det har kommet flere positive tiltak.

– Det er også mye større fokus på dialog mellom partene nå og Turøy har satt helikoptersikkerhet høyere på agendaen enn tidligere. Jeg tror vi trygt kan si at helikopterflyging offshore aldri har vært sikrere enn i dag, sier han.

Samtidig slår Fjeldsbø fast at Turøy-ulykken må føre til noe varig godt for framtiden.

– Turøy-ulykken viste at helikoptersikkerhet må tas på største alvor, for konsekvensene av en ulykke er så dramatiske. Tapet av 13 menneskeliv må føre til endringer som ytterligere forbedrer sikkerheten for alle de som jobber ute i havet, sier han.

Turøy må bidra til bedre helikoptersikkerhet

Til minne om våre fem medlemmer som omkom i Turøy-ulykken

Industri Energi fikk orientering av Havarikommisjonen

Sårbart med bare én helikoptertype

Helikopterutvalget besøk hos Leonardo Helicopters
Helikopterutvalget vurderer nye modeller som er aktuelle for offshore helikoptertransport. Her er det Aw189 som inspiseres.

I dag er det bare en helikoptertype (Sikorsky S92) som flyr i offshoretrafikk på norsk sokkel.

– Vår holdning til det er at vi ikke er umiddelbart bekymret. S92 er et robust helikopter, men vi ønsker redundans. Det å være avhengig av én enkelt helikoptertype i offshoretrafikk gjør oss for sårbare dersom noe skulle skje. En hendelse med en S92 et annet sted i verden kan få konsekvenser i Norge. Da kan våre medlemmer risikere å ikke ha noen mulighet for å komme seg til eller fra jobb på en akseptabel måte.

– Vi følger derfor opp alle helikopterprodusenter for å se hvilke alternativ som finnes i markedet i dag, og i nær framtid, for å se hva som kan fylle den rollen Super Puma-helikoptrene (EC225) hadde før Turøy-ulykken.

Fjeldsbø slår fast at ingen andre helikoptertyper i dag kan fylle rollen helt ut. – Men det finnes maskiner som kan gjøre store deler av jobben, blant annet Leonardo Aw189 og Bell 525. I tillegg er Airbus H175 interessant, men den mangler foreløpig avisingsutstyr som er et krav på norsk sokkel nord for Bergen.

Krever møte med samferdselsministeren om flyforbudet

Norge opphever flyforbudet

Oljeansatte skuffet over helikoptervedtak

Følger utviklingen av nye modeller

Industri Energi følger også med på utviklingen av nye helikoptertyper. –Vi er i jevnlig dialog med de store helikopterprodusentene Sikorsky, Airbus, Bell og Leonardo. Og vi spiller inn våre syn og meninger allerede i designfasen, fordi det er mye vanskeligere å gjøre tilpasninger for helikoptrene etter at de er sertifisert av myndighetene.

Henrik Fjeldsbø understreker dessuten at petroleumsaktiviteter stadig lenger fra land i Barentshavet gjør det nødvendig å utvikle nye helikoptre med økt rekkevidde, økt hastighet og økt kapasitet.

– Det er viktig at Industri Energi er i stand til å se inn i glasskulen i forhold til hvilke behov som kommer i framtiden. Men vi er ikke bare opptatt av selve helikoptrene og teknologi. Det er vel så viktig å ha på plass dialog, tillit og utveksling av informasjon med helikopterprodusentene.

– God dialog og tillit er av gjensidig nytte. Derfor forventer vi å få raskt beskjed om både store og små hendelser med helikoptre, uansett hvor i verden det skulle skje – og ikke minst skal vi ha informasjon om hva helikopterprodusentene vil gjøre i forhold til hendelser.

– Måten produsenten håndterer hendelser på forteller oss mye om selskapet. Vi er opptatt av åpenhet og tillit og forventer seriøsitet av de som bygger helikoptre som brukes på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Sikorsky overvåker helikoptre for å styrke sikkerheten

Ny norsk aktør starter helikopterflyging på sokkelen

Dette er den nye helikoptertypen for Nordsjøen

Representerer ikke bare passasjerene

Industri Energi representerer ikke bare helikopterpassasjerene, men også folk som er ansatt i helikopterselskapene, blant annet på operasjonssentraler, trafikktjenesten og redningsmenn på offshorebaserte søk- og redningshelikoptre.

På forbundets landsmøte i vår ble det vedtatt at Industri Energi skal jobbe for at nasjonale standarder skal gjelde for redningsmenn på søk- og redningshelikoptre på norsk sokkel, på lik linje med redningsmenn i den nasjonale redningshelikoptertjenesten og Luftambulansen.

– En nasjonal standard er viktig for våre redningsmenn, men det er også viktig for alle våre andre medlemmer som jobber ute i havet og som kanskje en dag trenger hjelp, sier Fjeldsbø.

Krever godkjenning av nasjonal standard for redningsmenn

Må samarbeide internasjonalt

Henrik Fjeldsbø understreker at helikopterbransjen er internasjonal og at det derfor er nødvendig å samarbeide med søsterforbund i andre land.

– Det er viktig for oss å jobbe bredt med helikoptersikkerhet. Derfor har den europeiske fagbevegelsen gjennom Industri All Europe satt helikoptersikkerhet på agendaen. Dette arbeidet ledes av Ketil Karlsen ved Industri Energi sitt kontor i Brussel.

Forbundet har også et bilateralt helikoptersamarbeid med det britiske offshoreforbundet RMT.

– Helikoptersikkerhet er svært viktig for offshorearbeidere både på norsk og britisk sokkel. Og vi har medlemmer som jobber på begge sider av grensen, sier Fjeldsbø.

Han mener vi har mye å lære av hverandre på tvers av sokkelgrensen.

– Vi kan for eksempel vise britene hvordan de kan samarbeide med andre aktører i helikopterbransjen. De britiske oljeforbundene mangler teknisk og operasjonell helikoptererfaring. Derfor trenger de samarbeidspartnere, slik Industri Energi har med teknikerne i Helikopteransattes forbund og pilotene i Norsk Flygerforbund.

Heller ikke trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene fungerer så godt i Storbritannia som i Norge.

– Det har skjedd betydelig flere helikopterulykker på britisk sokkel enn vi har hatt i Norge. Flere studier peker på at det kan skyldes kulturelle forhold. Mitt håp er at vi kan lære av hverandre, utveksle informasjon og sammen forbedre helikoptersikkerheten i hele nordsjøbassenget, sier Henrik Fjeldsbø.

Krever å delta alle steder der helikoptersikkerheten blir utformet

Konstruktivt møte med ESA om det norske flyforbudet

Nyheter