Reell fare for at helikoptersikkerheten blir svekket, hvis kontrollsentralen flyttes fra Sola

onsdag 3. februar 2021

-Vi kan slå fast at det er reell fare for at offshore helikoptersikkerhet og beredskap svekkes hvis kontrollsentralen blir flyttet fra Sola til Østlandet. Vi er derfor sterkt imot en slik flytting, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og leder i LO helikopterutvalg Henrik Fjeldsbø.

SIkorsky S92 lander på Ekofisk
Sikkerheten for offshore helikoptertrafikk kan svekkes hvis kontrollsentralen på Sola flyttes til Østlandet. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

For et par uker siden ble det kjent at Avinor ønsker å flytte kontrollsentralen for lufttrafikken på sørvest-landet og kontinentalsokkelen, fra Sola til Røyken. Industri Energi-leder Frode Alfheim uttalte seg umiddelbart kritisk til en slik flytting hvis det kan få negative konsekvenser for helikoptersikkerheten og forsikret at forbundet ville innhente ytterligere informasjon.

Sammen med LO helikopterutvalg har Industri Energi nå fått en rekke innspill om saken fra operativt hold i helikopterbransjen, søk- og redningstjenesten, flygeledere og Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

-Konklusjonen er klar, en flytting av kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet vil slå negativt ut både for helikoptersikkerheten og beredskapen på kontinentalsokkelen, sier leder i Helikopterutvalget og forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Han forklarer at den daglige helikoptertrafikken ikke vil bli påvirket umiddelbart, men over tid vil flygeledernes nærhet til offshore helikoptermiljøet og kompetansen deres om offshoreaktivitet forvitre.

– Ergo kan vi slå fast at sikkerheten for de reisende vil bli dårligere over tid. Vi har ikke tillit til at Røyken-miljøet vil ha det fokuset på offshoreaktivitetene som Sola har, sier Fjeldsbø.

Han understreker at offshore helikoptertrafikk er vesentlig forskjellig fra ordinær ruteflytrafikk. – Offshore helikopter må for eksempel fly forholdsvis lavt i krevende værforhold, mens rutefly stort sett flyr over været, sier han.

Trenger spesialkompetanse ved store hendelser

Kontrollsentralen Sola
Kontrollsentralen på Sola (bildet) bistår hovedredningssentralen ved større hendelser. Foto: Atle Espen Helgesen

Kontrollsentralen på Sola ligger på Stavanger lufthavn, i gåavstand til Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Og ved større hendelser stiller spesialtrente flygeledere fra kontrollsentralen hos HRS for å koordinere lufttrafikken. – Dette samspillet ble særlig synliggjort ved de svære evakueringene av cruiseskipet «Viking Sky» i 2019 og flotellet «Floatel Superior» i 2012, der henholdsvis 466 og 326 personer ble evakuert med helikopter.

-Ved store redningsaksjoner og evakueringer offshore trengs flygeledere med spesialkompetanse om offshore helikopteraktivitet og helikopterredningstjenesten for å koordinere trafikken best mulig. Fjerner man Stavanger Kontrollsentrals rolle ved HRS, vil det medføre redusert kapasitet og evne til å gjennomføre komplekse søk- og redningsoperasjoner på sokkelen, som involverer flere luftfartøy i et avgrenset geografisk område, sier Fjeldsbø.

Han påpeker at flygeledernes nærhet til det operative helikoptermiljøet, samt lokalkunnskap og mellommenneskelige relasjoner er svært viktig for å ivareta sikkerhet og beredskap best mulig.

-På Sola finnes et av verdens sterkeste fagmiljø for offshore helikoptersikkerhet. Her finnes helikopterselskapene, oljeselskapene, hovedredningssentralen, 330. skvadron, kontrollsentralen og simulatorsenter. I tillegg møtes en rekke relevante fagmiljø her jevnlig gjennom Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet, Sikkerhetsforum, LO helikopterutvalg og Solakonferansen.

-Den solide helikopterfaglige klyngen på Sola har i stor grad bidratt til at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er best i verden og klyngen jobber utrettelig for å stadig forbedre den ytterligere. En svekkelse av denne klyngen, trekker i motsett retning, forklarer Fjeldsbø.

-Flytting av flygeledertjenesten vil gi en gradvis utvanning av kompetansen om offshore lufttrafikk, da både relasjoner og ekspertise gradvis vil gå tapt ved å distansere seg fra fagmiljøet som er i regionen. I tillegg vil det operative personellet gradvis miste forståelsen av hva som gjør denne sektoren så spesiell, sier han.

Flere tusen medlemmer som er avhengig av helikopter

kontrollsentral møte
Industri Energi og LO helikopterutvalg arrangerte onsdag webmøte med politikere fra stavangerregionen. (Skjermdump)

Industri Energi har flere tusen medlemmer som er avhengig av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb på sokkelen. Forbundsleder Frode Alfheim slår fast at enhver svekkelse av offshore helikoptersikkerhet og beredskap er uakseptabelt.

-For våre medlemmer er helikoptersikkerhet ekstremt viktig, både fordi det er transportmiddelet deres til jobb, men også fordi vi historisk har opplevd flere tragiske ulykker, både på norsk og britisk sokkel. I tillegg er det helikopter som blir brukt som redningsmiddel hvis noe går galt offshore.

-Nettopp derfor aksepterer vi ikke hvis det blir gjort noe som svekker helikoptersikkerheten eller beredskapen på norsk sokkel, sier Alfheim.

Han utdyper at den ferske informasjonen Industri Energi har innhentet viser at det er reell fare for en svekkelse både av sikkerhet og beredskap hvis kontrollsentralen blir flyttet, og han forsikrer at forbundet derfor er sterkt imot en slik flytting.

-I tillegg har det alltid vært viktig for Industri Energi å støtte opp om det kompetansemiljøet rundt helikoptersikkerhet som finnes på Sola, fordi vi mener dette miljøet styrker sikkerheten for våre medlemmer i offshoreindustrien, fortsetter han.

Industri Energi vil ta opp bekymringen rundt flytting av kontrollsentralen i trepartsarenaene Sikkerhetsforum og Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Forbundet vil også sende brev til justisminister Monica Mæland om saken.

Onsdag morgen arrangerte Industri Energi et web-møte med ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, gruppeleder i Stavanger Ap Dag Mossige, samt stortingspolitikerne Øystein Langholm Hansen og Torstein Tvedt Solberg for å informere om sine funn og hvor forbundet står i denne saken.

Nyheter
  • Lønnsoppgjøret for operatør, boring og forpleining er i havn

    Industri Energi kom natt til torsdag i havn med lønnsforhandlingene på sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte. – Vi er fornøyd med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

  • Samarbeider om ny industrisatsing og klimaomstilling

    Industri Energi og en rekke andre organisasjoner jobber i disse dager med å ferdigstille en felles energi- og industripolitisk plattform. Målet er å få til økt industrisatsing og klimaomstilling. Vi har prata med forbundsleder Frode Alfheim og leder av samfunnspolitisk avdeling, Maria Schumacher Walberg, om prosjektet.